Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


KENTSEL MORFOLOJİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0402 KENTSEL MORFOLOJİ 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Dersin hedefi kentsel morfoloji ilke ve yöntemlerinin aktarılmasıdır. Kentsel morfolojinin genel kentsel tasarım teorileri içindeki yeri tanımlandıktan sonra bu alandaki temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar örnek çalışmalarla aktarılacaktır. Konu iki aşamalı olarak ortak ve bireysel pratik çalışmalar ile desteklenecektir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri - (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Dersin teorik kısmıöğrencilerin önceden okuyarak geldikleri metinlerin sınıfta tartışılması ile gerçekleştirilecektir. Dersin uygulama kısmında ise önceden belirlenmiş alan(lar)ın yerinde tespit ve analiz yöntemleri ile morfolojik olarak analiz edilmesi şeklinde işlenecektir.
Temel Kaynaklar
Gebaur, M. & Samuels, I. (1983) Urban Morphology: An Introduction, Research Note no. 8, Oxford: Joint Center for Urban Design, Oxford Polythechnic.

Larkham, P.J. (1998), “Urban Morphology and Typology in the United Kingdom


Typological Process and Design Theory, Conference Proceedings, pp. 159-177.

Moudon, A. V. (2000), “Urban Morphology as an Emerging Interdisciplinary Field: the origins and development of the International Seminar on Urban Form”, Urban Morphology periodical (2000/1).

Rossi, A. (1984), The Architecture of The City, The Institute for Architecture and Urban Studies and MIT.

Petruccioli, A. (ed.) (1998) Typogical Process and Design Theory, Seminar Proceedings, Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard University and MIT.

Kostof, S. (1991) The City Shaped, Urban Patterns and Meanings Through History, Thames and Hudson Ltd., London.

Brown, M. (1966) Urban Form, J.R.T.P.I., Vol. 52, No: 1, p. 3- 10

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kentsel Mekan Tanımı ve Temel Kavramlar Sözlü anlatım
2. Hafta Kentsel Tasarım Teori ve Metodolojileri Sözlü anlatım
3. Hafta Kentsel Tasarım Teori ve Metodolojileri İçinde Morfolojik Yaklaşımlar Sözlü anlatım
4. Hafta Kentsel Morfoloji ve Mimari Tipolojide Temel Kavramlar Sözlü anlatım
5. Hafta Farklı Yaklaşımlar I Sözlü anlatım
6. Hafta Farklı Yaklaşımlar II Sözlü anlatım
7. Hafta Farklı Yaklaşımlar III Sözlü anlatım
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Alan Çalışması Alan Çalışması
10. Hafta Ortak Analiz Çalışması Analiz çalışması
11. Hafta Ortak Projenin Sunuşu Sözlü anlatım, sunuş
12. Hafta Bireysel Analiz Çalışması Sözlü anlatım, sunuş
13. Hafta Bireysel Analiz Çalışması Sözlü anlatım, sunuş
14. Hafta Bireysel Sunuş Sözlü anlatım, sunuş
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Projeler 1 20
Final 1 30


ÖÇ-1Kentsel morfoloji ilke ve yöntemleri ve kentsel tasarım teorileri içindeki yeri hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-2Biçimsel kompozisyon sistemlerine ilişkin kavramsal çerçeve konusunda bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-3Biçimsel kompozisyon sistemlerinin kentsel morfoloji üzerinden değerlendirebilme ve yorumlayabilme (BECERİ)
ÖÇ-4Kent morfolojisi ile farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığının anlayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-5Kent morfolojisi üzerine yapılan alan çalışması çerçevesinde hem bireysel hem de ekip çalışması yapabilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5