Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / İSTANBUL’DA SARAY MİMARİSİ VE KORUMA SORUNLARI

İSTANBUL’DA SARAY MİMARİSİ VE KORUMA SORUNLARI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0315 İSTANBUL’DA SARAY MİMARİSİ VE KORUMA SORUNLARI 3/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
 Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezi ve sultanların yaşam mekanı olan saray yapıları farklı işlevli yapılardan oluşan geniş kapsamlı programlara sahip yapı gruplarıdır. Genel yerleşim düzeni ve mimari biçimlenmeleri dönemlerinin gereksinimi ile çeşitlenen bu yapıların sivil mimari içerisinde değerlendirilmeleri; tasarım ilkelerinin Türk ve İslam sarayları içinde ele alınarak belirlenmesi ve günümüzde farklı kurum ve kuruluşların mülkiyetinde ve kullanımında olmaları nedeniyle yaşanan sorunlar ve diğer koruma sorunlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır.


Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ceren GÖĞÜŞ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, Ataköy Kampüsü, 1B16, 09:00-12:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr.Öğr.Üyesi Ceren GÖĞÜŞ, Perşembe 09:00-12:00, 2G01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kuramsal anlatım, yerinde gözlem ve inceleme.
Temel Kaynaklar

Seçkin, N., “Osmanlı Mimarisi’nde 15. Yüzyıla İlişkin İki Saray Yerleşimi: Edirne (Yeni) Sarayı ve Topkapı Sarayı”, 9. Milletlerarası Türk Sanatı Kongresi Bildiriler, KB Yayınları, Ankara, 1705, Kongre Dizisi/20-1, 1995, C.3, s. 178-190.

Seçkin, N., “Observations on the Restoration Techniques of the Çırağan Palace”, International Conference on Studies in Ancient Structures, YTÜ, İstanbul, 14-18 July 1997, YTÜ Yayını, İstanbul, 1997, s. 633-642.

Seçkin, N., Topkapı Sarayının Biçimlenmesine Egemen Olan Tasarım Gelenekleri Üzerine Bir Araştırma, (1453-1755), A.K.D.T.Y.K. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları: 163, Ankara, 1998.

Seçkin, N., Çırağan Sarayı: Tarihçesi, Mimarisi ve Yenilenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, yayınlanmamış Doçentlik çalışması, İstanbul, 1998.

Seçkin, N., “Arşiv Belgeleri Işığında Geç Dönem bir Osmanlı Sarayı: Çırağan Sarayı”, İstanbul Dergisi, Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, Sayı: 36, Ocak 2001, s.12-19.

Seçkin, N., “Topkapı Sarayı’nda Işık ve Gölge”, Japon Devlet Televizyonu (NHK), NHK Special Dizisi, Mart 2004, Japonya (danışmanlık ve sunum).

Seçkin, N., “19, Yüzyıl İstanbul Saraylarında Sultan Hamamları”, 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu, 23-26 Kasım 2006, Bildiriler, I. Cilt, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, 2007, s.294-315.

 Seçkin, N., “Topkapı Sarayı Birinci Avlu Onarımları”, Mimarist, Mimarlık Kültürü Dergisi, sayı:26 (Kış 2007), TMMOB, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2007, İstanbul, s.75-78.

Seçkin, N., “Yaşayan Mekanlar 13: Çırağan Sarayı”, İZ TV, Eylül 2007.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: Tanışma Anlatım
2. Hafta Saray Yapıları Genel Bilgi Anlatım
3. Hafta Saray Yapıları Genel Bilgi Anlatım
4. Hafta İstanbul Öncesi Osmanlı Saray Yapıları: Edirne Sarayı Anlatım
5. Hafta İstanbul içinde Saray ve Kasır Yapıları Anlatım
6. Hafta Topkapı Sarayı Gezi/Sunum/Anlatım
7. Hafta Beylerbeyi Sarayı Gezi/Sunum/Anlatım
8. Hafta Dolmabahçe Sarayı Gezi/Sunum/Anlatım
9. Hafta Ihlamur Kasrı Gezi/Sunum/Anlatım
10. Hafta Küçüksu Kasrı Gezi/Sunum/Anlatım
11. Hafta Maslak Kasırları Gezi/Sunum/Anlatım
12. Hafta Yıldız Sarayı Gezi/Sunum/Anlatım
13. Hafta Dönem Ödevi Kontrolü Anlatım
14. Hafta Dönem Ödevi Teslimi Teslim
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 60
Derse Devam / Katılım 1 15


ÖÇ-1Farklı dönemli, işlevli, tasarımlı, malzemeli ve boyutlu olan Osmanlı saray yapılarının mimari özelliklerinin ayrıntılarıyla ilgili bilgi sahibi olma, (BİLGİ)
ÖÇ-2Osmanlı saray yapılarının tasarım ilkelerini Türk ve İslam sarayları içinde ele alarak değerlendirme ve belirleyebilme, (BECERİ)
ÖÇ-3Tarihi saray yapılarının koruma sorunlarının farklı etkenlerini ele alarak inceleyebilme, (BECERİ)
ÖÇ-4Tarihi saray yapılarının koruma ilkeleri doğrultusunda sorunları yorumlayabilme ve değerlendirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-5Tarihi saray yapılarının çevre koşulları ve insanla olan ilişkilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5