Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / OSMANLI GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ

OSMANLI GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0308 OSMANLI GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Derste geleneksel Türk evinin özelliklerinin ayrıntılarıyla irdelenmesi; bu evlerin oluşturduğu geleneksel bütünlüklerin kentsel ve yapısal ölçekte incelenmesi; bu değerleri geleceğe aktarma konusundaki koruma sorunlarının irdelenmesi hedeflenmektedir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Nisa Semiz (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı; 14:00-1700 arası; Ataköy Yerleşkesi; 2-B-10 dersliği
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba 14:00-17:00 arası Ataköy Yerleşkesi, 2D01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, derste tartışma, ödev anlatım ve tartışılması.
Temel Kaynaklar
Akın, N., Balkanlarda Osmanlı Dönemi Konutları, İstanbul, 2001.
Eldem, S. H.,Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul, 1954.
Eldem, S. H.,Türk Evi I-IV, İstanbul, 1984.
Eldem, S. H.,Boğaziçi Yalıları I-II, İstanbul, 1993.
Kuban, D., Türk Hayatlı Evi, İstanbul, 1995.
Küçükerman, Ö., Turkish House (Türk Evi), İstanbul, 2007.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders programının tanıtılması ve derse giriş. Ders Anlatımı
2. Hafta Türk ev geleneği üzerine ilk bilgiler; Türk evinin ülke genelindeki bölgesel dağılımı ve ortaya koyduğu özelliklere genel bakış. Ders Anlatımı ve Tartışma
3. Hafta Geleneksel kent dokusunu oluşturan ortak özellikler. Ders Anlatımı ve Tartışma
4. Hafta Klasik Türk evinin oluşumu (Ödev dağıtımı). Ders Anlatımı ve Tartışma
5. Hafta Türk evinde planı oluşturan öğeler; Türk evi plan tipleri. Ders Anlatımı ve Tartışma
6. Hafta Türk evi plan tiplerinin gelişimi ve karakteristik örnekler. Ders Anlatımı ve Tartışma
7. Hafta Anadolu’dan örnekler ve korunma sorunları: SAFRANBOLU Ders Anlatımı ve Tartışma
8. Hafta Anadolu’dan örnekler ve korunma sorunları: KULA (Ödev tashih günü) Ders Anlatımı ve Tartışma
9. Hafta Anadolu’dan örnekler ve korunma sorunları: MUĞLA Ders Anlatımı ve Tartışma
10. Hafta Anadolu’dan örnekler ve korunma sorunları: ANTALYA Ders Anlatımı ve Tartışma
11. Hafta İSTANBUL’un geleneksel ahşap konutları ve korunma sorunları Ders Anlatımı ve Tartışma
12. Hafta Ödev anlatımları (I) Sunuş ve Tartışma
13. Hafta Ödev anlatımları (II) Sunuş ve Tartışma
14. Hafta Ödev anlatımları (III) ve ödev teslimi. Sunuş ve Tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkileri ile ilgili fikir ve bilgilere sahip olma, (BİLGİ)
ÖÇ-2Geleneksel ahşap Türk evinin özelliklerinin ayrıntılarıyla ilgili bilgi sahibi olma, (BİLGİ)
ÖÇ-3Geleneksel evlerin oluşturduğu bütünlükleri kentsel ve yapısal ölçekte değerlendirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-4Geleneksel evin ülke genelinde sergilediği bölgesel farklılıkları yorumlayabilme, (BECERİ)
ÖÇ-5Tek yapı ve çevreye ait değerleri geleceğe aktarma konusundaki koruma sorunlarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5