Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / ACADEMIC WRITING AND PRESENTATION

ACADEMIC WRITING AND PRESENTATION

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0702 ACADEMIC WRITING AND PRESENTATION 3/0/0 SA İngilizce 4
Dersin Amacı
 Bu dersin amacı öğrencilerin akademik yazma ve etkili sunum yapabilme becerilerini geliştirmektir.
Ön Koşullar YDI 1001 Yabancı Dil I ve YDI 2001 Yabancı Dil II (İngilizce derslerini almış ve başarmış olmak.
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar YDI 1001 Yabancı Dil I ve YDI 2001 Yabancı Dil II İngilizce derslerini en az "C" Notu ile geçmiş olmak.
Öğretim Üyeleri Belgin Yazıcı (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 14:00-15:45,3C0709 Ataköy kampüsü
Görüşme Saatleri ve Yeri Ataköy Kampüsü 4A01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
Temel Kaynaklar

Writing:

Let’s Write from  Paragraph to Essay & Compiled texts

Presentation:“Speaking of Speech”Diğer Kaynaklar  

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Introduction Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
2. Hafta 1st Blok: Let’s go over the paragraph, Module I Lesson 1 &2: Title and Theme of a paragraph 2nd Blok: The Physical Message, Informative speech Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
3. Hafta 1st Blok: Let’s go over the paragraph, Module I Lesson 3 &4: The topic and supporting sentences 2nd Blok: The Physical Message, Layout speech Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
4. Hafta 1st Blok: Let’s go over the paragraph, Module I Lesson 5: Working on conclusion and analyzing the paragraph 2nd Blok: The visual Message Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
5. Hafta 1st Blok: Exercises on Paragraph Writing 2nd Blok: The visual Message; Explaining visuals Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
6. Hafta 1st Blok: The Perfect Paragraph & Linkers and Connectors 2nd Blok: The visual Message; Explaining visuals Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
7. Hafta MIDTERM EXAM Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
8. Hafta 1st Blok: Types of Paragraphs: Adv.&Disadv. Paragraph 2nd Blok: The story Message Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
9. Hafta 1st Blok: Types of Paragraphs: Cause&Effect Paragraph 2nd Blok: The story Message: Introduction Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
10. Hafta 1st Blok: Types of Paragraphs: Opinion Paragraph 2nd Blok: The story Message: Body &Conclusion Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
11. Hafta 1st Blok: Know Yourself: Identify your abilities and skills 2nd Blok: The story Message: Body &Conclusion Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
12. Hafta 1st Blok: CV Writing 2nd Blok: The story Message: Conclusion Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
13. Hafta 1st Blok: Cover Letter Writing 2nd Blok: Students’ Presentation Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
14. Hafta 1st Blok: General Revision 2nd Blok: Students’ Presentation Öğrenci odaklı, eklektik, interaktif
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Projeler 1 10
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 45


ÖÇ-1Öğrenciler akademik metin yazma kurallarına göre paragraf ve makale yazabilirler.
ÖÇ-2Öğrenciler akademik metin yazma kuralların dan olan "Paraphrasing"-başka bir biçimde yeniden yazma - , "Summarizing"-özetleme- ve "Direct Quoting"-doğrudan alıntı- tekniklerini kullanabilirler.
ÖÇ-3Öğrenciler yazarken metin içi ve metin sonu atıfta bulunma tekniklerini kullanarak kaynak gösterebilirler.
ÖÇ-4Öğrenciler akademik sunum tekniklerini kullanarak etkili sunum yapabilirler.
ÖÇ-5Öğrenciler sunum hazırlarken ve sunarken etkili görseller kullanabilirler.
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5