Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / MİMARLIK-İNOVASYON-GİRİŞİM

MİMARLIK-İNOVASYON-GİRİŞİM

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0134 MİMARLIK-İNOVASYON-GİRİŞİM 3/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 MİG dersi, belirli bir yerde tekrar eden eylemler bağlamında var olan yaşam biçimlerini açığa çıkartarak kentsel yaşamı geliştirmek acısından insani bilimler konusunda yoğunlaşmıştır. MİG dersi, katılımcıların kavramsal yaklaşımlar için yeni ufuklar açmak üzere,  kentin dinamiklerini keşfetmeye yönelik olarak kendi keşif ve haritalandırma potansiyellerini paylaştıkları bir tasarım atölyesidir. MİG atölyesi, katılımcılarının kentin var olan potansiyellerini keşfettikleri, haritalandırdıkları, bir problem tarif ettikleri, iletişim teknolojileri ve sosyal medyayı kullanarak yenilikçi (inovatif) bir çözüm ürettikleri ve uygulamaya geçmek üzere bir fon başvurusu için proje yazdıkları bir fırsattır.

 

Öğrencilerin yaratıcı bir şekilde gözlem yaparak, bilgiyi kaydedip etkin bir şekilde sunarak bir çevreyi anlamayı öğrenmesi beklenmektedir.  Dersin verilme yöntemi katılıma dayalı olduğundan, öğrencilerin derse kişisel katılımları, dünya görüşleri, eğilimleri ve kişilikleri dersin başarısı için çok önemlidir.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri - (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Yarıyıl mekânsal okuma ve haritalandırma üzerine seminerler ve teorik tartışmalar ile başlar. Belirli bir yer mekânsal olarak okunur ve var olan ilişki ağları keşfedilir. Yere ait bilgi, öğrenci tarafından paylaşılmaya yönelik bir dil olarak görsel sunum şeklinde geliştirilir. Davetli konuşmacılar proje yazım teknikleri konusunda bilgi verirler. Disiplinler arası jüriler öğrenci projelerini fikir ve üretim teknikleri açılarından destekler.

Ders, atölye çalışmaları üzerine inşa edilir. İstanbul ve Türkiye içi ya da dışı geziler düzenlenebilir.  Değerlendirme, atölye çalışmaları ve final sunum üzerinden yapılır. Bireysel ve ekip çalışmaları deneyimlenecektir. 

Temel Kaynaklar

Burdett, R., & Sudjic, D.

2011

Living in the Endless City

Phaidon

De Certeau, M., & Rendall, S.

2011

The Practice of Everyday Life

University of California

Press

Derviş, P., & Öner, M.

2009

Mapping Istanbul

Garanti Galeri

Foucault, M.

2012

The Order of Things

Taylor & Francis

Hensel, M., Hensel, D. S., & Ertaş, H.

2011

Turkey At the Threshold: Architectural Design

Wiley

Lefebvre, H.

 

 

2002

A Critique of Everyday Life

Verso Books

Diğer Kaynaklar

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

http://www.istka.org.tr/

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders tanıtımı Seminer, tartışma
2. Hafta Mimarlığın Toplumsal Yönleri Seminer, tartışma
3. Hafta Mekânsal okuma teknikleri / iletişim ağı araştırması Seminer, tartışma
4. Hafta Haritalandırma ve sunum teknikleri Seminer, tartışma
5. Hafta Belirlenen bir alanda iletişim ağlarının deneyimlenilmesi Gezi/alan çalışması
6. Hafta Mekansal okuma / teslim Sunum ve tartışma
7. Hafta Proje: Belirli bir durumun tasarımı Sunum ve tartışma
8. Hafta Proje teslimi Sunum ve tartışma
9. Hafta Proje teslimi Sunum ve tartışma
10. Hafta Seminer: Fon olanakları ve proje yazım teknikleri Seminer, tartışma
11. Hafta Ara Jüri: Konuk jüri üyeleri Sunum ve tartışma
12. Hafta Proje teslimi Sunum ve tartışma
13. Hafta Proje teslimi Sunum ve tartışma
14. Hafta Proje teslimi Sunum ve tartışma
15. Hafta Final proje teslimi Teslim ve Jüri
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 6 60
Final 1 40


ÖÇ-1İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
ÖÇ-2Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
ÖÇ-3Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
ÖÇ-4Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
ÖÇ-5Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
ÖÇ-6Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6