Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar

Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0405 Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar 3/0/0 SA 4
Dersin Amacı
 Kentsel tasarımda çağdaş yaklaşımların anlatılması ve örnekler üzerinden uygulamalarının tartışılması.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Ayşe GÖKŞİN (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri SALI, 09:00-12:00, 4B0406
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 13:00-17:00, 2C-05
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  

Konuların görsel malzeme yardımıyla desteklenerek aktarılması.

Öğrencilerin (gruplar halinde) seçilen kentsel tasarım örneklerini araştırmaları ve sunmaları

Temel Kaynaklar Bayulken, B. & Huising, D. 2015. “A literature review of historical trends and emerging theoretical approaches for developing sustainable cities (part 1)”. Journal of Cleaner Prodution, 109, 11-24.

Burchell, R. W., Listokin, D. & Galley, C. C. 2000. “Smart growth: More than a ghost of urban policy past, less than a bold new horizon, Housing Policy Debate, 11:4, 821-879.

Calthorpe, P. 1994. ‘The Next American Metropolis’, Architectural Design Profile No:108: The Periphery, Academy Group Ltd., pp. 19-23.

Carmona, M. et. al. 2003. Public Places, Urban Spaces: Dimensions of urban design. Architectural Press: Oxford.

CNU, 2001. The Charter of the New Urbanism. Available at www.cnu.org

Downs, A. 2005. “Smart Growth: Why We Discuss It More than We Do It”. Journal of the American Planning Association, 71:4, 367-378.

Environment Protection Agency, 2009. ‘What is smart growth?’ available at http://www.epa.gov/smartgrowth/pdf/2009_11_tisg.pdf.

Duany, A. & Plater-Zyberk, E. 1991. Towns and Town-making Principles, Rizzoli: New York.

 

Ergönül, S. et. al. (Eds.). 2012. Green Age: Approaches & Perspectives towards Sustainability. İstanbul: MSFAU, Faculty of Architecture.

 

Gehl, J. 1996. Life Between Buildings-Using Public Space: Third Edition. Arkitektens Forlag, Bogytrykkeriet, Skive.

 

Jacobs, J. 1961. The Death and Life of Great American Cities. Penguin: UK.

 

Katz, P. (Ed.) 1994. The New Urbanism: Towards an Architecture of Community, McGraw-Hill: New York.

 

Kelbaugh, D. 1997. “The New Urbanism”. Journal of Architectural Education, 51(2), 142-144.

 

Lynch, K. 1961. The image of the city. The MIT Press: Cambridge-Massachusetts.

 

Larice M. & Macdonald, E. (Eds.) 2007. The Urban Design Reader. Routledge: London.

 

Silver, C. 1985. “Neighborhood Planning in Historical Perspective”. Journal of the American Planning Association, 51:2, 161-174.

 

Tallen E. 2008. “Beyond the front porch: Regionalist  ideas in the New Urbanist Movement”. Journal of Planning History, 7 (1), 20-47.

 

Trancik, R. 1986. Finding Lost Space-Theories of Urban Design. Van Nostrand Reinhold: New York.

 

Walters, D., 2007. Designing Community- Charettes, Masterplans and Form-based Codes. Architectural Press: USA

 

 

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve kapsamı ile ilgili bilgilendirme Anlatım
2. Hafta Kentsel tasarımda çağdaş yaklaşımlar üzerine genel kavramsal çerçevenin aktarılması Görsel malzeme yardımıyla anlatım
3. Hafta Yeni Gelenekselcilik ve Yeni Şehircilik yaklaşımının amaç, hedef ve prensiplerinin anlatılması Görsel malzeme yardımıyla anlatım
4. Hafta Sürdürülebilir Kentler ve Akıllı Büyüme yaklaşımlarının amaç, hedef ve prensiplerinin anlatılması Görsel malzeme yardımıyla anlatım
5. Hafta ‘Yer oluşturma (Placemaking)’ yaklaşımının amaç, hedef ve prensiplerinin anlatılması Görsel malzeme yardımıyla anlatım
6. Hafta Düşük/Sıfır Karbonlu Planlama yaklaşımının amaç, hedef ve prensiplerinin anlatılması Görsel malzeme yardımıyla anlatım
7. Hafta Ara Sınav Sınav
8. Hafta Grup çalışmasının yöntem ve araçlarının netleştirilmesi, aktarılan yaklaşımları benimsemiş yerli/yabancı örneklerin seçilmesi ve grupların oluşturulması Atölye çalışması
9. Hafta Çağdaş kentsel tasarım yaklaşımları grup çalışmaları Atölye çalışması
10. Hafta Çağdaş kentsel tasarım yaklaşımları grup çalışmaları Atölye çalışması
11. Hafta Çağdaş kentsel tasarım yaklaşımları grup çalışmaları Atölye çalışması
12. Hafta Grup çalışmalarının sunulması ve sunulan örnekler üzerinden benimsenen yaklaşımların başarı ve kısıtlarının tartışılması. Öğrenci sunumları
13. Hafta Grup çalışmalarının sunulması ve sunulan örnekler üzerinden benimsenen yaklaşımların başarı ve kısıtlarının tartışılması. Öğrenci sunumları
14. Hafta Grup çalışmalarının sunulması ve sunulan örnekler üzerinden benimsenen yaklaşımların başarı ve kısıtlarının tartışılması. Öğrenci sunumları
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 40


ÖÇ-1Kentsel tasarımda çağdaş yaklaşımların ortaya çıkışlarında etkin olan kentsel koşullara, gelişim süreçlerine, amaç ve hedeflerine, prensiplerine, uygulanmalarındaki başarılar ve kısıtlılıklara ilişkin bilgi sahibi olunması. (BİLGİ)
ÖÇ-2Seçilen çağdaş kentsel tasarım yaklaşımları örneklerine ilişkin yazılı ve görsel bilgi ve materyali toplama ve değerlendirme becerisinin kazanılması. (BECERİ)
ÖÇ-3Seçilen çağdaş kentsel tasarım yaklaşımları örneklerinin üzerindeki araştırma ve değerlendirmeyi takım çalışmasının gerektiği işbirliği içerisinde yapma becerisinin kazanılması. (BECERİ)
ÖÇ-4Kentsel tasarımda çağdaş yaklaşımların ortaya çıkış süreçleri, gelişimleri, amaç, hedef ve prensipleri ile yöntem ve tekniklerini karşılaştırarak değerlendirebilme becerisinin kazanılması. (BECERİ)
ÖÇ-5Çağdaş kentsel tasarım yaklaşımları bağlamında sürdürülebilirliğin kentsel tasarım kararlarındaki yönlendirici rolüne ilişkin bilgi sahibi olunması. (BİLGİ)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5