Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / YAPILARDA AKUSTİK SORUNLARI VE SES YALITIMLARI

YAPILARDA AKUSTİK SORUNLARI VE SES YALITIMLARI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0203 YAPILARDA AKUSTİK SORUNLARI VE SES YALITIMLARI 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Akustik ile ilgili sorunların günümüzde insan sağlığına ve yaşam koşullarına önemli etkileri olmaktadır. Bu dersin amacı mimar adaylarına konu ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi ve ileriki meslek yaşamları için yapı  ve hacim akustiği konusunda, bilinçlenmelerinin sağlanmasıdır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Fiziksel Çevre Kontrolü dersinin özellikle akustikle ilgili bölümünün içerdiği temel bilgilerin kazanılmış olması, dersin işleyişi açısından önemlidir. Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Esin KASAPOĞLU
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi; 13:00 - 15:45; 5C-04-06
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Esin Kasapoğlu, Önceden randevu alınarak belirlenir, AK-2-C-12
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar   - Demirkale, S. Y., Çevre ve Yapı Akustiği, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007.


- Kurra, S., Çevre Gürültüsü ve Yönetimi, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2010.

- Özer, M., Yapı akustiği ve ses yalıtımı, Arpaz matbaacılık, İstanbul, 1979.

- Eriç, M., Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002.
Diğer Kaynaklar - Barron, M., Auditorium acoustics and architectural design,  E & Fn Sponan imprint of Routledge, London, 1998.


- Cavanaugh, W. J., Wilkes, J. A., Architectural Acoustics, John Willey and Sons, New York.

 - Lawrence, A., Architectural acoustics, Elsevier publishing company limited, Oxford, 1970.

- Everest, F. A., The master handbook of acoustics, Tab books inc., 1981.

- Cremer, L., Müller, H. A., Principles and applications of room acoustics, Applied science publishers ltd., London, 1978.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş – Ders içeriğinin öğrenciye aktarılması Sözlü anlatım
2. Hafta Akustik konusuna giriş; Ses kuramı; Sesle ilgili büyüklükler Sözlü anlatım
3. Hafta Serbest alanda sesin yayılması Sözlü anlatım
4. Hafta Sesin kapalı hacimlerde yayılması Sözlü anlatım
5. Hafta Hacim akustiği: Oditoryum tasarımı için gereken ihtiyaçlar Sözlü anlatım
6. Hafta Tiyatro ve konser salonlarındada akustik tasarım Sözlü anlatım, tartışma
7. Hafta CUMHURİYET BAYRAMI
8. Hafta Opera ve çok amaçlı salonlarda akustik tasarım / Ödevlerin dağıtılması Sözlü anlatım, tartışma
9. Hafta Yapılarda sesten korunmanın sağlanması; Gürültünün insan üzerindeki etkileri, gürültü göstergeleri ve kriterleri Sözlü anlatım, tartışma
10. Hafta Ara sınav Sınav
11. Hafta Bina tipolojisine bağlı kabul edilebilir gürültü düzeyleri. / Ödevlerin teslim edilmesi Sözlü anlatım, tartışma
12. Hafta Yapı elemanlarında hava doğuşlu sesin yayılması ve denetimi Sözlü anlatım, tartışma
13. Hafta Yapı elemanlarında katı doğuşlu sesin yayılması ve denetimi Sözlü anlatım, tartışma
14. Hafta Pencere ve kapıların ses yalıtımı; Ses yalıtımında kullanılan malzemeler ve elemanlar Sözlü anlatım, tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta Final sınavı Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 25
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 40


ÖÇ-1Mimari Akustik hakkında fikir ve bilgi sahibi olma, (BİLGİ)
ÖÇ-2Hacim Akustiği ve Yapı Akustiği uygulama ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-3Hacim Akustiği ve Yapı Akustiği ilkelerini tanımlayabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-4Mimari Akustikle ilgili temel kararları verebilme, çözüm önerileri geliştirebilme,(BECERİ)
ÖÇ-5Mimari Akustikle ile ilgili uygulama önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.(YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5