Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kentsel Dönüşüm

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0406 Kentsel Dönüşüm 3/0/0 SA 4
Dersin Amacı
Kentsel dönüşümle ilgili temel teorik altyapı ve ilkeler hakkında detaylı bilgi vermek. Kentsel dönüşümü, farklı coğrafyalarda mevcut olan kentsel dönüşüm pratikleri üzerinden  tartışmaya açmak.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Evrim TÖRE
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 4B1214
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç.Dr. Evrim TÖRE, Pazartesi 13:00-16:00, 2C05
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  

 Konuların görsel malzeme yardımıyla desteklenerek aktarılması.
Öğrencilerin (gruplar halinde) seçilen kentsel dönüşüm örneklerini araştırmaları ve sunmaları.
 
Temel Kaynaklar

Adair, A. (1993). Financing of property development, J. Berry, S.Mc Greal ve B. Deddis (der.) Urban Regeneration: property investment and development (ss. 50-76) içinde. London: E. & F. N. Spon.

Bianchini, F., Dawson, J. ve Evans, R. (1992). Flagship projects in urban regeneration, P. Healey, S. Davsudi, M. O’ Toole, S. Tavsanoglu ve D. Usher (der.) Rebuilding the City: property-led urban regeneration (ss. 245-255) içinde. London, E. & F. N. Spon.

Brownill, S. (1990). Developing London’s Docklands, Another Great Planning Disaster. London: Paul Chapman.

Evans, G. (2005). Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture’s Contribution to Regeneration, Urban Studies, Vol.42, Nos 5/6, 959-983.

Foster, J. (1999). Docklands: Cultures in Conflict, Worlds in Collision. London: UCL Press.

Göksu, E. ve Bal, E. (2010). Türkiye’de Neoliberal Mekansal Gelişim Stratejisi Olarak Kentsel Dönüşüm Projeleri, D. Özdemir (der.) Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama, Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları (ss.256-284) içinde. İstanbul: Nobel Yayınları.

Healey, P. (1992). Urban regeneration and the development industry, P. Healey, S. Davsudi, M. O’ Toole, S. Tavsanoglu ve D. Usher (der.) Rebuilding the City: property-led urban regeneration (ss. 14-35)  içinde. London: E. & F. N. Spon.

Jones, P. ve Evans, J. (2008). Urban Regeneration in the UK. London: Sage.

Loftman, P. ve Nevin, B. (1995). Prestige Projects and Urban Regeneration in the 1980w and the 1990s: a review of benefits and limitations, Planning Practice & Research, 10:3-4, s.299-316.

Pacione, M. (2009). Urban Geography A Global Perspective, Routledge: NY.

Roberts, P. (2000). The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration, P. Roberts ve H. Skyes (der.) Urban Regeneration a Handbook (pp. 9-36) içinde. London: Sage Publications.

Smyth, H. (1994). Marketing the City: the role of flagship developments in urban regeneration. London: E. & F. N. Spon.

Tallon, A. (2010). Urban Regeneration in the UK. NY: Routledge.

Turok, I. (1992). Property-led regeneration: panacea or placebo?, Environment and Planning, A, 24, s.361-379.

Türkün, A. (der.) (2014). Mülk, Mahal, İnsan. İstanbul’da Kentsel Dönüşüm. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 

İlgili mevzuat (6306, 5393, 5306, 775...)

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriği, kapsamı, yöntemi ve kaynakçası hakkında bilgilendirme -
2. Hafta Kuzey Amerika ve Batı Avrupa kentlerinde kentsel dönüşümün gelişimini yönlendiren süreç ve koşullar Görsel malzeme yardımıyla anlatım
3. Hafta Kentsel dönüşümün gelişiminde farklı yaklaşımlar: Emlak-Eksenli, Turizm Eksenli ve Kültür-Eksenli Dönüşüm Projeleri Görsel malzeme yardımıyla anlatım
4. Hafta Türkiye kentlerinin dönüşümü: Türkiye’de kentsel dönüşümü hazırlayan süreçler, temel tartışmalar Görsel malzeme yardımıyla anlatım
5. Hafta Türkiye kentlerinin dönüşümü: Türkiye’de kentsel dönüşüm mevzuatı ve temel tıkanma noktaları Görsel malzeme yardımıyla anlatım
6. Hafta Öne çıkan kavram ve ilkeler doğrultusunda çalışmanın yöntem ve araçlarının netleştirilmesi, grupların oluşturulması ve yerli/yabancı örneklerin seçilmesi Atölye çalışması
7. Hafta Vize Vize
8. Hafta Kentsel dönüşüm projeleri grup çalışmaları Atölye çalışması
9. Hafta Kentsel dönüşüm projeleri grup çalışmaları Atölye çalışması
10. Hafta Kentsel dönüşüm projeleri grup çalışmaları Atölye çalışması
11. Hafta Kentsel dönüşüm projeleri grup çalışmaları Atölye çalışması
12. Hafta Projelere dair amaç, yöntem, temel toplumsal, ekonomik ve fiziksel çıktıların ve yaygın tartışmaların sunulması, tartışılması Sunum
13. Hafta Projelere dair amaç, yöntem, temel toplumsal, ekonomik ve fiziksel çıktıların ve yaygın tartışmaların sunulması, tartışılması Sunum
14. Hafta Projelere dair amaç, yöntem, temel toplumsal, ekonomik ve fiziksel çıktıların ve yaygın tartışmaların sunulması, tartışılması Sunum
15. Hafta Projelere dair amaç, yöntem, temel toplumsal, ekonomik ve fiziksel çıktıların ve yaygın tartışmaların sunulması, tartışılması Sunum
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 50


ÖÇ-1Farklı coğrafyalarda yapılan çalışmaların içeriklerine, yöntem ve araçlarına ilişkin bilgi sahibi olunması.
ÖÇ-2Uygulanmış, sonuçları itibariyle değerlendirilmeye uygun kentsel projelerin; kentsel dinamikler gözetilerek eleştirel biçimde ele alınması becerisinin geliştirilmesi.
ÖÇ-3Türkiye’de ve yurtdışında yürütülmekte olan dönüşüm projelerine dair süreçleri farklı koşullar nezdinde karşılaştırarak değerlendirebilme becerisinin kazanılması.
ÖÇ-4Araştırma kurgusundan hareketle, seçilecek örneklere ilişkin yazılı ve görsel materyalin toplanması, içerik dahilinde süzülmesi becerisinin kazanılması.
ÖÇ-5Araştırma ve sunumun gerektirdiği çalışma sürecinin grup çalışmasıyla, görev bölüşümü içerisinde yapılması becerisinin kazanılması.
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5