Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / MODERNLEŞME VE YAPI TEKNOLOJİSİ TARİHİ

MODERNLEŞME VE YAPI TEKNOLOJİSİ TARİHİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0301 MODERNLEŞME VE YAPI TEKNOLOJİSİ TARİHİ 3/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Bu ders, yirminci yüzyılda izlenen sosyo-teknik değişim sürecinde yapı endüstrisinin önemli söylemsel/toplumsal oluşumlarına, yapı üretiminin politik ve ekonomik yönlerine, kurumsallaşmaya, tekno-politikalara, kültürel oluşumlarına ve tüm bunların mimaride ve insan yapımı çevredeki yansımalarına temas etmeyi amaçlayan bir seminer-tartışma dersi olarak oluşturulmuştur. Ders, yapı üretim tarihinin; yapı malzemeleri, altyapı, yapı formu, inşa süreçleri, şirketler, devlet girişimleri, eğitim ve yapı endüstrisi gibi, hem teknik hem teknik olmayan yönlerini kapsar. Ders aynı zamanda, toplumsal konular açısından mimari üretime ışık tutan önemli teknoloji kuramlarını vererek mimarlık tarihi ve kuramı alanlarında eleştirel bir bakış kazandırmayı amaçlar. Ek olarak ders, mimarların, mühendislerin, yazarların ve teorisyenlerin yapı teknolojisi üzerine eleştirilerinde yeralan farklı bakışları sunar ve yapı teknolojisinin yapılı çevreyi nasıl ürettiğini araştırır. Her hafta, öğrenciler, verilen okumaları yapmakla yükümlüdür, son dört derste ise seçilen konu/örnek/olaya ilişkin sunum yapacaklardır.
Ön Koşullar Bu dersin Çağdaş Mimarlık Tarihi ile eşzamanlı alınması ya da Çağdaş Mimarlık Tarihi dersinin önceden alınmış olması.
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi İlke TEKİN (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 10.00:13.00, Ataköy Yerleşkesi 2 nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. İlke Tekin, Çarşamba, 10.00-13.00 arası, Ataköy Yerleşkesi, Ofis No: 2-G-01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Teorik anlatım ve sunumlar eşliğinde konuya ilişkin mimari ve kültürel oluşumlar tartışmaya açılacak, görsel ve yazılı kaynaklarla tartışma ortamı desteklenecektir.

 
Temel Kaynaklar
Banham, R., (1986). A Concrete Atlantis. MIT, Cambridge.
Bilgin, İ. (2004). Türkiye’de Popüler Kültürün Harcı Olarak Beton. Betonart, İlkbahar, s.54-56.
Braham, W. ve Hale, J. A. (2007). Introduction. In W. Braham and J.A. Hale (eds), Rethinking Technology, pp.xii-xvi. Routledge: London and New York.
Bozdoğan, S. (2001). Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür. Metis Yayınları: İstanbul.
Cengizkan, A. (2002a). Betonarmenin Söylemsel ve Tektonik Belirleyiciliği Güdümünde Türkiye’de Konut. 2002 Konut Kurultayı, TMMOB, 1, s.333-342.
Collins, P. (1959). Concrete: The Vision of a New Architecture, Faber and Faber: London.
Dellaloğlu, B. (2012). Ahmet Hamdi Tanpınar: Modernleşmenin Zihniyet Dünyası. Bir Tanpınar Fetişizmi. Kapı Yayınları: İstanbul.
Forty, A. (2012). Concrete and Culture: A Material History. Reaktion Books: Great Britain.
Le Corbusier ve Pierre J. (1926). Five Points Towards a New Architecture. In Conrads (ed.) (1970), Programmes and Manifestoes on 20th Century Architecture, s. 99-101. MIT Press: Cambridge.
Lewis, B. (2010). Modern Türkiye’nin Doğuşu. 4. Baskı, III. Edisyon (İlk basım 1961), B. B. Tuna (çev.). Arkadaş Yayınevi: Ankara.

Vanlı, Ş. (2006). Mimariden Konuşmak: Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı– Eleştirel Bakış, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Ankara.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtımı ve tanışma Derse ilişkin sözlü sunum ve föylerin dağıtılması
2. Hafta Modern, modernlik, modernleşme, temsil, sosyo-teknik değişim, toplumsal inşa, teknopolitika kavramlarının tanıtımı: modern ve geleneksel, merkez ve çeper, Batı ve Batı-dışı coğrafyalarda toplumsal, mimari, ekonomik ve politik gelişmeler ve kültürel farklılıklar Teorik anlatım
3. Hafta Mimaride 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapı teknolojilerinin gelişimi, söylemsel ve tektonik özellikler – çelik ve betonarme başta olmak üzere – modernizm ve çağdaş yapı teknolojilerinin ilk uygulamaları Teorik anlatım
4. Hafta Yeni yapı teknolojilerinin Batı-dışı coğrafyalarda yayılımı – Türkiye modernleşme tarihine giriş Teorik anlatım – dönem sonu ödevlerinin dağıtılması
5. Hafta Modernleşme sürecinde Türkiye’de sosyo-politik değişimler ve mimaride yansımaları - betonarme teknolojisinin toplumsal inşası Teorik anlatım
6. Hafta Modernizm ve betonarme miti – İkinci Dünya Savaşı öncesi gelişmeler, eğitim alanı, yazılı ve yapılı üretimler Teorik anlatım
7. Hafta İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeler: çimento sektörü, altyapı inşası ve beton ve betonarme üzerine teknopolitikalar Teorik anlatım
8. Hafta İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeler: kentsel alanlarda (özellikle İstanbul’da) büyük ölçekli betonarme yapı üretimi, temsilleri ve söylemsel oluşumları Teorik anlatım
9. Hafta İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeler: betonarmenin konut alanında yayılımı, büyük ölçekli konut alanlarının inşası, 1965 Kat Mülkiyeti Yasası, betonarmenin anonimleşmesi Teorik anlatım
10. Hafta Betonarmenin karşıt anlamları – Yapılı çevreyi ‘yeniden yazmak’ ve ‘yeniden okumak’ Teorik anlatım
11. Hafta Verilen mimari örnek/olay/dönem/durumların öğrencilerce sunumu Sunumlar – incelemelerin tartışılması
12. Hafta Verilen mimari örnek/olay/dönem/durumların öğrencilerce sunumu Sunumlar – incelemelerin tartışılması
13. Hafta Verilen mimari örnek/olay/dönem/durumların öğrencilerce sunumu Sunumlar – incelemelerin tartışılması
14. Hafta Verilen mimari örnek/olay/dönem/durumların öğrencilerce sunumu Sunumlar – incelemelerin tartışılması
15. Hafta Teslim Araştırmaların basılı olarak teslimi
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
ÖÇ-2Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
ÖÇ-3Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
ÖÇ-4İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
ÖÇ-5Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5