Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


KENTSEL TASARIM PROJESİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0641 KENTSEL TASARIM PROJESİ 2/2/0 SA Türkçe 6
Dersin Amacı
Dersin amacı; temel kentsel analiz yöntemlerini ve kentsel tasarım ilkelerini kullanarak, bir kentsel alanın sorunlarına çözüm üretebilmeye yönelik bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmaktır.
Ön Koşullar Kentsel Tasarım İlkeleri, Kentsel Planlama İlkeleri, Mimari Tasarım V
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Devamlılık sınırı %80'dir. 4 ve daha fazla derse gelmeyen öğrenci başarısız kabul edilir.
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Evrim TÖRE, Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÖKŞİN
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri SALI 13:00-17:00 MTS IV
Görüşme Saatleri ve Yeri 2C05, Perşembe 09:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, arazi gezisi, atölye çalışması
Temel Kaynaklar
Adigopula ve diğ. (1999). Programs and Paradigms, Exploring the Possibilities for the 21st Century. The University of New Southwales, The Faculty of the Built Environment.- (basılmamış çalışma) . –
Bacon, E. N. (1995). Design of Cities. Thames and Hudson. –
Girling, C. and Kellett, R. (2005) Skinny Streets & Green Neighborhoods, London: Island Press.-
Lang, J. (2005) Urban Design: A Typology of Procedures and Products, UK: Architectural Press:-
Lynch, K. (1960). The Image of the City. MIT Press and Harvard College. -
Moughtin, C. and Shirley, P. (2005) Urban Design Green Dimensions, UK: Architectural Press.-
Moughtin, C. et. all. (1999) Urban Design Method and Techniques, UK: Architectural Press:-
Parker, S. (2004). Urban Theory and the Urban Experience. Taylor and Francis Group. –
Philips, E.B. (1996). City Lights. Oxford University Press. -
Türkiye’de Kentsel Donatı Standartları, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (02.11.1985 Tarih, 18916 sayılı Resmi Gazete) içinde.
Urban Design Guidelines
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: ders içeriği, yöntem ve tekniklerin aktarılması, ders föyünün açıklanması Sözlü anlatım
2. Hafta Ç1: (1) Mevcut duruma ilişkin kavramsal çerçevenin geliştirilmesi + (2) GZFT Analizi Atölye çalışması
3. Hafta Ç2: (1) Öneriye ilişkin kavramsal çerçevenin geliştirilmesi + (2) Vizyon/Amaç-Hedef/Stratejiler Atölye çalışması
4. Hafta S1: Ç1 ve Ç2 Çalıştay sunumları Öğrenci sunumları
5. Hafta Ç3: 1/5000 ölçekli önerinin geliştirilmesi Atölye çalışması
6. Hafta S2: Ç3 Çalıştay sunumları Öğrenci sunumları
7. Hafta 1. ARA JURİ ve 1/1000 ölçekli alanların seçimi JURİ
8. Hafta 1/1000 ölçekli tasarım projelerinin oluşturulması ve tartışılması Atölye çalışması
9. Hafta 1/1000 ölçekli tasarım projelerinin oluşturulması ve tartışılması Atölye çalışması
10. Hafta 1/1000 ölçekli tasarım projelerinin oluşturulması ve tartışılması Atölye çalışması
11. Hafta 2. ARA JURİ ve 1/500 ölçekli alanların seçimi JURİ
12. Hafta 1/500 ölçekli tasarım projelerinin oluşturulması ve tartışılması Atölye çalışması
13. Hafta 23 Nisan Bayram tatili -
14. Hafta 1/500 ölçekli tasarım projelerinin oluşturulması ve tartışılması Atölye çalışması
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Projeler 1 60
Ara Juriler 2 40


ÖÇ-1Kentsel mekanı tanıma, katmanları ayrıştırılma, analiz etme hakkında bilgilere sahip olma (BİLGİ),
ÖÇ-2İstanbul'da bir kentsel mekan örneğini, öğrendiği analiz yöntemlerini kullanarak analiz etme (BECERİ),
ÖÇ-3Kentsel analiz verilerini sentezleme (BECERİ),
ÖÇ-4Kentsel tasarıma yönelik program hazırlama (BECERİ),
ÖÇ-5Takım çalışması içinde, kentsel tasarıma ilişkin problem çözümleri geliştirme (BECERİ),
ÖÇ-6Tasarım sürecinde kamusal alanların tasarımına ve tasarımın sürdürülebilirliğine yönelik temel ilkeleri kullanabilme (BECERİ)
ÖÇ-7Takım çalışması içerisinde, bireysel ve ekip olarak sorumluluk alabilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7