Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


TASARIMDA ÖZEL KONULAR

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0131 TASARIMDA ÖZEL KONULAR 3/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
 Bu dersinin genel amacı, tasarımcının üretim sürecinde ki bilinmezliğinin, hangi veriler üzerinden şekillendiğini ve bu bilinmezliğin, tasarım metodolojileri üzerinden nasıl uygulandığını araştırmak ve deneyimlemektir. Öğrencilerin, yer, zaman, kimlik, erk, algı, duyu gibi kavramlar üzerinden, belirli yarışma ve uygulama projelerinde ki 'tasarım süreci' ni araştıran çalışmalar ortaya koyması ve tasarım öğretisi üzerine soru sorması hedeflenmektedir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Deniz Çiler Erkan (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Teorik konu anlatımı, davetli konuşmacılar ile konu anlatımı, saha gezisi, uygulama ödevleri, final projesine hazırlık.

Ders Kapsamında öğrenciler arası tartışma ortamı oluşumu ve katılım, hedeflenen yöntem için önemlidir.
Temel Kaynaklar

Jacques Ranciere, Cahil Hoca, Zihinsel Özgürleşme Üzerine Beş Ders, Metis Yayınları

Mimarlık ve Felsefe, Yapı Yayınları

Donald Schön, Educating the Reflective Practitioner

Douglas R. Hofstader, GÖDEL, ESCHER, BACH: bir Ebedi Gökçe Belik, Kabalcı Yayınları

Uğur Tanyeli, Yıkarak Yapmak Anarşist Bir Mimarlık Kuramı İçin Altlık

İlhan Tekeli, Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar

J. Habraken, MIT çalışmalar

 

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin Tanıtımı - Ders süreç, yöntem ve değerlendirmelerin açıklanması. Sunum ve öğrenciler ile tartışma
2. Hafta Tasarı ve Tasarım Üzerine Ödev- Ranciere Okuma Sunum ve öğrenciler ile tartışma
3. Hafta Tasarım Sürecine Etki Eden Faktörler Ödev- Ranciere Okuma Devam Sunum ve öğrenciler ile tartışma
4. Hafta Mimarlık ve Diğer Disiplinler Açısından Tasarım da Süreç Tartışması Ödev- Ranciere Okuma Devam Sunum ve öğrenciler ile tartışma
5. Hafta Ödev kitap tartışması ve film izletisi Ara Teslim konusunun belirlenmesi Öğrenciler ile tartışma
6. Hafta Örnekler Üzerinden Mimarlıkta Tasarım Süreci Analizi Sunum ve öğrenciler ile tartışma
7. Hafta (x) Mimarlık Ofisi Gezisi ve Proje Süreç İncelemeleri Öğrenciler ile tartışma
8. Hafta Öğrenci Sunumları ve Tartışma Ara Teslim
9. Hafta Mimari Tasarım da Kimlik, İdeoloji ve Erk Kavramlarının örnekler üzerinden incelenmesi Sunum ve öğrenciler ile tartışma
10. Hafta Mimari Tasarım için, Yarışma - Uygulama - Kurallar ve Değerlendirme Üzerine Sunum ve öğrenciler ile tartışma
11. Hafta Mimari Tasarımda Sürdürülebilirlik Sunum ve öğrenciler ile tartışma
12. Hafta Mimari Tasarım Sürecine Metodolojik Yaklaşımlar - Habraken - Schön Sunum ve öğrenciler ile tartışma
13. Hafta Final Araştırma Projesi Sunumları Final Metin Hazırlık Sunum ve öğrenciler ile tartışma
14. Hafta Final Araştırma Projesi Sunumları Final Metin Teslim Sunum ve öğrenciler ile tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Mimari Tasarım Sürecine İlişkin Bilgi Edinimi
ÖÇ-2Mimari Yarışma ve Uygulama Proje Sürecine İlişkin Edinim
ÖÇ-3Mimarlık ve diğer disiplinler açısından Tasarım İlişkisi Edinimi
ÖÇ-4Mimari Tasarımda Araştırma ve Analiz Teknikleri Geliştirme
ÖÇ-5Sürdürülebilirlik ve Mimarlık Kimliği Hakkında Edinim
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5