Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / 18. ve 19. Yüzyılda Osmanlı Mimarlığında Kültürel Etkileşimler

18. ve 19. Yüzyılda Osmanlı Mimarlığında Kültürel Etkileşimler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0317 18. ve 19. Yüzyılda Osmanlı Mimarlığında Kültürel Etkileşimler 3/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı 18. yüzyıl öncesi Osmanlı mimarlığında dış etkiler 18. yüzyıl Osmanlı mimarlığında yabancı izler Dünya Sergileri ve Osmanlı mimarlığına etkileri 19. yüzyıl Tarihselcilik akımının Osmanlı mimarlığındaki izleri 19. yüzyıl Osmanlı mimarlığındaki diğer akımlar

 
Foreign influences on Ottoman architecture before 18th Century Traces of foreign architecture in the 18th Century Ottoman architecture World Exhibitions and their effect on Ottoman Architecture 19th century historicism and its traces on Ottoman architecture
Other architectural styles in the 19th century Ottoman architectureOsmanlı İmparatorluğu’nun  tarihi boyunca ve özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda farklı kültürlerle girdiği etkileşimler ve bunun mimari eserlerde bıraktığı izler incelenecektir. Böylece, Osmanlı kültür ve mimarlığının dış etkilere kapalı bir oluşum olmadığının görülmesi ve geçirgen ve heterojen yapısının farkına varılması planlanmaktadır.  

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin “Anadolu Mimarlığı Tarihi”nden sonra alınması yararlı olacaktır.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Ceren GÖĞÜŞ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 13:00-16:00, 1B16
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğr. Üyesi Ceren Göğüş, 2G01, Çarşamba, 15:00-17:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü bir öğretim yöntemi uygulanmaktadır. Ders anlatımlarının yanında öğrencilerin hazırlayacakları sunumlar aracılığıyla sunum konusunda deneyim kazanmaları sağlanacaktır. 
Temel Kaynaklar

·         Akın, Nur, Batur, Afife, Batur, Selçuk (eds), 1999, 7 Centuries of Ottoman Architecture : A Supra - National Heritage, YEM Yayınları

·         Çelik, Zeynep, 2005, Şark’ın Sergilenişi : 19. yy Dünya Fuarlarında İslam Mimarisi, Tarih Vakfı

·         Çelik, Zeynep, 2008, Empire, Architecture -- and the City : French-Ottoman Encounters, 1830-1914, University of Washington Press

·         Çelik, Zeynep, 2012, İmparatorluk Mimari ve Kent : Osmanlı Fransız karşılaşmaları (1830-1914) = Empire Architecture and the City French-Ottoman encounters 1830-1914, Salt Yayınları

·         Barillari, Diana (ed.), 2010, Osmanlı mimarı D’Aronco : 1893 - 1909 İstanbul projeleri / Daronco , İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

·         Goodwin, Godfrey, 2003, A History of Ottoman Architecture, Thames Hudson

·         Goodwin, Godfrey, 2012, Osmanlı Mimarlığı Tarihi, Kabalcı Yayınevi

·         Kuban, Doğan, 2007, Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınları

·         Necipoğlu, Gülru, 2005, Sinan Çağı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Necipoğlu, Gülru, 2005, The Age of Sinan : Architectural Culture in the Ottoman Empire, Princeton University Press

 

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta 18. yüzyıl öncesi Osmanlı mimarlığında dış etkiler Konu anlatımı
3. Hafta 18. yüzyıl Osmanlı mimarlığında yabancı izler Konu anlatımı
4. Hafta Dünya Sergileri ve Osmanlı mimarlığına etkileri Konu anlatımı
5. Hafta 19. yüzyıl Tarihselcilik akımının Osmanlı mimarlığındaki izleri Konu anlatımı
6. Hafta Öğrenci Sunumları Sunum
7. Hafta Öğrenci Sunumları Sunum
8. Hafta Öğrenci Sunumları Sunum
9. Hafta Sunumlar doğrultusunda gezi Gezi
10. Hafta Sunumlar doğrultusunda gezi Gezi
11. Hafta Sunumlar doğrultusunda gezi Gezi
12. Hafta Sunumlar doğrultusunda gezi Gezi
13. Hafta Yazılı teslimin hazırlanması Konu anlatımı
14. Hafta Yazılı teslimin hazırlanması Konu anlatımı
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 50
Derse Devam / Katılım 1 15


ÖÇ-1Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkileri ile ilgili fikir ve bilgilere sahip olma, (BİLGİ)
ÖÇ-2Mimarlık tarihi ile ilgili kavramlar hakkında kuramsal olarak bilgi sahibi olma, (BİLGİ)
ÖÇ-3Mimarlık tarihi boyunca ortaya çıkan yapıyla ilgili kavramları yorumlayabilme ve değerlendirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-4Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını yorumlayabilme ve değerlendirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-5Yapının çevre koşulları ve insanla olan ilişkilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5