Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


TASARIM YÖNETİMİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0219 TASARIM YÖNETİMİ 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Mimarlık mesleğini tasarım organizasyonlarında görev alarak sürdürmeyi hedefleyen öğrencilerin, uygulamada karşılaşacakları yönetimsel problemlere bilimsel bir bakış açısı ile yaklaşabilmelerine yardımcı olacak bilginin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, tasarım organizasyonlarında kurumsal düzeyde ve proje düzeyinde yerine getirilmesi gereken yönetimsel işlevler çeşitli boyutları ile ele alınacaktır.
 
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Bu ders, son sınıf ya da büro ve/veya şantiye stajının tamamlamış veya kısa süreli de olsa mesleki deneyim elde edilmiş öğrencilere yöneliktir. Değerlendirmede derse devam ve katılım önemlidir. Başarılı olmak için en az %70 devam zorunludur. Değerlendirmede, %80 ve üzeri devam edenlerin ödev notları %5 yükseltilecektir.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Gamze ALPTEKİN
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 13:00-16:00, 2B16
Görüşme Saatleri ve Yeri Gamze ALPTEKİN, 2-C 10, Çarşamba 10:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, öğrenci sunumu
Temel Kaynaklar

- Calvert, R. E., Bailey, G., Coles, D., Introduction To Building Management, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1995.

- PMI Standards Committee - Duncan, W.R., A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, USA, 1996.

- Nicholson, M.P., Arcitectural Management, E&FN Spon, London, 1992.

- Thompson, A., Architectural Design Procedures, Architectural Press, 1999.

- Esin Altaş, N., Mimarlık Bürolarında Proje Yönetimi Proje Grubu Yapılanma Modelleri, Yapı, sayı:157, Aralık 1994.

- Atkinson, G., Construction Quality and Quality Standards, E&FN Spon, London, 1995.

- Jaggar, D., Ross, A., Smith, J, Love, P., Building Design Cost Management, Blackwell Publishing, 2002.

- Gray, C., Hughes, W., Building Design Management, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001.

- Tunstall, G., Managing The Building Design Process, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000.

- Stasiowski, F.A., Burstein, D., Total Quality Project Management For The Design Firm, John Wiley & Sons Inc., 1994.

- Tardif, M., The architect’s handbook of professional practice edited by Demkin, J.A., 2001.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders programının öğrencilere sunumu ve ders hakkında genel bilgiler Tanışma ve giriş
2. Hafta Tasarım hizmetleri ve tasarım organizasyonu ile ilgili genel bilgilendirme Sözlü anlatım
3. Hafta Tasarım süreci ve tasarım organizasyonu ile ilgili genel bilgilendirme Sözlü anlatım
4. Hafta TMMOB Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi, mimari proje iş aşamalarında mimarın rolü ve sorumlulukları Sözlü anlatım
5. Hafta TMMOB Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi, Mimarın yetki, görev ve sorumlulukları Sözlü anlatım
6. Hafta Tasarım organizasyonlarında büro yönetim modelleri ve organizasyonel yapılanma Sözlü anlatım
7. Hafta Tasarım organizasyonlarında proje düzeyinde kalite ve değişiklik yönetimi Sözlü anlatım
8. Hafta Tasarım organizasyonlarında proje düzeyinde zaman yönetimi Sözlü anlatım
9. Hafta Tasarım organizasyonlarında proje düzeyİnde maliyet yönetimi Sözlü anlatım
10. Hafta Yıl İçi Sınavı Değerlendirme
11. Hafta Seçilen makalelerin öğrenciler tarafından sunumu ve tartışılması Sunum, tartışma
12. Hafta Seçilen makalelerin öğrenciler tarafından sunumu ve tartışılması Sunum, tartışma
13. Hafta Seçilen makalelerin öğrenciler tarafından sunumu ve tartışılması Sunum, tartışma
14. Hafta Seçilen makalelerin öğrenciler tarafından sunumu ve tartışılması Sunum, tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 35


ÖÇ-1Yapı üretim sürecinde rol alan paydaşları ve sorumluluklarını anlama
ÖÇ-2Mimarın yapı üretim sürecindeki rolünü, ilişkilerini ve sorumluluklarını anlama
ÖÇ-3Tasarım organizasyonlarında kurumsal düzeyde yönetimsel işlevleri anlama (büro , HRM, QM)
ÖÇ-4Tasarım organizasyonlarında proje düzeyinde yönetimsel işlevleri anlama (Kapsam, Süre, Mali. Yön.)
ÖÇ-5Paydaşların proje yönetimi kapsamında gerçekleştirdikleri bir örnek olayı analiz edip aktarabilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5