Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


ÇALIŞTAY III

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0803 ÇALIŞTAY III 3/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Çalıştay kapsamında, öğrencilerin özellikle yapı kabuğunda kullanılan çeşitli yapı malzeme ve teknikleriyle ilgili uygulama esaslarını detaylarıyla öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, konusunda uzman firmalardan seminerler alınacaktır.

Bunun dışında, öğrencilerin eğitim ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Özellikle, ARC4020 Building Science III dersini alan öğrencilerin alması tavsiye edilmektedir. Devam zorunluluğu en az %70 dir. %80, %90 ve %100 devam, değerlendirmeye sırasıyla 10, 20, 30 puan olarak yansıyacaktır.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Gamze Alptekin (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar Arş.Gör. Oya Keskin, Arş.Gör. Dilara Erüstün Gür, Arş.Gör. Çisem Soylu, Arş.Gör. Berkay Eroskay, Y.Mimar Önder Çelik
Ders Gün,Saat ve Yeri Çalıştay konusuna göre değişkendir.
Görüşme Saatleri ve Yeri Oda 2C-03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sunum, Tartışma
Temel Kaynaklar -Seminere davetli firmaların web sitelerinde yer alan doküman ve detaylar
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgilendirme Sunum
2. Hafta Seminer - Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri Yrd.Doç.Dr. Edip Seçkin Sunum
3. Hafta Seminer - Mimarlık Konuşmaları Alper Derinboğaz Sunum
4. Hafta Seminer - BTM Joseph Bonfill Yapılarda Yalıtım Sorunları Sunum
5. Hafta Seminer - Nur Kızılyaprak / Giydirme Cephe Temel Prensipleri Sunum
6. Hafta Seminer - Schücco Ayşe Selin Örkmez - Alüminyum Cephe Sistemleri Sunum
7. Hafta Seminer - Rheinzink Göker Algan Metal Cephe Kaplamaları Sunum
8. Hafta Seminer - Çanakkale Seramik Yağızhan Ertuğrul Seramik Cephe Kaplamaları Sunum
9. Hafta Seminer - Y.Mimar Leon Mitrani / Yapıda Ahşap Kullanımı Sunum
10. Hafta Louis Kahn Film Gösterimi Sunum
11. Hafta Seminer - Promet Islak Hacim düzenleme ilkeleri Sunum
12. Hafta Mimarlık Konuşmaları Han Tümertekin Sunum
13. Hafta Öğrencilerin Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi ve Eğitimde Kalitenin Yükseltilmesine yönelik toplantı Tartışma
14. Hafta Genel değerlendirme Tartışma
15. Hafta Final Sınavları Haftası Değerlendirme
16. Hafta Final Sınavları Haftası Değerlendirme
17. Hafta Final Sınavları Haftası Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 0
Derse Devam / Katılım 12 30
Seminer Föyü 12 30
Final 1 40


ÖÇ-1Çevresel analiz yapabilme ve çalışma alanı hakkında veri toplayabilme
ÖÇ-2Analiz sonucunda elde edilen verileri sentezleyerek tasarım çözümleri üretebilme
ÖÇ-3Yapılan sentezleri tasarım problemine uygun olarak değerlendirebilme
ÖÇ-4Analiz, sentez ve değerlendirme süreçlerinin sonucunda uygun çözümler üretebilme
ÖÇ-5Araştırma, sunum ve değerlendirme becerisini geliştirme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5