Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / İSTANBUL'UN KÜLTÜREL MİRASI

İSTANBUL'UN KÜLTÜREL MİRASI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0316 İSTANBUL'UN KÜLTÜREL MİRASI 3/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
İstanbul'daki en erken kalıntıların, Antik dönemden başlayarak Bizans , Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayacak şekilde şehrin tarihi ve kültürle katmanlarının tanıtımı. Şehrin kültürel mirasının bileşenleri olarak, farklı dönemlere ait anıtlarının, tarihi alanlarının ve arkeolojik kalıntılarının yeniden ele alınması ve mevcut durumlarının ve koruma sorunlarının değerlendirilmesi. 
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar %80 derse devam, MIM5031 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Bilgisi veya İÇM6002 Restorasyon derslerinden birini almış olmak.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr. Üyesi Hayriye Nisa SEMİZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 13:00-17:00, Ataköy Yerleşkesi, 1-C-01
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğr. Üyesi Nisa Semiz, 13:00-15:00, Ataköy Yerleşkesi, 2-C-09
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Ders içeriğindeki konu başlıklarını görsel tekniklerden yararlanarak sunma.


- Öğrencilerin, İstanbul Kültürel Mirası'nın parçasını oluşturan öğelerden ders kapsamında belirlenen örnekler üzerine araştırma yapması ve araştırma konularını yerinde sunmaları 

 

Temel Kaynaklar -Ahunbay, Z. (2012), “İstanbul’un Tarihi Alanları”, Dünya Mirasında Türkiye. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

-Akın, N. (2002), 19. yüzyılın ikinci yarısında Galata ve Pera. İstanbul: Literatür Yayınları.

-İstanbul Mimarlık Rehberi. (2005-2006). Editör: Afife Batur, Koordinatör: Göze Üner. Istanbul: TMMOB Mimarla Odası Yayınları.

-Çelik, Z. (1996). Değişen İstanbul: 19. yüzyılda Osmanlı başkenti. Çev. Selim Deringil, İstanbul: Türkiye Eğitim ve Toplumsal Tarih Vakfı.

-Eyice, S. (2006). Tarih Boyunca İstanbul. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

-İstanbul Ansiklopedisi. (1994). İstanbul Tarih Vakfı Yayınları.

-Kuban, D. (2010).  İstanbul Bir Kent Tarihi: Bizantion, Konstantinopolis. Çev. Zeynep Rona, İstanbul: Türk İş Bankası Kültür Yayınları.

-Mango, C. (2008). Bizans: Yeni Roma İmparatorluğu. Çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

-Müller-Wiener, W. (2001). İstanbul’un Tarihsel Topoğrafyası: 17. yüzyıl başlarına kadar Byzantion-Konstantinopolis-İstanbul. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

-Yerasimos, S. (2000). İstanbul İmparatorluklar Başkenti. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

  
Diğer Kaynaklar -Ahunbay, Z. (2011), İstanbul’da Kentsel Mimari, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

-Kuban, D. (2007). Osmanlı Mimarisi. İstanbul: YEM Yayınları.

-Kuban, D. (1998). İstanbul Yazıları. İstanbul: YEM Yayın.

-Magdalino, P. (1996). Ortaçağ’da İstanbul: 6. ve 13. yüzyıllar arasında Konstantinopolis’in Kentsel Gelişimi. Çev. Barış Cezar, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

-Müller-Wiener, W. (1998). Bizans’tan Osmanlı’ya İstanbul Limanı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

-Necipoğlu, G. (2013). Sinan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu’nda mimari kültür. Çev. Gül Çağalı Güven  İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve kapsamı hakkında öğrencileri bilgilendirme Dijital sunum teknikleri.
2. Hafta İstanbul'un kültürel katmanları. En erken kalıntılar ve bir Megara yerleşimi Bizantion. Konstantinopolis'in kuruluşu. Geç Antik dönem ve Ortaçağ'daki boyunca kentin gelişimi. Bugünün İstanbul'unda Bizans izleri. Dijital sunum teknikleri.
3. Hafta İstanbul'un 15. yüzyılın ortasında Osmanlı başkentine dönüşümünden 19. yüzyıla kadar gelişimi. Dijital sunum teknikleri.
4. Hafta Şehrin 19. yüzyıldaki değişimi. Cumhuriyet dönemi İstanbul'u. 20. yüzyıldaki ilk şehir planları ve diğer imar faaliyetleri Dijital sunum teknikleri.
5. Hafta İstanbul Tarihi Yarımada yönetim planı: kararlar ve uygulamalar. İstanbul'un kültürel mirasını koruma amaçlı yasal düzenlemeler. Tarihi bir sit olarak İstanbul Tarihi Yarımada ve Dünya Miras Listesi'ndeki "İstanbul'un Tarihi Alanları". Dijital sunum teknikleri.
6. Hafta Alan gezisi ve ödevlerin sunumu (AYASOFYA, İBRAHİM PAŞA SARAYI, KÜÇÜK AYASOFYA CAMİİ). Alanda sunum.
7. Hafta Alan gezisi ve ödevlerin sunumu (YEREBATAN VE BİNBİRDİREK SARNIÇLARI, SOKULLU KÜLLİYESİ, CAFER AĞA MEDRESESİ). Alanda sunum.
8. Hafta Cumhuriyet Bayramı
9. Hafta Alan gezisi ve ödevlerin sunumu (ZEYREK KİLİSE CAMİİ, GÜL CAMİSİ, KÜÇÜK MUSTAFA PAŞA HAMAMI). Alanda sunum.
10. Hafta Alan gezisi ve ödevlerin sunumu ( ŞEHZADEBAŞI KÜLLİYESİ, DAMAT İBRAHİM PAŞA KÜLLİYESİ, VEFA SEMTİ). Alanda sunum.
11. Hafta Alan gezisi ve ödevlerin sunumu (KARİYE MÜZESİ, TEKFUR SARAYI, MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ). Alanda sunum.
12. Hafta Alan gezisi ve ödevlerin sunumu (BALAT SEMTİ, FENER RUM PATRİKHANESİ, KANLI KİLİSE, FENER RUM LİSESİ). Alanda sunum.
13. Hafta Alan gezisi ve ödevlerin sunumu (SÜLEYMANİYE SEMTİ, SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ). Alanda sunum.
14. Hafta Dersin genel değerlendirmesi. Sözlü anlatım ve tartışma.
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1İstanbul'un tarihi ve kültürel katmanları hakkında bilgi edinme.
ÖÇ-2Kentsel, mimari ve arkeolojik değerlerin korunması konusunda uygun ve gerekli yaklaşımları öğrenme.
ÖÇ-3Tarihi ve kültürel değerleri koruma ve sürekliliklerinin sağlanması konusundaki sorumluklulukların kavranması.
ÖÇ-4İstanbul'un kültürel mirasının bileşenlerinin tanınarak, mevcut durumlarının değerlendirilmesi.
ÖÇ-5İstanbul'un kültürel mirasının korunması konusundaki yaklaşımların tartışılması.
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5