Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / YAPILARDA ISI SORUNLARI VE ISI YALITIMLARI

YAPILARDA ISI SORUNLARI VE ISI YALITIMLARI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0207 YAPILARDA ISI SORUNLARI VE ISI YALITIMLARI 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Isı yalıtımının ısısal konfor, enerji tasarrufu ve ekonomik açıdan sağladığı yararların incelenmesi; yapma çevrenin ısısal açıdan konforlu olarak tasarlanmasının alternatif çözüm örnekleriyle öğretilmesi.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Derse %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 10:00-13:00, Ataköy Yerleşkesi, 3-B-04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, öğrenci sunumları ve tartışma, sınav.
Temel Kaynaklar TOYDEMİR, N., GÜRDAL, E., TANAÇAN, L., (2000), “Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme”, İstanbul, Literatür Yayıncılık-Dağıtım-Pazarlama Sanayi ve Tic. Limited Şirketi.

 ERİÇ,M., (1994), “Yapı Fiziği ve Malzemesi”, İstanbul, Literatür Yayıncılık-Dağıtım-Pazarlama Sanayi ve Tic. Limited Şirketi.
TS 825, (1998), “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları”, Ankara, Türk Standartları Enstitüsü.
ÖZER, M., (1982), “Yapılarda Isı-Su Yalıtımları”, İstanbul, Özer Yayınları.
DAĞSÖZ, A.K., (1995), “Türkiye’de Derece-Gün Sayıları Ulusal Enerji Tasarruf Politikası- Yapılarda Isı Yalıtımı”, İstanbul, Alp Teknik Kitaplar.
OYMANEL, S., (1997), “Yapı Fiziği Ders Notları (3. Baskı)”, İstanbul.
“Yapı Fiziği Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi”, (1999), İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.

Koeningsberger, O.H., Ingersoll, T.G., Mayhew, A., Szokolay, S.V., (1974), “Manuel of Tropical Housing and Building”, New York, Longman.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin kapsamının tanıtılması Sözlü Anlatım
2. Hafta Isı yalıtımının önemi Sözlü Anlatım
3. Hafta İklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb.) Sözlü Anlatım
4. Hafta Sıcaklık ve ısı, diğer ısıl özellikler, bina bileşenlerinin ısıl özellikleri Sözlü Anlatım
5. Hafta Isı geçişi, sıcaklık gradyanı, yoğuşma Sözlü Anlatım
6. Hafta Binanın kabuk ve bileşenlerinin (duvarlar, çatılar, kapı ve pencereler...) tasarımı ve detayları Sözlü Anlatım
7. Hafta Binanın kabuk ve bileşenlerinin (duvarlar, çatılar, kapı ve pencereler...) tasarımı ve detayları Sözlü Anlatım
8. Hafta Isısal deformasyonlar Sözlü Anlatım
9. Hafta Yıliçi Sınavı Sınav
10. Hafta Isı yalıtım malzemelerinin türleri ve uygulanması Sözlü Anlatım
11. Hafta Konu ile ilgili yapılmış çalışmaların sunumu ve tartışılması Öğrenci sunumları ve tartışma
12. Hafta Konu ile ilgili yapılmış çalışmaların sunumu ve tartışılması Öğrenci sunumları ve tartışma
13. Hafta Konu ile ilgili yapılmış çalışmaların sunumu ve tartışılması Öğrenci sunumları ve tartışma
14. Hafta Konu ile ilgili yapılmış çalışmaların sunumu ve tartışılması Öğrenci sunumları ve tartışma
15. Hafta
16. Hafta Yılsonu Sınavı Sınav
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 35


ÖÇ-1Çevresel sistemlerin tasarımında enerji kullanımı konularının temel ilkeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma
ÖÇ-2Enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin değişkenleri tanımlayabilme ve analiz edebilme
ÖÇ-3Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkeleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
ÖÇ-4Bina kabuğu malzemeleri ve sistemlerini değerlendirebilme ve doğru uygulama şekilleri için çözüm önerileri geliştirebilme
ÖÇ-5Enerji kontrolünde ısı yalıtımı konusunda yapılmış uygulamaları değerlendirebilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5