Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Konut Tasarımı ve Esneklik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0138 Konut Tasarımı ve Esneklik 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı

Konut mekan tasarımında esneklik temelli yaklaşımların anlatılması ve örnekler üzerinden uygulamaların tartışılması

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Ar. Gör. Dr. Esin Hasgül
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 13:00-15:45, 1C0406
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 09:00-12:00, 2C-03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

- Konuların görsel malzeme yardımıyla desteklenerek aktarılması

- Öğrenci sunumları ve üretimleri üzerinden araştırma ve tartışma

Temel Kaynaklar - Altaş, E. and Özsoy, A. 1998. Spatial Adaptability and Flexibility as Parameters of User Satisfaction for Quality Housing. Building and Environment 33 (5), pp. 315-323.

- Altman, I.  1975. The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, Crowding. Monterey, Calif: Brooks/Cole Publishing Co.

- Arias, E.G. 1993. The Meaning and Use of Housing: International Perspectives, Approaches and Their Applications. Aldershot: Avebury.

- Caan, S. 2011. Rethinking Design and Interiors: Human Beings in the Built Environment. London: Laurence King Publishing.

 - Danko, M. R. 2013. Designing Affordable Housing for Adaptability-Principles, Practices & Application, Bachelor of Arts Degree in Environmental Analysis. Senior Thesis, Pitzer College Claremont, Bachelor of Arts Degree in Environmental Analysis.

-  Habraken, N. J., 1972. Supports: An Alternative to Mass Housing. London: The Architectural Press.

- Hamdi, N. 1990. Housing Without Houses: Participation, Flexibility, Enablement. London: Intermediate Technology Publications.

- Heidegger, M. 1971. Building, Dwelling and Thinking, Poetry, Language and Thought. New York: Harper Colophon Books.

-Kendall, S. 2004-2006. Open Building Concepts [online]. Available at: http://open-building.org/ob/concepts.html/ [Accessed: 04 March 2016].

-  Lawrence, R. J. 1987. Housing, Dwellings and Homes: Design Theory, Research and Practice. Canada: John Wiley & Sons.

-  Leupen, B. and Mooij, H. 2008. Housing Design: A Manual. Rotterdam: NAi Publishers.

-  Özsoy, A. 1994. Konutu Anlamak. Kuram Kitap Dizisi (6), s. 5-9.

-  Rapoport, A. 1990. The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. USA: The University of Arizona Press.

-  Riley, T. 1999. The Un-Private House. New York: The Museum of Modern Art.

-  Rissealada, M. 1988. Raumplan vs. Plan Libre. Netherlands: Delft University Press.

-  Schneider, T. and Till, J. 2005. Flexible Housing: Opportunities and Limits. Architectural Research Quarterly 9 (2). pp. 157-166.

-  Slaughter, S. E. 2001. Design Strategies to Increase Building Flexibility. Building Research &Information 29 (3), pp. 208-217.

-  Sommer, R. 1969. Personal Space: The Behavioral Basis of Design. N. J.: Englewood Cliffs.

-  Sposito, C. 2012. Identity, Flexibility and Sustainability For The New Social Housing. Techne: Journal of Technology for Architecture & Environment (4), pp. 153-159.

-  Teige, K. 2002. The Minimum Dwelling. Cambridge: MIT Press. Orijinal dilde basım: Nejmensi Byt (Vaclav Petr, Prague 1932).

-  Turner, J. F. C. 1976. Housing By People: Towards Autonomy in Building Environments. London: Marion Boyars.

-  Yürekli, F. 1983. Mimari Tasarımda Belirsizlik: Esneklik/Uyabilirlik İhtiyacının Kaynakları ve Çözümü Üzerine Bir Araştırma. Doçentlik Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi. 

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtımı ve tanışma -
2. Hafta Konut mekanı ve kullanıcı arasındaki diyalektik Konu anlatımı ve tartışma
3. Hafta Davranış Temelli Yaklaşımlar (temel kavramlar): Algı, gereksinim, mekan kullanımı, kültür, aidiyet, yaşam döngüsü Konu anlatımı ve tartışma
4. Hafta Tasarım Temelli Yaklaşımlar (temel kavramlar): Özgür mekan, minimum mekan, endüstriyel mekan, tipoloji ve çeşitlenme Konu anlatımı ve tartışma
5. Hafta Konut mekanında hız -zaman- değişim kavramları ve esneklik olgusu Konu anlatımı ve tartışma
6. Hafta Ara ödev teslimi Tartışma
7. Hafta Proje örneklerinin dağıtılması ve sunum tekniği üzerine tartışma Tartışma
8. Hafta Öğrenci sunumlarının yapılması Sunum ve tartışma
9. Hafta Öğrenci sunumlarının yapılması Sunum ve tartışma
10. Hafta Öğrenci sunumlarının yapılması Sunum ve tartışma
11. Hafta Öğrenci sunumlarının yapılması Sunum ve tartışma
12. Hafta Workshop/ alan gezisi/ davetli konuşmacı Tartışma
13. Hafta Final sunumlarının yapılması Sunum ve tartışma
14. Hafta Final sunumlarının yapılması Sunum ve tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Konut tasarımında esneklik temelli uygulamaların amaç, kapsam ve prensiplerini projelerin tasarım yaklaşımlarını karşılaştırarak değerlendirme becerisinin kazanılması
ÖÇ-2Esnek konut mekan tasarımına ilişkin okuma, araştırma yapılması ve değerlendirme sunuşları, maket, poster gibi farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisinin kazanılması
ÖÇ-3Konutta esneklik kavramının yer alma biçiminin farklı ölçeklerdeki karşılığının araştırılması ve sorgulanması becerisinin kazanılması
ÖÇ-4Seçilen örnek araştırması ve değerlendirmesi üzerine mekânsal bir okuma yapılarak yeni bir tasarım bilgisi ortaya konulması
ÖÇ-5Konut tasarımında gereksinim, kullanım, anlam, aidiyet, katılım gibi alt bileşenlerin dahil edilerek konutun farklı sosyal ve kültürel örüntüler üzerinden ele alınmasının farkındalığının oluşturulması
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5