Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


TASARIM EKONOMİSİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0215 TASARIM EKONOMİSİ 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Mimari tasarım ve uygulamada mesleki kararların; ekonomiklik, rasyonellik ve mesleki etik açısından etkinliğini ve sahip olduğu potansiyeli anlatmak. Bina projelerinde kullanılan maliyet kavramları (ilk yatırım maliyeti, işletme/ kullanma maliyeti- yaşam dönemi maliyet) ve planlama ve tasarım kararlarında, maliyeti etkileyen tasarım parametreleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek
Ön Koşullar
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu, 2.C.07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, uygulama, tartışma ve sınav
Temel Kaynaklar BOSTANCIOĞLU, E., (1999), “Ön Tasarım Evresinde Maliyeti Etkileyen Faktörler ve Faktörlere Dayalı Bir Maliyet Tahmin Modeli”, Yayınlanmamış doktora tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
ÇIRACI, M., 1996. Konutlarda Maliyet Tahmini İçin Bir Model, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Konut Araştırmaları Dizisi-6, Ankara.
KRAENTZER, K. R.,1962. Konut İnşaatlarında Yapı Maliyetine Etkiler, (Çev. Cemal Yarar), İmar İskan Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü Sosyal Araştırma Dairesi, Ankara.
DURMUŞ, A.,1994.Sinanoba,Eryaman(1. Etap) Konut Tiplerine Dayalı Standart İnşaat Sınıfları Açısından İç Bitirme Ve İç Donatı Elemanlarının Konut Maliyetlerine Etkisi, Y. Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Emlak Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, 1994. T.C. Maliye Bakanlığı, Ankara.
DETERS, K., 1982(Haziran). Wirtschaftlich Bauen, Auswirkungen Von Planungsmassnahmen Die Baukosten, Aus Der Bauforschung Für Die Baupraxis,Heft 6, 423-427.
PİŞİRCİ, E., DİNÇ, T., DEMİRKAN, H., 1986. Toplu Konut Kat Adedi-Maliyet İlişkisi, Tübitak Yapı Araştıma Enstitüsü, Rapor No: h122, Ankara.
BATHURST, P. E., BUTLER, D.A., 1982. Building Cost Control Techniqes And Economics,2nd Edition, William Heinemann Ltd., London.
SEELEY, I. H.,1986. Building Economics, 3rd Edition, Macmillan Education Ltd., Great Britain.
FERRY, D., BRANDON, P., 1986. Cost Planning Of Buildings, 5th Edition, Collins Professional And Technical Books, Great Britain.
BELFIELD, D., EVEREST, 1977(1 Haziran), Initial Cost Estimating, The Architects’ Journal , 1037-1042.
BRANDON, P. S., MOORE, R. G., MAIN, P.R., 1985. Computer Programs For Buılding Cost Appraisal, Collins Professional And Technical Books, Great Britain.
RAFTERY, J., 1991. Principles Of Building Economics, An Introduction Oxford BSP Professional Book, London.
KILLINGSWORTH, R., 1988. Cost Control In Building Design, R. S. Means Company Inc., Construction And Consultants & Publishers, U.S.A..
Means Unit Price Estimating Methods, 1993. Standards & Procedures For Using Unit Price Cost Data, 2nd Edition, R.S. Means Company, U.S.A..
Means Building Construction Cost Data, 1994. 52nd Annual Edition, R.S. Means Company, U.S.A..
COX, B. J., HORSLEY, F. W., 1996. Square Foot Estimating Methods, 2nd Edition, R.S. Means Construction Consultants & Publishers, U.S.A..
BLEDSOE, J. D., 1992. Successful Estimating Methods, R.S. Means Construction Consultants & Publishers, U.S.A..
SCHAFFLER, G., 1978. Planungsökonomische Informationen Für Ein Gebaudetypbezogenes Kostenermittlungsverfahren Kenforschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe.
SCHAFFLER, G., 1977(15 Aralık). Das Planungsökonomische Informationssystem- Ein Gebaudetypbezogenes Kostenermittlungsverfahren, Bauwirtschaft, Heft 50, 2259-2263.
BAUER, M.,1998. Parametric Cost Estimating Model For Buildings, AACE International, U.S.A..

AKÇALI, Ü., 2011. 2011 Yılı İnşaat Birim Fiyat Analizleri, Ankara.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin kapsamının tanıtılması Sözlü Anlatım
2. Hafta Ekonomiklik kavramı Sözlü Anlatım
3. Hafta Bir enformasyon ve karar süreci olarak tasarım süreci ve tasarım sürecinde verilen temel kararlar Sözlü Anlatım
4. Hafta Tasarım sürecinde verilen kararlar için kullanılabilecek karar modelleri Sözlü Anlatım
5. Hafta Bina ilk yatırım maliyeti Sözlü Anlatım
6. Hafta Bina işletme ve yaşam dönemi maliyeti Sözlü Anlatım
7. Hafta Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım ve işletme aşamalarında maliyet tahmin ve hesaplama için kullanılan teknikler Sözlü Anlatım
8. Hafta Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım ve işletme aşamalarında maliyet tahmin ve hesaplama için kullanılan teknikler Sözlü Anlatım
9. Hafta Yıliçi Sınavı Sınav
10. Hafta Ekonomik bina tasarımında bina maliyeti planlaması ve kontrolü Uygulama: Maliyet limiti ve maliyet analizi tekniği uygulaması Sözlü Anlatım+Uygulama
11. Hafta Bina maliyetini etkileyen faktörler Sözlü Anlatım
12. Hafta Bina maliyetini etkileyen faktörler Sözlü Anlatım
13. Hafta Tasarımın çeşitli evrelerinde bina maliyeti hesabına ve maliyet karşılaştırmalarına yönelik uygulamaların değerlendirilmesi Ödev Sunumu ve Tartışma
14. Hafta Tasarımın çeşitli evrelerinde bina maliyeti hesabına ve maliyet karşılaştırmalarına yönelik uygulamaların değerlendirilmesi Ödev Sunumu ve Tartışma
15. Hafta
16. Hafta Yılsonu Sınavı Sınav
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Tasarım projesi çerçevesinde; finans ve bina ekonomisi hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-2Tasarım sürecinde verilen kararlar için kullanılabilecek karar modelleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
ÖÇ-3Toplam bina maliyetini oluşturan bileşenler hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-4Yapı üretim sürecinin farklı evrelerinde kullanılan maliyet tahmin ve hesaplama yöntemlerini tanıma, değerlendirebilme ve kullanabilme
ÖÇ-5 Tasarım projesi çerçevesinde maliyet planlaması kontrolü hakkında bilgi sahibi olma ve bunları uygulayabilme
ÖÇ-6Bina maliyetini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-7Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolü ile ilgili çaılşmaları değerlendirebilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7