Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


YAPI BİLGİ MODELLEME

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0504 YAPI BİLGİ MODELLEME 2/2/0 SA Türkçe 5
Dersin Amacı
Ders kapsamında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim alanında artan bir şekilde yaygınlaşmaya başlayan Yapı Bilgi Modelleme (YBM) yazılımlarının çalışma prensipleri incelenecektir. Yapı Bilgi Modelleme mimarlar ve yapı sektöründe beraber çalıştıkları diğer meslek grubu üyelerinin bina tasarımı, projelendirmesi ve yapımı süreçlerindeki yaklaşımlarını önemli ölçüde etkileyecek bir çalışma biçimi sunmaktadır. Yapı Bilgi Modellemede, binayı meydana getiren öğelere ait bilgilerden oluşan bir model meydana getirilir; bu modelden, bina ile ilgili tüm çizim ve proje belgelerinin tutarlı ve tüm proje katılımcılarıyla uyum içinde oluşturulması hedeflenir. Diğer bina tasarım ve projelendirme yöntemlerine göre bilginin büyük oranda tutarlı ve güncel temsiline imkan verir, nesnel olarak sınanabilir veri üretimini teşvik eder ve yapım süreçleriyle ilgili ileriye dönük tahmin ve analizler yapılmasını sağlar. Derste bir mimari projenin tasarım, projelendirme ve sunum süreçlerinde, seçilen bir YBM yazılımının nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceği uygulamalı örneklerle anlatılacaktır
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Kullanılan kaynakların bir kısmının Türkçe olmamasından dolayı dersi alacak olan öğrencilerin İngilizce bilgilerinin temel düzeyde olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin yeni yazılımları öğrenmeye açık olmaları gerekmektedir.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Emrah TÜRKYILMAZ (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı Günleri 09:00-13:00 saatleri arasında, Mimarlık Bölümü Bilgisayar Laboratuvarında yapılmaktadır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Oda 2C-03, Cuma günleri 10:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Sınıf içi anlatımlar, bilgisayar laboratuvarında çalışmalar olacaktır. 
Temel Kaynaklar Graphisoft BIM Curriculum, http://www.graphisoft.com/education/curriculum/
Graphisoft ArchiCAD Interactive Training Guides http://www.graphisoft.com/education/training_guides/
ArchiCAD 9 : Mimari Modelleme Görselleştirme ve Projelendirme, Salih Ofluoğlu, Akademya Eğitim yayınları
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin işleniş planının açıklanması
2. Hafta BIM yazılımlarının temel özellikleri / Referans çizgisi / Ölçülü çizim Sözlü anlatım ve uygulama
3. Hafta Modelleme – Plan Oluşturma: Duvarlar, Kolonlar / Kalem kalınlıkları Sözlü anlatım ve uygulama
4. Hafta Modelleme – Plan Oluşturma: Pencere, Kapı / Hızlı çıktı almak / Katmanlar Sözlü anlatım ve uygulama
5. Hafta Modelleme – Plan Oluşturma: Kütüphaneler / Düzenleme Komutları Sözlü anlatım ve uygulama
6. Hafta I. Ara Sınav
7. Hafta Modelleme - Çok katlı yapılar: Döşeme / Kat Oluşturmak / Kesit-Cephe Sözlü anlatım ve uygulama
8. Hafta Modelleme - Çok katlı yapılar: Kiriş / Merdiven / Çatı Sözlü anlatım ve uygulama
9. Hafta Modelleme - Katmanlı Duvar Sözlü anlatım ve uygulama
10. Hafta Modelleme - Arazi: Arazi oluşturma komutları / Cinema 4D’de arazi oluşturma Sözlü anlatım ve uygulama
11. Hafta II. Ara Sınav
12. Hafta Kütüphaneler: Obje oluşturmak / Obje edinmek Sözlü anlatım ve uygulama
13. Hafta Projelendirme: Yazı / Ölçülendirme / Tarama / Pafta Tasarımı ve Baskı Sözlü anlatım ve uygulama
14. Hafta Sunum: Malzeme atama ve aydınlatma Sözlü anlatım ve uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta Dönem sonu ödev teslimi ve final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 60
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 10


ÖÇ-1Yapı bilgi modelinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-2Temel yapı elemanları ile model hazırlama
ÖÇ-3Temel yapı elemanları ile karmaşık model hazırlama
ÖÇ-4Yapı bilgi modelinin mimari anlatım tekniklerine uygun olarak sunumu
ÖÇ-5Karmaşık yapı elemanları ile model hazırlama
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5