Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / MİMARLIKTA GÖRSEL İLETİŞİM

MİMARLIKTA GÖRSEL İLETİŞİM

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0506 MİMARLIKTA GÖRSEL İLETİŞİM 2/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 12.0px Arial; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff} span.s1 {font-kerning: none}

Görsel iletişimin ortak bir dile dönüştüğü günümüzde, dersin amacı, zihinde ki tasarıyı, ‘tasarım’ a dönüştüren, yöntem ve olguları araştırmak ve deneyimlemektir. Yaratma eylemi süresince kurulan ilişkiler bütününü, farklı disiplinler ve teknikler üzerinden incelemek ve düşünceyi, mimari görsel iletişim araçları ile entegre ederek anlatabilmek, yapılması öngörülen çalışmaların, öncelikli hedefini oluşturmaktadır. Düşünsel soruların, görsel ifade teknikleri ile ortaya konularak mimarlık diline dönüştürülmesi amaçtır.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Deniz Çiler Erkan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 12.0px Arial; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff} span.s1 {font-kerning: none}

Sunu, okumalar, gezi, anlatım ve öğrenci katılımlı tartışmalar ve dönem boyunca yapılacak kayıt defteri çalışmanın öğretim yöntemini oluşturacaktır. Düşünsel soruların, görsel ifade teknikleri ile ortaya konularak mimarlık diline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Örnekler üzerinden incelenecek görsel iletişim tekniklerinin, öğrenci çalışmalarına entegrasyonu ve sunu tartışmaları, çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar  3 Boyutlu ve 2 Boyutlu Yazılımlar (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Autodesk Autocad, Rhinoceros, Sketchup, Autodesk 3ds Max, Vray)
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta - Ders Tanıtımı - Görsel İletişim ve Algı Üzerine -Deneysel Uygulama Çalışması Sunum
2. Hafta - Duygu ve Duyu Anlatımı Üzerine - Ders içi Uygulama (A3 kağıt üzerine kara kalem) - Tartışma Sunum ve Uygulama
3. Hafta - Logo, Kolaj, Poster, Font ve Grafik Teknikleri Üzerine - Ders İçi Uygulama , Pecha-Kucha (A3 kağıt üzerine kara kalem) (foto-ödev) Sunum ve Uygulama
4. Hafta - Fotoğraflar üzerine sunu ve tartışma - Sketchbook takibi Sunum ve Uygulama
5. Hafta - Sergi/Müze Gezisi - Ara Değerlendirme Teslimi İçin Konu Tartışması - Ders içi Uygulama Gezi ve Tartışma
6. Hafta - Teslim Değerlendirme ve Tartışmalar Ara Teslim 1
7. Hafta - Mimari Analiz Teknikleri ve Görselleştirmesi Üzerine - Mimari Proje Konuları Üzerine Uygulama Sunum ve Uygulama
8. Hafta - Davetli Sunumu - Deneysel Uygulama Çalışması Sunum ve Uygulama
9. Hafta - Yarışma Projeleri Üzerinden Mimari Anlatım Teknikleri - Soru Oluşumları Sunum ve Tartışma
10. Hafta - Ölçek Kavramı ve Ölçekler Arası Bakış - Plan, Kesit ve Perspektif Uygulama Sunum ve Uygulama
11. Hafta - Film İzletisi - Poster Ara Teslim Konu Tartışması Sunum ve Uygulama
12. Hafta - Teslim Değerlendirme ve Tartışmalar Ara Teslim 2
13. Hafta - Tasarım Projelerinin Ders ile Adaptasyonu - Sketchbook Takibi Sunum ve Uygulama
14. Hafta - Mimari Tasarım Proje Paftalarının Dönem Sonu Teslimi Dönem Sonu Teslimi
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 3 50
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 20


ÖÇ-1Tasarım Süreci İçerisinde İletişime Yönelik Çalışma ve Deneyim
ÖÇ-2Mimari Analiz Teknikleri
ÖÇ-3Mimari İletişimde Duyu ve Algı
ÖÇ-4Mimari İletişim Teknikleri
ÖÇ-5Sunum Teknikleri
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5