Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


GÜNCEL YAPI TEKNOLOJİLERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0206 GÜNCEL YAPI TEKNOLOJİLERİ 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Güncel Yapı Projesi üretim sürecine katkı amaçlanmıştır.
Ön Koşullar Temel bilgisayarlı çizim, tablo, kelime ve resim işleme programlarını kullanabilmek.
Eş Koşullar Bütün katılımcıların kendi bilgisayarlarının olması
Özel Koşullar En azından Yapı Bilgisi II dersini almış olmak
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Gün ALEV
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Ders öncesi ve sonrası
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü ve dijital görüntülü anlatım. Bilgisayar ortamında proje üretim ve değerlendirmeleri
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtımı ve işleyişi ile ilgili bilgilerin verilmesi ve örnek dökümanların incelenmesi Anlatım, digital sunum
2. Hafta Proje üretiminde kullanılacak bilgisayar sisteminin temel ayarları ve hazırlanması (Program ayarları, dosya sistemleri vb) Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
3. Hafta Proje üretiminde kullanılacak temel elemanların hazırlanması (sabit elemanlar) Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
4. Hafta Proje üretiminde kullanılacak temel elemanların hazırlanması (interaktif elemanlar) Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
5. Hafta Uygulama Projesi hazırlanmasına başlangıç süreci ve yardımcı rutinlerin değerlendirilmesi Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
6. Hafta Uygulama Projesi hazırlamasına devam edilmesi ve yardımcı rutinlerin değerlendirilmesi Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
7. Hafta Uygulama Projesi hazırlamasına devam edilmesi (Kesitler) Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
8. Hafta Uygulama Projesi hazırlamasına devam edilmesi (Cepheler) Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
9. Hafta Ara Sınav teslimi ve değerlendirilmesi, katılımcıların proje sunumu (elektronik ortam ve/veya çıktı) Sınav + Anlatım
10. Hafta Uygulama Projesi Koordinasyon Paftaları Hazırlanması, kontrolü, Sistem detayı (1/20) ve Nokta Detaylarının (1/5) hazırlanması Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
11. Hafta Uygulama Projesi hazırlamasına devam edilmesi (Genel değerlendirme, Döşeme ve Tavan Planlarının ve Vaziyet Planın hazırlanması) Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
12. Hafta Proje üretiminde bilgisayar çıkışların hazırlanması (paftalama, ölçek ve çıkış ayarları) Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
13. Hafta Uygulama Projesi Dökümantasyonlarının hazırlanması (Mahal, Kapı ve Pencere Listeleri ve Teslim Tutanakları) Anlatım, digital sunum ve atölye çalışması
14. Hafta Final Teslimi için (elektronik veya çıktıların) değerlendirme Sunum ve atölye çalışması
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 0
Final 1 60


ÖÇ-1Güncel Yapı Proje Üretim Teknolojileri ile ilgili fikir ve bilgilere sahibi olma,
ÖÇ-2Güncel Yapı Projesi Üretim Teknolojileri ile ilgili detay ve uygulama prensipleri ile ilgili bilgi sahibi olma,
ÖÇ-3Güncel Yapı Projesi Üretim Teknolojilerinin detay ve uygulama ilişkisinin prensiplerini tanımlayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirme,
ÖÇ-4Güncel Yapı Projesi Üretim Teknolojileri ile ilgili uygulamaya ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme,
ÖÇ-5Güncel Yapı Projesi Üretim Teknolojileri ile ilgili çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5