Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


KENTSEL ÇALIŞMALAR

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0401 KENTSEL ÇALIŞMALAR 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Dersin amacı; kent ekonomisi ve kent coğrafyası ile ilgili temel kavram ve süreçler konusunda öğrenciyi bilgilendirmek, yaratıcı kent, yaratıcı endüstriler ve yaratıcı sınıf  ilişkisi hakkında verilen bilgileri bir örnek yardımıyla, yeniden düşünme ve tartışma ortamı yaratarak beceri ve yetkinlik kazandırmaktır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Evrim TÖRE
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 13:00-15:45
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç. Dr. Evrim Töre, 2C05, Cuma 13:00-15:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Görsel araçlarla sözlü anlatım, örnek çalışmalar, tartışma.
Temel Kaynaklar

- Hall, P (1996). Cities of Tomorrow. Blackwell.

- Parker, S. (2004). Urban Theory and the Urban Experience. Taylor and Francis Group

- Duru, B. ve Alkan, A. (der. ve çev.) (2002) 20. Yüzyıl Kenti. Ankara: İmge Kitabevi

- Keat, R. ve Urry, J. (2001). Bilim Olarak Sosyal Teori. İmge Kitabevi.

- Power, D. and Scott, A.J. (eds.) (2004). Cultural Industries and the Production of Culture.

USA: Routledge

-Töre, E. (2010). İstanbul Film Endüstrisi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

-Landry, C. (2000). The Creative City. London: COMEDIA

-Enlil, Z. Ve Evren, Y. (der.) (2011). Yaratıcı İstanbul. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yayınları

-Landry, C. (2006). The Art of City Making. London: COMEDIA

 -Flodia, R. (2005). Cities and the Creative Class. NY: Routledge. 

Diğer Kaynaklar  

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders programı ve işleyişi hakkında genel bilgilendirme. -
2. Hafta Kent coğrafyası ve kent ekonomisi ilişkisinin irdelenmesi. Görsel malzemeler yardımıyla anlatım
3. Hafta Sanayi öncesi kent, sanayi kenti ve “yaratıcı kent” kavram ve süreçlerinin tartışılması. Görsel malzemeler yardımıyla anlatım
4. Hafta Sanayi öncesi kent, sanayi kenti ve “yaratıcı kent” kavram ve süreçlerinin tartışılması. Görsel malzemeler yardımıyla anlatım
5. Hafta Yaratıcı kent nosyonunun; yaratıcı endüstriler ve yaratıcı sınıf kavramları üzerinden tartışılması ve örneklendirilmesi Görsel malzemeler yardımıyla anlatım
6. Hafta ARA SINAV SINAV
7. Hafta 29 EKİM TATİL
8. Hafta Girişimcilik ve Girişimci kentler + "Yaratıcı Platformlar ve Girişimcilik" başlıklı Seminer (Doç.Dr. Gökçe DERVİŞOĞLU OKANDAN) Görsel malzemeler yardımıyla anlatım + SEMİNER
9. Hafta Bir yaratıcı kent örneğinin araştırılması Atölye çalışması
10. Hafta Bir yaratıcı kent örneğinin araştırılması Atölye çalışması
11. Hafta Bir yaratıcı kent örneğinin araştırılması Atölye çalışması
12. Hafta Öğrenci (grup) sunumları Sunum ve tartışma
13. Hafta Öğrenci (grup) sunumları Sunum ve tartışma
14. Hafta Öğrenci (grup) sunumları Sunum ve tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 50


ÖÇ-1Değişen kent coğrafyasına ve kent ekonomisine dair bulguları saptama, bir örnek üzerinden eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme (YETKİNLİK), 1
ÖÇ-2Bir yaratıcı kent örneğini takım çalışması ile ortaya koyabilme (BECERİ), 23
ÖÇ-3Bir yaratıcı kent örneğini kent ekonomisinin ve kent coğrafyasının biçimlenmesinde rol alan etkenler bağlamında araştırabilme (BECERİ), 3
ÖÇ-4Bir yaratıcı kent örneğini farklı temsil ortamlarını kullanarak ortaya koyabilme (BECERİ), 2
ÖÇ-5 Yaratıcı kent, yaratıcı sınıf, yaratıcı endüstriler gibi kavramlar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ), 3
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5