Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMAR SİNAN MİMARLIĞI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0307 MİMAR SİNAN MİMARLIĞI 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Mimar Sinan mimarlığını etkileyen etmenler ve sosyal ortam ve Mimar Sinan tasarımının gelişim evreleri, Mimar Sinan’ın tasarımının çok önemli bir öğesi olarak örtünün ve ona paralel olarak iç mekânın gelişimi, Mimar Sinan mimarlığındaki yapım sistemleri ve Mimar Sinan’ın getirdiği yenilikler, Mimar Sinan’ın yapı tipolojileri, Mimar Sinan’ın önemli külliyeleri ve başeserleri, kente ve yapım sürecine yönelik karar ve uygulamaları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma,  Osmanlı Klasik Dönem Mimarlığı’na Mimar Sinan’ın katkılarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme, Mimar Sinan Dönemi ve mimarlığını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Mimar Sinan Dönemi ve mimarlığı ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yürütebilme yeterliliklerinin öğrencilere kazandırılması.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Nisa Semiz (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Gezi, Dönem Ödevi
Temel Kaynaklar Günay, R. (2005), Mimar Sinan, YKY, İstanbul
Kuban, D., (1997), Sinan's Art and Selimiye, İstanbul.
Kuran, A., (1986), Mimar Sinan, İstanbul
Kuran, A. (1987), Sinan: The grand old master of Ottoman architecture, Ada Press Publishers
Necipoğlu, G. (2005), The Age of Sinan, Princeton University Press
Sözen, M. (1988), Architect of Ages, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Ahunbay, Z. (1988), Mimar Sinan'ın Eğitim Yapıları, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul, s. 239- 309
Barkan, Ö. L. (1972), Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı, cilt I, Ankara; (1979), cilt II, Ankara.
Burelli, A. R.; Freely, J. (1992), Sinan: Architect of Suleyman the Magnificent and the Ottoman Golden Age, Norton&Co. Inc.
Cansever, T. (2005), Mimar Sinan, Albaraka Türk Y., İstanbul
Çelebi, S. M. (2004), Book Of Buildings : Tezkiretü'l Bünyan Ve Tezkiretü'l-Ebniye (Memoirs Of Sinan The Architect). Koç Kültür Sanat Tanıtım
Çelebi, S. M. (2002),  Yapılar Kitabı (Tezkiretül Bünyan ve Tezkiretül Ebniye, Mimar Sinan'ın Anıları, tıpkıbasım, Koçbank Y., İstanbul
Egli, H. G., (1997), Sinan, An Interpretation, İstanbul
Erzen, J., (1996), Estetik Bir Analiz, Ankara.
Kuban, D. (2004), Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, YKY, İstanbul
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Mimar Sinan mimarlığını etkileyen etmenler ve sosyal ortam Anlatım
2. Hafta Mimar Sinan tasarımının gelişim evreleri, Tasarımının çok önemli bir öğesi olarak örtünün ve ona paralel olarak iç mekanın gelişimi Anlatım
3. Hafta Mimar Sinan tasarımının gelişim evreleri, Tasarımının çok önemli bir öğesi olarak örtünün ve ona paralel olarak iç mekanın gelişimi Anlatım
4. Hafta Mimar Sinan mimarlığındaki yapım sistemleri ve Mimar Sinan’ın getirdiği yenilikler Anlatım, Okuma/Tartışma
5. Hafta Mimar Sinan’ın yapı tipolojileri: Camiler, mescitler, medreseler Anlatım
6. Hafta Mimar Sinan’ın yapı tipolojileri: darül-kurralar, türbeler, imaretler, darüşşiflar Anlatım
7. Hafta Alan Gezisi Alan Gezisi
8. Hafta Vize Sınavı Vize Sınavı
9. Hafta Mimar Sinan’ın yapı tipolojileri: su kemerleri, köprüler, kervansaraylar, saraylar, hamamlar Anlatım
10. Hafta Mimarbaşılığından önceki üç külliyesi: Halep’te Husreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul’da Haseki Külliyesi Anlatım, Okuma/Tartışma
11. Hafta Başeserleri: İstanbul'daki Şehzade Camii ve külliyesi Anlatım
12. Hafta Başeserleri: Süleymaniye Camii ve külliyesi Anlatım, Dönem Ödevi Teslimi
13. Hafta Başeserleri: Selimiye Camii. Anlatım
14. Hafta Ayasofya ve diğer yapı restorasyonları, kente ve yapım sürecine yönelik karar ve uygulamaları Anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Kısa sınav(lar) 2 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Gezi 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Mimar Sinan mimarlığını etkileyen etmenler ve sosyal ortam ve Mimar Sinan tasarımının gelişim evreleri konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-2Mimar Sinan’ın tasarımının çok önemli bir öğesi olarak örtünün ve ona paralel olarak iç mekânın gelişimi konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-3III. Mimar Sinan mimarlığındaki yapım sistemleri ve Mimar Sinan’ın getirdiği yenilikler, Mimar Sinan’ın yapı tipolojileri konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-4Mimar Sinan’ın önemli külliyeleri ve başeserleri, kente ve yapım sürecine yönelik karar ve uygulamaları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-5Osmanlı Klasik Dönem Mimarlığı’na Mimar Sinan’ın katkılarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-6Mimar Sinan Dönemi ve mimarlığını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (YETKİNLİK)
ÖÇ-7Mimar Sinan Dönemi ve mimarlığı ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7