Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / MİMARLIKTA MEKANSAL ORGANİZASYON

MİMARLIKTA MEKANSAL ORGANİZASYON

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0137 MİMARLIKTA MEKANSAL ORGANİZASYON 3/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
Mekansal organizasyon şema ve planlarının oluşturulması sürecini örnekler üzerinde irdeleyerek oluşturulacak yeni mekansal organizasyonlarda izlenecek yöntemleri aktarabilmek  hedeflenmektedir. Mekan organizasyonun genel ilkeleri ve evreleri, bina örnekleri üzerinde mekansal organizasyona ait olumlu-olumsuz yönlerin irdelenmesi, organizasyon şemasının oluşturulması sürecinin eğitim,turizm,alış-veriş,kültür ve sağlık merkezi yapıları üzerinde incelenmesi, mekansal organizasyon planlarının oluşturulması sürecinin eğitim,turizm,alış-veriş,kültür ve sağlık merkezi yapıları  üzerinde incelenmesi.


Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Neslihan DOSTOĞLU (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konuya ilişkin teorik bilgiler ve örnek uygulama çalışmalarının sunumu ve irdelenmesi biçimindedir.
Temel Kaynaklar  

-Ching, F.D.K., Architecture, Form and Order, Van Nostrand Reinhold, New York, 1996

-Karlen,M., Space Planning Basics, J.Wiley&Sons, Hoboken, 2004

-Mimarlık, Tasarım ve Yapı Dergiler’i gibi sürekli yurtiçi yayınlar

-Architectural Design, Architectural Record ve Architectural Review gibi sürekli yurtdışı yayınlar

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Mekan organizasyonun genel ilkeleri Teorik
2. Hafta Mekan organizasyonun evreleri Teorik
3. Hafta Bina örnekleri üzerinde mekansal organizasyona ait olumlu-olumsuz yönlerin irdelenmesi Teorik
4. Hafta Bina programına bağlı olarak organizasyon şemasının oluşturulması süreci Teorik
5. Hafta Organizasyon şemasının oluşturulması sürecinin eğitim yapısı örnekleri üzerinde incelenmesi Teorik + Uygulama
6. Hafta Organizasyon şemasının oluşturulması sürecinin turizm yapısı örnekleri üzerinde incelenmesi Teorik + Uygulama
7. Hafta Organizasyon şemasının oluşturulması sürecinin kültür merkezi yapısı örnekleri üzerinde incelenmesi Teorik + Uygulama
8. Hafta Organizasyon şemasının oluşturulması sürecinin alış-veriş merkezi yapısı örnekleri üzerinde incelenmesi Teorik + Uygulama
9. Hafta Organizasyon şemasının oluşturulması sürecinin sağlık merkezi yapısı örnekleri üzerinde incelenmesi Teorik + Uygulama
10. Hafta Binada yeralan mekanların organizasyon planlarının oluşturulması süreci Teorik
11. Hafta Mekansal organizasyon planlarının oluşturulması sürecinin eğitim yapısı örnekleri üzerinde incelenmesi Teorik + Uygulama
12. Hafta Mekansal organizasyon planlarının oluşturulması sürecinin turizm yapısı örnekleri üzerinde incelenmesi Teorik + Uygulama
13. Hafta Mekansal organizasyon planlarının oluşturulması sürecinin alış-veriş merkezi yapısı örnekleri üzerinde incelenmesi Teorik + Uygulama
14. Hafta Mekansal organizasyon planlarının oluşturulması sürecinin kültür merkezi yapısı örnekleri üzerinde incelenmesi Teorik + Uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 25
Projeler 1 25
Final 1 50


ÖÇ-1Mevcut yapılardaki mekansal organizasyonları okuyabilme
ÖÇ-2Mekansal organizasyon tasarlayabilme
ÖÇ-3Mekan organizasyonu ile ilgili çözüm önerileri üretebilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3