Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE KENTLER TARİHİ

ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE KENTLER TARİHİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0304 ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE KENTLER TARİHİ 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Ortaçağ, Rönesans, Barok, Endüstrileşme Öncesi ve Sonrası ve 20. yüzyılda kentsel biçimin tarihsel süreç içindeki öğeleri: Kentsel Yerleşim ve Çeperler, Kentsel Gelişim ve Kentsel Bölünmeler,  Kent İmajı ve örnekler, Kentlerin Ortaçağ’dan günümüze yerleşim ve tasarım ilkeleri ve Kent mekanlarının farklı coğrafyalarda ve kültürlerde üstlendiği farklı işlevler, Kentlerin sosyal ve kültürel gelişmelerle geçirdiği değişimler, kent analiz yöntemleri, Tarihsel bağlamdan bugüne  insan ve kent ilişkileri konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma, Mimari tasarım sürecinde kentler ve yere ait verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, Tarihsel süreçte kentlerin yerleşim ve tasarım ilkelerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve konu ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yeterliliklerinin öğrencilere kazandırılması.
 
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Nisa Semiz (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı, Okuma/Tartışma, Gezi, Dönem Ödevi.
Temel Kaynaklar Kostof, S., 1999, The City Assembled, The Elements of Urban Form through History, Thames and Hudson, London
Morris, A.E.J, 1994, History of Urban Form, Before the Industrial Revolutions, Longman, Essex
Mumford, L., 1961, The City In History, Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, New York
 

 
Diğer Kaynaklar Aktüre, S., 1978, 19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara
Kostof, S., 1995, A History of Architecture: Settings and Rituals, Oxford University Press, New York
Lynch, K., 1990, What Time is This Place?, MIT Press, Cambridge
Norberg-Schulz, C., 2000, Architecture: Presence, Language, Place, Skira Architecture Library, Milan
Ragon, M., 2010, Modern Mimarlık Ve Şehircilik Tarihi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kent Nedir? İlk Kentler Nasıl Kuruldu? İlk İnsan ve Kent İlişkileri Anlatım
2. Hafta Ortaçağ’da Kent Kurma İlkeleri, Kentlerin Gelişimi ve İşlevsel Bölünmeleri, Kent İmajı ve Kentsel Mekanlar Anlatım
3. Hafta Ortaçağ’da Kent Kurma İlkeleri, Kentlerin Gelişimi ve İşlevsel Bölünmeleri, Kent İmajı ve Kentsel Mekanlar Anlatım, Okuma/ Tartışma
4. Hafta Rönesans’da Kent Kurma İlkeleri, Kentlerin Gelişimi ve İşlevsel Bölünmeleri, Kent İmajı ve Kentsel Mekanlar Anlatım
5. Hafta Rönesans’da Kent Kurma İlkeleri, Kentlerin Gelişimi ve İşlevsel Bölünmeleri, Kent İmajı ve Kentsel Mekanlar Anlatım
6. Hafta Barok Dönem’de Kent Kurma İlkeleri, Kentlerin Gelişimi ve İşlevsel Bölünmeleri, Kent İmajı ve Kentsel Mekanlar Anlatım, Okuma/ Tartışma
7. Hafta Endüstrileşme Öncesi (17. ve 18. yüzyıllar) Kent Kurma İlkeleri, Kentlerin Gelişimi ve İşlevsel Bölünmeleri, Kent İmajı ve Kentsel Mekanlar Anlatım
8. Hafta Vize Sınavı Vize Sınavı
9. Hafta Endüstrileşme Sonrası (19. yüzyıl) Kent Kurma İlkeleri, Kentlerin Gelişimi ve İşlevsel Bölünmeleri, Kent İmajı ve Kentsel Mekanlar Anlatım
10. Hafta Gezi- İstanbul’da Batılılaşma Dönemi’nde Kentsel Değişimler Alan Gezisi
11. Hafta Erken Modernizm’de Kentler ve Yaklaşımlar Anlatım
12. Hafta Geç Modernizm’de Kentler ve Yaklaşımlar Anlatım, Dönem Ödevi Teslimi
13. Hafta Post-Modernizm’de Kentler ve Yaklaşımlar Anlatım
14. Hafta Post Modernizm Sonrası Kent, Günümüzde Kent Anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Kısa sınav(lar) 2 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Gezi 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Ortaçağ, Rönesans, Barok, Endüstrileşme Öncesi ve Sonrası ve 20. yüzyılda kentsel biçimin tarihsel süreç içindeki öğeleri: Kentsel Yerleşim ve Çeperler, Kentsel Gelişim ve Kentsel Bölünmeler, Kent İmajı konuları ve örnekler konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-2Kentlerin Ortaçağ’dan günümüze yerleşim ve tasarım ilkeleri ve Kent mekanlarının farklı coğrafyalarda ve kültürlerde üstlendiği farklı işlevler konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-3Kentlerin sosyal ve kültürel gelişmelerle geçirdiği değişimler, kent analiz yöntemleri konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-4Tarihsel bağlamdan bugüne insan ve kent ilişkileri konusunda kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-5Mimari tasarım sürecinde kentler ve yere ait verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-6Tarihsel süreçte kentlerin yerleşim ve tasarım ilkelerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (YETKİNLİK)
ÖÇ-7Tarihsel süreçte kentlerin yerleşim ve tasarım ilkeleri ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7