Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / SİBERNETİK ÇAĞDA MİMARLIK

SİBERNETİK ÇAĞDA MİMARLIK

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0502 SİBERNETİK ÇAĞDA MİMARLIK 3/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Yeni teknolojiler doğrultusunda değişen mekan olgusu ve beden x mekan deneyimi bağlamında, melez mekanlar ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının mimari tasarım sürecinde hem bir ortam hem de bir araç olarak olanaklarının araştırılması.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Genel bilgisayar kullanma becerisi, 3 boyutlu model geliştirebilme, temel mimari tasarım bilgisi, okuma araştırma ve yorumlamaya açık olmak.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Emrah TÜRKYILMAZ (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 9:00-13 :00, MTS II
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. Serhat KUT, Cuma, 09:00-11:00, 2C-13
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin ilk üç haftasında teorik anlatım, okuma ve tartışma yöntemleriyle bir kavramsal çerçeve geliştirilecektir. Geri kalan süreçte ise laboratuvar çalışması ile okuma ve tartışma süreçleri eşzamanlı olarak yürütülecektir. Yıl sonunda öğrenciler tarafından  “artırılmış gerçeklik-dijital çağda mekan” temalı bir sergi düzenlenmesiyle edinilen bilgi ve beceriler pekiştirilecektir.
Temel Kaynaklar Azuma, R. (1997). "A survey of augmented reality." Presence-Teleoperators and Virtual Environments 6(4): 355-385.

Benjamin, W. (1936). "The work of art in the age of mechanical reproduction." First published in.

Bertol, D. and D. Foell (1996). Designing digital space: an architect's guide to virtual reality, John Wiley & Sons Inc.

Bimber, O. and R. Raskar (2005). Spatial augmented reality, Peters.

Deleuze, G. and C. Parnet (2002). "The actual and the virtual." Dialogues II: 148-152.

Goby, V. (2003). "Physical Space and Cyberspace: How Do They Interrelate? A Study of Offline and Online Social Interaction Choice in Singapore." CyberPsychology & Behavior 6(6): 639-644.

Heidegger, M. (1962). Being and time (J. Macquarrie & E. Robinson, trans.), New York: Harper & Row.

Heim, M. (1994). The metaphysics of virtual reality, Oxford University Press, USA.

Manovich, L. (2001). The language of new media, The MIT press.

Manovich, L. (2006). "The poetics of augmented space." Visual Communication 5(2): 219.

Manovich, L. (2007). "Interaction as an aesthetic event." Vodafone Receiver 17.

Manovich, L. (2008). "The practice of everyday (media) life." Video Vortex: Responses to YouTube. Amsterdam: Institute of Network Cultures: 33-44.

McLuhan, M. and Q. Fiore (1964). "The medium is the message." Media and cultural studies: keyworks: 129-138.

McLuhan, M. and W. Gordon (1964). Understanding media: The extensions of man, McGraw-Hill New York.

Mitchell, W. (2000). City of bits: space, place, and the infobahn, MIT press.

Mitchell, W. (2000). E-topia, MIT Pr.

Mitchell, W. (2004). Me++: The cyborg self and the networked city, The MIT Press.

Mitchell, W. and M. McCullough (1994). Digital design media, John Wiley & Sons Inc.
Diğer Kaynaklar Asanowicz, A. (2000). "Evolution of Computer Aided Design: three generations of CAD." Architectural Computing from Turing to: 94-100.

Merleau-Ponty, M. and O. Davis (2004). The world of perception, Routledge.

Relph, E. (1997). "Sense of place." Ten geographic ideas that changed the world: 205-226.

Relph, E. (2007). "Spirit of place and sense of place in virtual realities." Techné: 17.

Seamon, D. and R. Mugerauer (1985). Dwelling, place, and environment: towards a phenomenology of person and world, Kluwer Academic Pub.

Sökmenoğlu, A. and G. Çağdaş (2006). "Transformations created by ICKT on the architectural design and its education." ITU A/Z 3: 37-52.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin Tanıtımı, Temel Kavramlar, Anlatım, Tartışma
2. Hafta Beden x Mekan ilişkisi, Yer ve Yersizlik Kavramları, Estetik Deneyim Anlatım, Tartışma
3. Hafta Sanal, Gerçek, İnternet, Sibermekan yeni medya ve terminolojisi Anlatım, Tartışma
4. Hafta Siber Mekan’da Deneyim, Melez Mekanlara Giriş, Artırılmış Gerçeklik Laboratuvar çalışması Anlatım, Tartışma, Laboratuvar
5. Hafta Sibertektonik deneyim, Artırılmış Gerçeklik Laboratuvar çalışması Tartışma, Laboratuvar
6. Hafta Sibertektonik deneyim, Artırılmış Gerçeklik Laboratuvar çalışması Tartışma, Laboratuvar
7. Hafta Mimarlığın Arketipleri , Artırılmış Gerçeklik Laboratuvar çalışması Anlatım, Tartışma, Laboratuvar
8. Hafta Mekan+, Artırılmış Gerçeklik Laboratuvar çalışması, Anlatım, Tartışma, Laboratuvar
9. Hafta Mekan+ ödevi, Ortak Tartışma Tartışma, Laboratuvar
10. Hafta Kentsel Mekan+, tartışma Tartışma, Laboratuvar
11. Hafta Kentsel Mekan+ Uygulama, Artırılmış Gerçeklik Laboratuvar çalışması Tartışma, Laboratuvar
12. Hafta Final Projesi, Artırılmış Gerçeklik Laboratuvar çalışması Tartışma, Laboratuvar
13. Hafta Final Projesi, Artırılmış Gerçeklik Laboratuvar çalışması Tartışma, Laboratuvar
14. Hafta Final Projesi, Artırılmış Gerçeklik Laboratuvar çalışması Tartışma, Laboratuvar
15. Hafta Sergi, Sunuş ve Değerlendirme Sergi
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Mimarlıkta, Beden-Mekan ilişkisini anlayabilmek ve bu bağlamda geliştirilmiş kuramlar hakkında bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-2Sanal, Gerçek, İnternet, Sibermekan yeni medya ve terminolojisini kavramak.
ÖÇ-3Yeni teknolojilerin mimarlık kuram ve uygulamalarında neden olduğu değişimi kavrayabilmek.
ÖÇ-4Bir artırılmış gerçeklik sahnesini seçilen konu bağlamında hazırlayabilmek ve deneyimlemek.
ÖÇ-5Hazırlanan artırılmış gerçeklik sahnesini bir sergi ortamı kurgulayarak sergileyebilmek.
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5