Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMARİ TASARIM 1

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0001 1 MİMARİ TASARIM 1 2/6/0 Z Türkçe 8
Dersin Amacı
Mimari Tasarım I Stüdyosu’nda, basit bir program içeren açık ve yarı açık mekânlardan oluşan bir tasarım problemi aracılığı ile mimari tasarıma ilişkin temel kavramların, insan/mekân etkileşimi, beden/eylem/hareket ilişkisi sınırları ve olanakları bağlamında irdelenmesi; öğrencinin yaratıcı potansiyelinin ortaya çıkarılarak, imgeleme yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi İlke TEKİN, Dr.Öğrt.Üyesi Ömer SAATÇİOĞLU
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 09:00-13:00, Perşembe 13:00-17:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 10:00-11:00, Ataköy Yerleşkesi 2G01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Birbirini izleyen birkaç tasarım çalışmasından oluşan Mimari Tasarım I stüdyosunda, stüdyo yürütücülerinin yönettiği bir tartışma ortamı oluşturularak, öğrencilerin mekâna ilişkin düşüncelerini anlatan iki ve üç boyutlu anlatım teknikleri, imge, maket ve/veya eskiz gibi araçlar yardımıyla, bireysel okuma/anlatım/sunum deneyimi edinmeleri sağlanır.

Öğrencilerin basit programlı tasarım problemleri aracılığı ile açık ve yarı açık mekânlardan oluşan tasarımlar geliştirmeleri istenir. Tasarım sürecinde,  beden, eylem ve yer bağlamında mekânsal analizler yapılarak mimari bilinç oluşturulmaya çalışılırken öğrencide belirli bir zaman ve mekân kavrayışının oluşması sağlanır.

Öğrencinin bireysel ya da grup elemanı olarak stüdyo çalışmalarına aktif katılımı sağlanarak, tüm çalışmaların stüdyoda yaratılan tartışma ortamında paylaşılması ve eleştiriye açık olması, öğrencinin iletişim yeteneğini geliştirmesinde yardımcı olur. Mimari konferanslara katılım, mimari metinlerin okunması ve yazılması, tasarım bağlamında okuma ve yazma becerisini geliştirir.

Temel Kaynaklar

Ching, F.D.K., 2007. Architecture: Form, Space and Order, John Wiley & Sons.

Ching, F.D.K., 2012. Introduction to Architecture, Wiley.

Schulz, C.N., 1979. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli.

Schimbeck, E., 1987. Idea, Form and Architecture, Van Nostrand Reinhold.

Zumthor, P., 2005. Thinking Architecture, Birkhauser.

Zumthor, P., Atmospheres: Architectural Environments, Surrounding Objects, Birkhauser.

Merleau-Ponty, M. 2006. Phenomenology and Perception.

Pallasmaa, J., 1994. The Eyes of the Skin.

http://www.mimarist.org/yayinlar/mimar-ist/4820-mimar-ist-yaz-2016.html

Perec, G., 1997. Species of Spaces and Other Places, Penguin Books.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Oryantasyon - Dersin tanıtımı - Ödev tanımı Sunum
2. Hafta Bienal gezi, eskiz, ikiboyutlu çalışmalar Çalışmaların sunumu ve tartışma
3. Hafta Muralist gezi, kolaj, ikiboyutlu çalışmalar Sunum ve tartışma
4. Hafta Mekan - algı tartışmaları P1 teslimi
5. Hafta Soyutlama - temsil tartışmaları Sunum ve tartışma
6. Hafta Soyutlama - temsil tartışmaları P2 teslimi
7. Hafta Beden-mekan-hareket-ölçek Grup çalışması P3-1: 1/1
8. Hafta Beden-mekan-hareket-ölçek Grup çalışması P3-1: 1/1 teslimi
9. Hafta Beden-mekan-hareket-ölçek Bireysel çalışma P3-2: 1/10
10. Hafta Beden-mekan-hareket-ölçek Bireysel çalışma P3-2: 1/10 teslimi
11. Hafta Beden-mekan-hareket-ölçek Bireysel çalışma P3-2: 1/20 teslimi
12. Hafta Mekansal yeniden-üretim P4 iki ve üçboyutlu çalışmalar
13. Hafta Mekansal yeniden-üretim P4 iki ve üçboyutlu çalışmalar
14. Hafta Mekansal yeniden-üretim P4 iki ve üçboyutlu çalışmalar
15. Hafta Final Teslimi Final Teslimi
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Projeler 4 70
Derse Devam / Katılım 1 30


ÖÇ-1I. Konu ile ilgili bilgiler elde etme, belgeleme, (BİLGİ)
ÖÇ-2II. Bilgileri analiz edebilme ve değerlendirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-3III. Tasarım ekibinin bir üyesi olarak birlikte çalışma yapabilme, (BECERİ)
ÖÇ-4IV. İki ve üç boyutlu mimari kompozisyon ilkelerine uygun olarak öneri geliştirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-5V. Tasarım sürecinin tüm aşamalarında iki boyutlu çizimler ve üç boyutlu modeller aracılığıyla çözüm önerilerini ifade edebilme, aktarabilme, (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5