Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA TARİHİ ÇEVRE KORUMA

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA TARİHİ ÇEVRE KORUMA

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0310 TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA TARİHİ ÇEVRE KORUMA 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
 Türkiye'deki tarihi çevreler, özellikle 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren giderek artan bir ivmeyle önemli değişimlere uğramakta ve geleneksel özelliklerini büyük ölçüde yitirmektedirler. Bu geriye dönüşü olmayan kayıplar, sayısız tarihi değer içeren İstanbul ve Anadolu yerleşmelerinin, birbirine benzer tekdüze yapılaşmalarla neredeyse tüm geleneksel özelliklerinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Dersin amacı, tarihi çevre korumanın esasını oluşturan verilerin tanımlanması ve Türkiye'de gerçekleştirilen tarihi çevre koruma uygulamalarından belirli örneklerin tartışılması, ayrıca yabancı ülkelerdeki başarılı tarihi çevre koruma örnekleri üzerinde durularak, konuyla ilgili farklı yaklaşımların incelenip, değerlendirilmesidir.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Nisa Semiz (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Ders anlatımı, derste tartışma, ödev anlatımı ve tartışılması.
Temel Kaynaklar
Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul, 1996, 2006.
 
Akın, N., "İstanbul'un Tarihi Çevrelerinde Kimlik Değişimi ve Yitirilen Çevresel Kalite", Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, İstanbul, 1995, s.150-153.
 
Akın, N., Balkanlarda Osmanlı Dönemi Konutları, İstanbul, 2001.
 
CRUARB 25 Years of Urban Rehabilitation, Porto, 2000.
 
Denslagen, W., Architectural Restoration Western Europe, Amsterdam, 1994.
 
Erder, C., Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara, 2007.
 
Fatih Belediyesi, Avrupa Birliği, UNESCO Dünya Mirası Merkezi, Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi, Balat ve Fener Semtlerinin Rehabilitasyonu, İstanbul, 1998.
 
Giovannoni, G., l'Urbanisme Face aux Villes Anciennes, Paris, 1998.
 
 
Kuban, D., Türkiye'de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul, 2001.
 
Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama, YEM Yayın, İstanbul, 2000.
 
Kuban, D., Kent ve Mimarlık Üzerine İstanbul Yazıları, İstanbul, 1998.
 
Madran, E., Özgönül, N.,Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Mimarlar Odası, Ankara, 2005.
 
Morris, A.E.J.,  History of Urban Form Before the Industrial Revolutions, Pearson Education Limited, England, 1979, 1994.
 
Okyay, İ., Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması, Malraux Yasası, YEM Yayın, İstanbul, 2001.
 
Page, M.&R.Mason, Giving Preservation a History. Histories of Historic Preservation in the United States, New York, 2004.
 
Reviving Lower Manhattan, New York City, 1996.
 
Tung, A.M., Preserving the World's Great Cities: The Destruction and Renewal of the Historic Metropolis, London, 2001.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Koruma düşüncesinin evrimi ve kuramsal temeller; korunacak değerler ve değerlendirme ölçütleri; koruma ölçütleri, taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirilmesi. Ders anlatımı ve Tartışma
2. Hafta Kültürel peyzaj kavramı, çeşitleri, örnekler; tarihi çevrenin temel öğeleri, kültürel ve doğal varlıların ve özellikle sitlerin sorunları. Ders anlatımı ve Tartışma
3. Hafta Kültürel ve doğal varlık kavramları, çeşitleri, tanımları ve örnekler. Ders anlatımı ve Tartışma
4. Hafta Tarihi çevre niteliklerinin tanımlanması ve analizi. Türkiye’den örnek: Antakya Ders anlatımı ve Tartışma
5. Hafta Sit koruma projesinin içeriği; envanter fişleri; tipolojiler; siluetler; sit korumada uzmanlararası yaklaşımın gerekliliği. Türkiye’den örnek: Tekirdağ Ders anlatımı ve Tartışma
6. Hafta Tarihi çevre korumada tipo-morfolojinin yeri, tanımlar, farklı yaklaşımlar. Türkiye’den örnek: Ankara Ders anlatımı ve Tartışma
7. Hafta Gerçekleştirilmiş bir koruma örneği ve koruma süreci analizi. Türkiye’den örnekler: Fener-Balat, İstanbul Ders anlatımı ve Tartışma
8. Hafta Koruma ve Turizm İlişkisi. Dünyadan örnek: Lyon (Fransa). Ders anlatımı ve Tartışma
9. Hafta İslam kenti tanımı, çeşitleri, gerekleri, özellikleri, kent biçimini oluşturan yapı tipleri. Dünyadan örnek: Medina, Tunus Ders anlatımı ve Tartışma,
10. Hafta Dünyadan örnekler: İngiltere ve A.B.D. Ders anlatımı ve Tartışma
11. Hafta ARA SINAV Ara Sınav
12. Hafta FİNAL ÖDEV SUNUMLARI (II) Sunum ve Tartışma
13. Hafta FİNAL ÖDEV SUNUMLARI (III) Sunum ve Tartışma
14. Hafta FİNAL ÖDEV SUNUMLARI (IV) Sunum ve Tartışma
15. Hafta FİNAL ÖDEV SUNUMLARI (V) Sunum ve Tartışma
16. Hafta FİNAL ÖDEV TESLİMİ
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Derse Devam / Katılım 10 10
Ders dışı 3 etkinliğe katılım+1 kitap özeti 4 10


ÖÇ-1Tarihi çevre korumanın esasını oluşturan veriler hakkında bilgi sahibi olma, (BİLGİ)
ÖÇ-2Türkiye'de gerçekleştirilen tarihi çevre koruma uygulamalarından belirli örnekler hakkında bilgi sahibi olma, (BİLGİ)
ÖÇ-3Yabancı ülkelerde gerçekleştirilen tarihi çevre koruma uygulamalarından belirli örnekler hakkında bilgi sahibi olma, (BİLGİ)
ÖÇ-4Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilmiş örnekleri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-5Tarihi çevrede yeni yapı uygulamalarında öncelik verilmesi gereken koruma prensiplerini planlayabilme, (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5