Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE KALİTE

YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE KALİTE

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0216 YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE KALİTE 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Mimarlık eğitiminin son aşamasına gelmiş öğrencileri, mesleki hayatta karşılaşacakları problemlere hazırlamak ve dolaylı olarak mesleki uygulamalarda kalitenin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu derste, yapı üretim sürecinde kalite kavramı ele alınacak, yapı üretim sürecinde kaliteyi etkileyen faktörler, kalite yönetimi kapsamında yerine getirilmesi gerekli işlevler, karşılaşılan kalite problemleri ve kalite problemlerini önlemede kullanılabilecek yöntemler konusunda araştırma ve bilgilenme sağlanacaktır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Bu ders sadece 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerin, Büro ve/veya şantiye stajını tamamlamış olması ya da kısa süreli de olsa mesleki deneyim elde etmiş olmaları beklenmektedir. Derse en az %70 devam zorunludur. Ders %85 ve üzeri devam edenlerin yıl içi sunum notları %5 oranında arttırılır.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Gamze ALPTEKİN (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cumae, 9:00-13:00, 3B0406
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. Gamze Alptekin, Cuma, 13:00-14:00, 2C-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Bu ders mezunlarını kariyer seçimine yön vermeyi hedeflemektedir. Bu nedenle,ilk dört hafta konu anlatımı, ardından sektörde farklı alanlarda görev alan profesyoneller, son bölümde de öğrencilerin yapacağı sunumlar ve tartışmalarla ders tamamlanacaktır.
Temel Kaynaklar  
· Nicholson, M.P., Arcitectural Management, E&FN Spon, London, 1992.
· Thompson, A., Architectural Design Procedures, Architectural Press, 1999.
· Atkinson, G., Construction Quality and Quality Standards, E&FN Spon, London, 1995.
· Thompson, A., Architectural Design Procedures, Architectural Press, 1999.
·  Tunstall, G., Managing The Building Design Process, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000.
·  Stasiowski, F.A., Burstein, D., Total Quality Project Management For The Design Firm, John    Wiley & Sons Inc., 1994.
· Tardif, M., The architect’s handbook of professional practice edited by Demkin, J.A., 2001.
MAKALELER:
·Tan, R, R., Lu, Y.G., 1995, ‘On the quality of construction engineering design projects: criteria and impacting factors’, International Journal Of Quality & Reliability Management, Vol.12, No.5, 18-37.
· Bubshait, A.A, Farooq, G., Jannadi, M.O., Assaf, S.A., 1999, ‘Quality practices in design organizations’, Construction Management and Economics, 17, 799-809.
· Burati, J.L., Farrington, J.J., Ledbetter, W.B., 1992, ‘Causes of quality deviations in design and construction’, Journal Of Construction Engineering And Management, Vol.118, No.1, 34-49.
· Matta, K., Chen, H., Tama, J., 1998, The information requirements of total quality management, Total Quality Management, Vol.9, No.6, 445-461.
· Chan, E.H.W., Chan, A.T.S., 1999, Imposing ISO 9000 quality assurance system on statutory agents in Hong Kong, Journal Of Construction Engineering And Management, July/August, 285-291.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders tanıtımı Anlatım
2. Hafta Yapı üretimi nedir, yapı üretim sürecinin aşamaları Anlatım
3. Hafta Kalite kavramı ve kalite yönetimi Anlatım ve tartışma
4. Hafta Yapı Üretim Süreci’nde kaliteyi etkileyen faktörler Proje paydaşlarının Yapı Üretim Süreci’nde proje kalitesine etkisi Anlatım ve tartışma
5. Hafta Proje teslim sisteminin proje kalitesine etkisi Anlatım ve tartışma
6. Hafta Yapım sektöründe mimarlar için çalışma olanakları, Konuk: İnsan Kaynakları Uzmanı İnş.Müh. Cem Kafadar Anlatım ve tartışma
7. Hafta Yapı Üretim Süreci’nde karşılaşılan kalite problemleri, nedenleri ve önlemler Y.Mimar Alican Baycan Konuk: Mimar, tasarımcı gözüyle yapım sektörünün değerlendirilmesi Anlatım ve tartışma
8. Hafta Mimarların Yapı Üretim Süreci’nde üstlendikleri görevler, Y.Mimar Gün Alev Anlatım ve tartışma
9. Hafta Yapım şirketlerine ilişkin değerlendirmeler Konuk:İnş.Müh. Yasemin Yaşarbaş Anlatım ve tartışma
10. Hafta Ara Sınav Değerlendirme
11. Hafta Seçilen makalelerin sınıfta tartışılması Sunum ve tartışma
12. Hafta Seçilen makalelerin sınıfta tartışılması Sunum ve tartışma
13. Hafta Seçilen makalelerin sınıfta tartışılması Sunum ve tartışma
14. Hafta Seçilen makalelerin sınıfta tartışılması Sunum ve tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta Final Sınavı Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 35
Final 1 30


ÖÇ-1Yapı üretim sürecinde rol alan paydaşların sorumluluklarını ve kaliteye etkilerini anlama
ÖÇ-2Yapı üretim sürecinde kalite ve kaliteyi etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-3Yapı üretiminde kalite yönetimi konusunda bilgi sahibi olma
ÖÇ-4Yapı üretim sürecinde karşılaşılan kalite problemleri ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi sahibi olma
ÖÇ-5Yapı üretim sürecinde kalitenin yükseltilmesine ilişkin araştırmalara ulaşmak, analiz edip sunabilme becerisi kazandırmak
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5