Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


TAŞIYICI YAPI MALZEMELERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0217 TAŞIYICI YAPI MALZEMELERİ 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Öğrencinin taşıyıcı sistemi oluşturabileceği malzemeleri daha iyi tanıması sağlanarak, strüktürle ilgili kararları verirken, taşıyıcı malzemenin özelliklerini bilerek karar verebilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Malzeme dersinin gerekli donanımı kazanmış olarak tamamlanmış olması, dersin işleyişi açısından yararlı olacaktır. Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Esin KASAPOĞLU (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 13:00-16:45, 2B0305
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç. Dr. Esin Kasapoğlu, önceden randevu alınarak belirlenir; AK-2-C-12
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, öğrenci sunumu
Temel Kaynaklar - Eriç, M., Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002.


- Şimşek, O., Yapı Malzemesi I – II, Beta Basım Yayım, Ankara, 2003.

- Toydemir, N., Gürdal, E., Tanaçan, L., Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2000.
Diğer Kaynaklar - Ersoy, H. Y., Kompozit Malzeme, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2001.


- Hegger, M., Auch-Schwelk, V., Fuchs, M., Rosenkranz, T., Construction Materials Manual, Birkhauser - Publishers for Architecture, Basel, 2006.

- Weston, R., Materials, Form and Architecture, Laurence King Publishing, London, 2008.

- Fernandez, J., Material Architecture, Architectural Press, Elsevier, Oxford, 2006.

- Lyons, A., Materials for Architects and Builders, Butterworth-Heinemann, Elsevier, Oxford, 2007.

- Ballard Bell, V., Rand, P., Materials for Architectural Design, Laurence King Publishing, London, 2006.   
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş – Ders içeriğinin öğrenciye aktarılması. Taşıyıcı sistem kararlarının verilmesinde malzeme özelliklerinin etkisi Sözlü anlatım
2. Hafta Yapı malzemesi olarak beton, ve beton ile betonarmenin tarihsel gelişimi Sözlü anlatım
3. Hafta Beton ve sürdürülebilirlik; betonun kalitesine etki yapan faktörler; özel betonlar Sözlü anlatım
4. Hafta Geleneksel yapım sistemlerinin rasyonelleştirilmesi; tünel kalıp sistemleri Sözlü anlatım,Tartışma
5. Hafta Geleneksel yapım sistemlerinin rasyonelleştirilmesi; betonarme ön-yapım sistemler. Sözlü anlatım,Tartışma
6. Hafta Örnek projeler üzerinden betonarme taşıyıcı sistem çözümleri: Taşıyıcı yapı malzemesi olarak çelik ve çeliğin özellikleri; Sözlü anlatım,Tartışma
7. Hafta Çeliğin taşıyıcı sistemde kullanılan bir malzeme olarak gelişiminin tarihsel süreci Sözlü anlatım,
8. Hafta Çelik yapıda sürdürülebilirlik; Büyük açıklıklı çelik yapılar Sözlü anlatım
9. Hafta Yıl İçi Sınavı Sınav
10. Hafta Çok katlı çelik yapılar; Çelik yapım sistemleri: Ağır çelik sistemler;Hafif çelik sistemler Sözlü anlatım,Tartışma
11. Hafta Çelik yapılarda döşeme sistemleri; çelik ön-yapım sistemler Sözlü anlatım,Tartışma
12. Hafta Taşıyıcı yapı malzemesi olarak ahşap ve ahşabın özellikleri Sözlü anlatım,
13. Hafta Ahşap yapım sistemleri: Ağır ahşap sistemler; Sözlü anlatım,
14. Hafta Ahşap yapım sistemleri: Hafif ahşap sistemler; Sözlü anlatım,
15. Hafta Yılsonu sınavları haftası Sınav
16. Hafta Yılsonu sınavları haftası Sınav
17. Hafta Final Sınavı Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 40


ÖÇ-1Taşıyıcı sistemde kullanılan yapı malzemeleri hakkında fikir ve bilgi sahibi olma. (BİLGİ)
ÖÇ-2Taşıyıcı sistemde kullanılan yapı malzemelerinin uygulama prensipleri ile ilgili bilgi sahibi olma. (BİLGİ)
ÖÇ-3Taşıyıcı sistemde kullanılan malzeme prensiplerini tanımlayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme. (BECERİ)
ÖÇ-4Detay ve uygulamaya ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme. (BECERİ)
ÖÇ-5Taşıyıcı sistemde doğru malzeme seçimi yapabilme. (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5