Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / KENT BİLEŞENLERİ VE MİMARİDE YENİ YAKLAŞIMLAR

KENT BİLEŞENLERİ VE MİMARİDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0119 KENT BİLEŞENLERİ VE MİMARİDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Mimari tasarımda önemli bir girdi olan kent bileşenleri ile ilgili tarihsel ve çağdaş mimari yaklaşımların öğrencilere anlatılması.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri - (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -ilgili makale ve slaytlar yardımıyla desteklenerek aktarılacaktır. Öğrencilerden seçtikleri konu başlığı altında sunum yapması ve yazılı olarak dönem sonunda teslim etmesi beklenmektedir.     
Temel Kaynaklar -
Lee J.H.,2009. Celebrating the City Urban Facilities, C3 Publishing
Lee J.H.,2009. Public Space for Amusement &Achievement,C3 Publishing
Proceedings of Revitalising Built Environments- Requalifying Old Places for New Uses, IAPS-CSBE & Housing Network, International Symposium 12-16 October 2009,İstanbul
Enginöz,E.B., a New Approach to the Use of Communal Gardens and Spaces in Cities: a Design Studio Experiences., Livenarch , IV International Congress, KTÜ, Trabzon, 2009
Lee J.H.,2008. Urban Facilities, C3 Publishing
Lee J.H.,2008. Architecture for Public, C3 Publishing
Lee J.H.,2008. Commercial Space, C3 Publishing
Kamusal Alan, Editör Meral Özbek, Hil yayınevi, ISBN: 9789757638247, 2005
Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Tarih Vakfı Yayınları, 1996
Tschumi,B., 1994. Theoretical Projects: The Manhattan Transcripts, Academy Editions, GB
Etchells, F., The City of Tomorrow and its Planning by Le Corbusier, The Architectural Press, London,1987
Norberg-Schultz, C., The Concept of Dwelling, On the Way to Figurative Architecture, Architectural Documents, Electa/Rizzolli, Newyork,1985

Lynch, K., 1960. The Image of the City, Cambridge, Mass: MIT Press
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin kapsamıyla ilgili genel tanıtıcı bilgilerin verilmesi. Dersin süreci (anlatım-arasınav-sunum) hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta Kentin tanımı. Tarihi kentlerin planlamasını etkileyen nedenler. Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma.
3. Hafta Kamusal alan nedir? Örgütlenmesi. Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma.
4. Hafta Kent boşlukları. Boşlukların tanımlanması, değerlendirilmesi. Meydanın tanımı. Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma.
5. Hafta Meydan, Avlu kavramlarının anlatımı. Yerel, dinsel, iklimsel, işlevsel, siyasal nedenlerle farklı meydan örnekleri. Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma.
6. Hafta Kent kimliği, kent imgesi. Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma.
7. Hafta Kent planlama stratejileri Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma
8. Hafta Ara Sınav 1 Yazılı sınav
9. Hafta Temalı park, kent parkları,anıtsal parklar, yerel parklar vb.) Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma
10. Hafta Geleneksel Alışveriş mekanları Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma
11. Hafta Çağdaş Alışveriş mekanları Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma
12. Hafta Kent içi ulaşım noktaları. ( tren garı, otobüs istasyon ve durakları, vapur iskeleleri, vb.) Yazılı Sınav
13. Hafta Deniz ve su kenarındaki kentlerde sahil şeritlerinin kullanımı ve değerlendirilmesi Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma
14. Hafta Kentsel dönüşüm uygulamaları. Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Derse Devam / Katılım 1 20
Final 1 50


ÖÇ-1Kamusal alanın örgütlenmesi konusunda bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-2Kent parkı, meydan tasarım kararlarını öğrenme (BİLGİ)
ÖÇ-3Kent içi ulaşım ağı ve duraklarıyla ilgili bilgilenme (BİLGİ)
ÖÇ-4Tarihsel süreç bağlamında alışveriş mekanları hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-5Kent boşluklarının yeniden kullanımı için tasarım yapabilme (BECERİ)
ÖÇ-6Deniz ve su kenarı, sahil şeritleri tasarım ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-7Kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma(BİLGİ)
ÖÇ-8Konut politikaları hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-9Ders kapsamında öğrenilen tasarım ilke ve kararlarını uygulamalar üzerinde değerlendirebilme (BECERİ)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7                             
ÖÇ 8                             
ÖÇ 9