Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / İLERİ MODELLEME TEKNİKLERİ

İLERİ MODELLEME TEKNİKLERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0503 İLERİ MODELLEME TEKNİKLERİ 2/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
Dersin amacı, mimarlık öğrencilerinin bilgisayar ortamında güncel bilgisayar destekli tasarım yazılımları ile 3 boyutlu modelleme ve fotogerçekçi görüntü oluşturma konusunda bilgi ve beceri kazandırılmalarıdır. Uygulamalı ders akışı içerisinde öncelikle sayısal ortamda İki boyutlu geometrik form üretme / İki boyutlu geometrileri 3. boyuta taşıma konusu işlenir, ardından alternatif 3 boyutlu katı modelleme yöntemleri aktarılır ve öğrencilere kendi projelerine yönelik çalışmalar yaptırılır. İlerleyen süreçte oluşturulan üç boyutlu geometrik modellere gerçek model simülasyon teknikleri (materyal kaplama, renk, ışık, derinlik) uygulanması ile  fotogerçekçi görsel alma yöntemleri aktarılır. Son aşamada 3 boyutlu ortamda oluşturulan fotogerçekçi görsellerin farklı resim işleme yazılımları ile zenginleştirilme ve sunum dosyası haline getirme yöntem ve yaklaşımları aktarılır. Her hafta yapılan uygulamalar, vize ve final sınavları aracılığı ile öğrencinin başarı durumu değerlendirilir.


Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Kullanılan kaynakların bir kısmının Türkçe olmamasından dolayı dersi alacak olan öğrencilerin İngilizce bilgilerinin temel düzeyde olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin yeni yazılımları öğrenmeye açık olmaları gerekmektedir.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Altuğ SARIYAR
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı Günleri 09:00-13:00 saatleri arasında, Mimarlık Bölümü Bilgisayar Laboratuvarında yapılmaktadır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. Emrah TÜRKYILMAZ, Oda 2C-03, Cuma günleri 10:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sınıf içi anlatımlar, bilgisayar laboratuvarında çalışmalar olacaktır. 
Temel Kaynaklar Peter A. van Elsas (1997). Free-form displacement features in conceptual shape design. Delft University Press. 90-407-1523-8

Ali Kamrani, Ali Kamrani (2006). Rapid prototyping : theory and practice. Springer. 0-387-23290-7

Christian Leborg (2006). Visual grammar . Princeton Architectural Press. 1-56898-581-9
Harold Linton, Steven Rost (2000). Portfolio design. W.W.Norton & Company. 0-393-73059-X
H.H. Achten (2004). On the computation of well-structured graphic representations in architectural design, Technische Universiteit Eindhoven. 90-386-1616-3
Diğer Kaynaklar Panorama Factory, http://www.panoramafactory.com/

Panavue ImageAssembler, http://www.panavue.com/
Altostorm Rectilinear Panorama Pro, http://www.altostorm.com/
Realviz Panoramic Photography & Image Based Modeling, http://www.realviz.com/
3DStudio Viz, http://www.autodesk.com/
Go-2-School, http://www.go-2-school.com/
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin işleniş planının açıklanması Sözlü anlatım
2. Hafta Yakın çevremizin bilgisayar ortamında 2B modellenmesi Sözlü anlatım ve uygulama
3. Hafta Temel biçimler ile katı modelleme teknikleri Sözlü anlatım ve uygulama
4. Hafta Fonksiyon kullanarak modelleme teknikleri Sözlü anlatım ve uygulama
5. Hafta Karmaşık modelleme teknikleri Sözlü anlatım ve uygulama
6. Hafta Ara sınav
7. Hafta Mimari Sunum yaparken malzeme kullanımı Sözlü anlatım ve uygulama
8. Hafta Mimari sunumda ışık etkisi Sözlü anlatım ve uygulama
9. Hafta Render kavramı Sözlü anlatım ve uygulama
10. Hafta Gelişmiş render teknikleri Sözlü anlatım ve uygulama
11. Hafta Render çiftlikleri Sözlü anlatım ve uygulama
12. Hafta Ara Sınav
13. Hafta Üç boyutlu modeller kullanarak grafik tasarımı Sözlü anlatım ve uygulama
14. Hafta Animasyon Sözlü anlatım ve uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta Dönem sonu ödev teslimi ve final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 60
Final 1 40


ÖÇ-1İki boyutlu resimler ile model hazırlama
ÖÇ-2Üç boyutlu temel geometrik biçimler ile model hazırlama
ÖÇ-3Fonksiyon oluşturarak temel biçimlerden yeni biçimler oluşturma
ÖÇ-4Geometrik biçimlerden görsel sunum hazırlama
ÖÇ-5Animasyon oluşturma
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5