Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / TARİHİ ÇEVREDE YENİ TASARIM

TARİHİ ÇEVREDE YENİ TASARIM

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0311 TARİHİ ÇEVREDE YENİ TASARIM 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı Ders kapsamında, uluslararası koruma ilkeleri ve Türkiye'deki koruma yasalarının gelişim süreciyle birlikte tarihi çevrelerde yeni yapılaşmadaki kurallar ve yaklaşımlar incelenecektir. Tarihi dokuların koruma ilkeleri çerçevesinde, çevre ve tek yapı ölçeğinde analizlerinin yapılması ve farklı tiplerdeki yeni yapı örneklerinin incelenmesi ve tartışılması planlanmaktadır. Bu bağlamda Avrupa'dan çeşitli tasarım yaklaşımları karşılaştırılarak, Türkiye'de tarihi alanlarda yapılan müdahaleler tartışılacaktır. İstanbul’un koruma alanlarındaki sorunlar ve yeni yapılaşmadan örnekler dönem ödevi sunumlarında ayrıntılı olarak incelecektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Göze Üner
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 09:00-12:00, 3B-01
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

-Ders anlatımı, derste tartışma, ödev anlatım ve tartışılması.

Temel Kaynaklar

Amouqou, E., La Réhabilitation du Patrimoine Architectural, Paris, 2001. 

Broto, C., Rehabilitated Buildings, Barcelona, 1997. 

Byard, P.S., The Architecture of Additions: Design and Regulation, W.W. Norton and Company, NY, London, 1998. 

Denslagen, W., Architectural Restoration in Western Europe: Controversy and Continuity, Amsterdam, 1994.

Greer, N.R., Architecture Transformed: New Life for Old Buildings, Glouster, 1998.

Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, İstanbul, 2000.

Jager, F.P., Old and New: Design Manual for Revitalizing Existing Buildings, Birkhauser, 2010.

Mornement A., Biles, A., Infill: New Houses for Urban Sites, Laurence King Publishing, UK, 2009.

Restoration and Beyond, Milano, 1996.

Vienna, Urban Preservation and Renewal, Vienna, 2001.


Warren, J. (ed.), Context: New Buildings in Historic Settings, Oxford, 1998.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tek yapı ve tarihi çevre korumanın uluslararası ilkeleri. Ders Anlatımı ve Tartışma
2. Hafta Tarihi çevre koruma alanında uluslararası kurumlar ve sorumluluk alanları –grup çalışması ve sunum Ders Anlatımı ve Tartışma
3. Hafta Tarihi kentlerin ve kentsel alanların korunması ve yönetimiyle ilgili ilkeler ve dünyadan örneklerin tartışılması Ders Anlatımı ve Tartışma
4. Hafta Tarihi yapıya “yeni işlev ve yeni ek” örnekleri I – alan çalışması –Galata ve Karaköy; Bankalar Caddesi ve Salt Galata Ders Anlatımı ve Tartışma
5. Hafta Tarihi yapıya “yeni işlev”; tarihi yapıya “yeni ek”; tarihi çevreye “yeni yapı” (genel bilgiler) ve Venedik Tersaneleri Ders Anlatımı ve Tartışma
6. Hafta Tarihi yapıya “yeni işlev ve yeni ek” örnekleri I- alan çalışması- İstanbul Arkeoloji Müzeleri Ders Anlatımı ve Tartışma
7. Hafta Tarihi yapıya “yeni işlev” örnekleri II Ders Anlatımı ve Tartışma
8. Hafta Tarihi yapıya “yeni ek” örnekleri II-yeni yapılarda tasarım yaklaşımlarının tartışılması Ders Anlatımı ve Tartışma
9. Hafta Tarihi yapıya “yeni işlev ve yeni ek” örnekleri - alan çalışması- Sultanahmet -Cedid Mehmed Efendi Medresesi-Eski Sultanahmet Cezaevi Ders Anlatımı ve Tartışma
10. Hafta Ara sınav ve alan çalışması ödev teslimleri Sınav
11. Hafta Tarihi çevrede “yeni yapı” örnekleri I – alan çalışması – Santral İstanbul-Silahtarağa Elektrik Santrali Ders Anlatımı ve Tartışma
12. Hafta Tarihi çevrede “yeni yapı” örnekleri II- dönem özeti ve tartışma Ders Anlatımı ve Tartışma
13. Hafta Ödev sunuşları + tartışma I (3 grup) Sunuş ve Tartışma
14. Hafta Ödev sunuşları + tartışma II (3 grup) Sunuş ve Tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Kısa sınav(lar) 2 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 35


ÖÇ-1Tarihi çevre konusunda gerek Türkiye, gerekse de dünya örnekler hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-2Türkiye’de yapılan tarihi çevre koruma örneklerinin, dünyadaki başarılı örneklerle karşılaştırarak yorumlayabilme; (BECERİ)
ÖÇ-3Tarihi çevre koruma konusunda sorunları tanımlayabilme; (BECERİ)
ÖÇ-4Tarihi çevrede yeni yapı tasarım prensiplerini yorumlayabilme; (BECERİ)
ÖÇ-5Tarihi çevre koruma konusunda aksayan yerler ve sorunlara yönelik yeni öneriler geliştirebilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5