Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / MİMARLIKTA YALINLIK VE KARMAŞIKLIK

MİMARLIKTA YALINLIK VE KARMAŞIKLIK

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0123 MİMARLIKTA YALINLIK VE KARMAŞIKLIK 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Yalınlık ve Karmaşıklık kavramları üzerinden 20.yy mimari okumasının yapılarak dönemsel özelliklerin ortaya konması, Mimaride Yalınlığın ve Karmaşıklığın ortaya çıkmasında bilimsel ve felsefi gelişmelerin etkisinin irdelenerek süreç içerisinde değişen mimari biçimin deviniminin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Ömer SAATCIOĞLU (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 15.00-18.00, Mimarlık Malzeme Atölyesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. N.Ömer SAATCIOĞLU, Cuma 9.00-12.00, 2C-13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Teorik bilgi görsel sunum ve örneklerle desteklenmektedir. Örnekler ile dönemler arasında farklılığın ortaya konması amaçlanmaktadır.
Temel Kaynaklar

Conrads, U., 1991. 20. Yüzyıl Mimarisinde Program Ve Manifestolar, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Ankara, Türkiye.

Corbusier, L., 2001. Bir Mimarlığa Doğru, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., İstanbul, Türkiye.

Venturi, R., 1991. Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, Ankara, Türkiye

 Alexander, C., 2003. New Concepts In Complexity Theory arising from studies in the field of architecture: An overview of the four books of The Nature of Order with emphasis on the scientific problems which are raised, http://www.natureoforder.com/library-of-articles.htm

Evers, B., 2006. Architectural Theory, From The Renaissance To The Present, Taschen, Çin.

Diğer Kaynaklar

Alatlı, A., 2009. Hadi Baştan Alalım, Aklın Yolu da Bir Değildir, Başak Matbaacılık ve Tanıtım Ltd. Şti., Ankara, Türkiye.

Ching, F. D. K., 2002. Mimarlık - biçim, mekan, düzen, Yapı Endüstri Merkezi Yayınlar, İstanbul, Türkiye.

Gribbin, J., 2005. Deep Simplicity, Penguin Books, Londra, İngiltere.

Jencks, C., 1997. The Architecture of the Jumping Universe, Academy Editions, Singapur.

Jodidio, P., 2001. New Forms, Architecture in the 1990’s, Taschen, Almanya.

Kaku, M., 1999. Hyperspace - A Scientific Odyssey through the 10th Dimension, Oxford Universitesi, İngiltere.

Leyton, M., 2006. Shape as Memory, Birkhauser, Basel, İsviçre

Oğuz, Ş., 1996.Mimari Estetik’in Kurumsal Çerçevesinin Oluşturulması,  Mimari estetikle İlgili Kavram Ve İlkelerin, Mimarlık Kuramlarının Ve Güncel Mimarlık Ortamının Bilgi – Kuramsal Bir Dizge içerisinde Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, İstanbul, Türkiye.

Pawson, J., 1998. Minimum, Phaidon, Hong Kong .

Salingaros N.A., 1997. Life and Complexity in Architecture from a Thermodynamic Analogy, Physics Essays, Volume 10, Physics Essays Publications

Toy, M., 1994. Aspects Of Minimal Architecture, Architectural Design, Vol. 64, no. 7/8

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yalınlık kavramı ve kökleri - Doğu felsefesi ve Zen Sözlü ve Görsel Anlatım
2. Hafta Karmaşıklık kavramı ve kökleri Sözlü ve Görsel Anlatım
3. Hafta Algı - Basitlik ve Karmaşıklık algısı Sözlü ve Görsel Anlatım
4. Hafta 20.yy öncesi - Düzen ve Mimari - Determinist düşünce Batı felsefesi ve Aristo Sözlü ve Görsel Anlatım
5. Hafta 20.yy öncesi - Endüstri devrimi teknoloji ve mimari Sözlü ve Görsel Anlatım
6. Hafta Adolf Loos Sözlü ve Görsel Anlatım
7. Hafta Modernizm - Le Corbusier Sözlü ve Görsel Anlatım
8. Hafta Minimalizm (60lar) - Less is more Sözlü ve Görsel Anlatım
9. Hafta Postmodernizm - Robert Venturi Sözlü ve Görsel Anlatım
10. Hafta Postmodernizm - Less is bore ve Hegel Sözlü ve Görsel Anlatım
11. Hafta Ara Sınav - Minimalizm (90lar) Sınav + Sözlü ve Görsel Anlatım
12. Hafta Fraktal mimari, kaos kuramı, karmaşıklık teorisi, belirsizlik kuramı Sözlü ve Görsel Anlatım
13. Hafta Dekonstrüktivizm ve Derida Sözlü ve Görsel Anlatım
14. Hafta Paradigma değişikliği ve Mimarlık Sözlü ve Görsel Anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 30
Final 1 40


ÖÇ-1Yalınlık ve Karmaşıklık kavramlarının 20.yy mimarisi üzerinden okuyabilme
ÖÇ-2Modernizm
ÖÇ-3Postmodernizm
ÖÇ-4Dekonstrüktivizm akımları üzerinden yalınlık ve karmaşıklık okumalarını anlayabilme
ÖÇ-5Mimarlıkta Yalınlık ve Karmaşıklığı oluşturan bilimsel, felsefik gelişmeleri anlayabilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5