Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMARLIK İÇİN MATEMATİK

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MBT2002 1 MİMARLIK İÇİN MATEMATİK 3/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Matematik evrensel bir dildir. Bu nedenle herhangi bir alanda ortaya çıkan problemin matematiksel modelinin kurulup çözülmesi son derece önemlidir. Bundan dolayı asıl amacımız temel matematik bilgilerini vermek, matematiksel düşünceyi geliştirmek ve günümüzde işletme yöneticisinin karşılaştığı karmaşık problemleri sistematik bir mantık ile analiz edebilen ve gerekli hallerde bazı teknikleri uygulayarak çözüm araştırabilecek kadar matematik bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Mehmet Selçuk TÜRER
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe; 9:00-12:00(A), 14:00-17:00(B); Amfi Z-B1
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı:10:00-11:00, Salı: 11:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı, Teori ve Uygulama
Temel Kaynaklar 1. Thomas Kalkülüs, 12.Baskı, PEARSON

2. R.A. Adams and C. Essex (2010). Calculus-A Complete Course (Seventh Edition), Pearson

 3. Paul, Richard S.-, Shaevel, M.Leonard, Essentials of Technical mathematics

4. Hockett Sternstein, Second Edition, Applied Calculus
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sayılar, Eşitsizlikler ve Mutlak Değer / Düzlem Geometri ve Doğrular / İkinci Derceden Denklemlerin Grafikleri / Trigonometri Ders
2. Hafta Fonksiyonlar / Fonksiyon Türleri Ders
3. Hafta Bir Fonksiyonun Limiti Ders
4. Hafta Limit Kuralları / Limitin genel tanımı Ders
5. Hafta Süreklilik Ders
6. Hafta Türev ve Değişimlerin Oranı Ders
7. Hafta Bir Fonksiyonun Türevi / Türev Kuralları / Ders
8. Hafta Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri / Zincir Kuralı / Kapalı Türev Ders
9. Hafta Ters Fonksiyonlar / Üstel Fonksiyonlar / Logaritmik Fonksiyonlar Ders,Sınav
10. Hafta Logaritmik Fonksiyonların Türevleri / Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Ders
11. Hafta Hiperbolik Fonksiyonlar / Belirsiz Limitler ve l'Hopital Kuralı Ders
12. Hafta Maksimum ve Minimum Değerler / Ortalama Değer Teoremi / Ders
13. Hafta Dönüm Noktası ve Konkavlık/ Sonsuzda Limitler; Yatay Asimptotlar Ders
14. Hafta Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi Ders
15. Hafta Final Sınav Haftası Sınav
16. Hafta Final Sınav Haftası Sınav
17. Hafta Final Sınav Haftası Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Sayılar, Eşitsizlikler ve Mutlak Değer / Düzlem Geometri ve Doğrular / İkinci Derceden
ÖÇ-2Fonksiyonlar / Fonksiyon Türleri
ÖÇ-3Bir Fonksiyonun Limiti
ÖÇ-4Limit Kuralları / Limitin genel tanımı
ÖÇ-5Süreklilik
ÖÇ-6Türev değişimlerin Oranı
ÖÇ-7Bir Fonksiyonun Türevi / Türev Kuralları
ÖÇ-8Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri / Zincir Kuralı / Kapalı Türev
ÖÇ-9Ters Fonksiyonlar / Üstel Fonksiyonlar / Logaritmik Fonksiyonlar
ÖÇ-10Logaritmik Fonksiyonların Türevleri / Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
ÖÇ-11Hiperbolik Fonksiyonlar / Belirsiz Limitler ve l'Hopital Kuralı
ÖÇ-12Maksimum ve Minimum Değerler / Ortalama Değer Teoremi
ÖÇ-13Dönüm Noktası ve Konkavlık/ Sonsuzda Limitler; Yatay Asimptotlar
ÖÇ-14Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi
ÖÇ-15Final Sınav Haftası
ÖÇ-16Final Sınav Haftası
ÖÇ-17Final Sınav Haftası
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29