Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMARLIKTA SANAL GERÇEKLİK

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0501 MİMARLIKTA SANAL GERÇEKLİK 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Sanal gerçeklik kavramının ilkeleri öğretilecek ve bilgisayar laboratuvarında öğrenciler üç boyutlu etkileşim olanağı sunan bilgisayar uygulamaları geliştireceklerdir. ArchiCAD, 3D Studio MAX, Vray, Cinema4D, SketchUp ve OpenSceneGraph gibi yazılımlar kullanılacaktır.


Ön Koşullar ARC0503 İLERİ MODELLEME TEKNİKLERİ dersini almış olmak.
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Kullanılan kaynakların tamamının Türkçe olmamasından dolayı dersi alacak olan öğrencilerin İngilizce bilgilerinin temel düzeyin üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin tasarım aşamasında kullanılan yazılımlar hakkında orta düzeyde bilgisi olması ve yeni yazılımları öğrenmeye açık olmaları gerekmektedir.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Emrah TÜRKYILMAZ (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı Günleri 09:00-13:00 saatleri arasında, Mimarlık Bölümü Bilgisayar Laboratuvarında yapılmaktadır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd.Doç.Dr. Emrah TÜRKYILMAZ, Oda 2C-03, Cuma günleri 10:00-12:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması yapılacaktır. Sınıf içi anlatımlar, bilgisayar laboratuvarında çalışmalar olacaktır. Sanal gerçeklik odası (CAVE) kullanılacaktır.
Temel Kaynaklar  Designing virtual worlds; Richard A. Bartle; Berkeley, 2004

Introduction to virtual reality; John Vince; Springer, Berlin, 2004

Virtual reality technology; Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet Chichester; Wiley-Interscience, 2003

Understanding virtual reality : interface, application, and design; William R. Sherman, Alan Craig; Morgan Kaufmann, San Francisco, 2003

Virtual reality and the built environment; Jennifer Whyte; Architectural Press, Amsterdam, 2002

Handbook of virtual environments: design, implementation, and applications; Kay M. Stanney; Lawrence Erlbaum Associates, London, 2002

Designing Virtual Reality Systems: The Structured Approach; Gerard Kim; Springer-Verlag, London, 2005

Virtual Reality Technology; Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet; John Wiley & Sons, New Jersey, 2003  

Diğer Kaynaklar Quest3D, http://www.quest3d.com/

WorldViz Vizard, http://www.worldviz.com/

OpenSceneGraph, http://www.openscenegraph.org/

Lumion, http://lumion3d.com/
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin işleniş planının açıklanması Sözlü anlatım
2. Hafta Sanal gerçeklik kavramının irdelenmesi Sözlü anlatım
3. Hafta Örnek sanal gerçeklik uygulamaları Sözlü anlatım ve uygulama
4. Hafta Mimarlıkta sanal gerçeklik uygulamaları Sözlü anlatım ve uygulama
5. Hafta Sanal gerçeklik alan çalışmasının belirlenmesi Sözlü anlatım ve uygulama
6. Hafta Alan çalışmasının üç boyutlu modelinin hazırlanması Sözlü anlatım ve uygulama
7. Hafta Alan çalışmasının üç boyutlu modelinin hazırlanması Sözlü anlatım ve uygulama
8. Hafta "texture baking" tekniği Sözlü anlatım ve uygulama
9. Hafta "Texture Baking" I: Aydınlatma ve malzeme Sözlü anlatım ve uygulama
10. Hafta "Texture Baking" II: Render Sözlü anlatım ve uygulama
11. Hafta VR CAVE Sözlü anlatım ve uygulama
12. Hafta VR CAVE kurulumu Sözlü anlatım ve uygulama
13. Hafta VR CAVE kullanımı Sözlü anlatım ve uygulama
14. Hafta Sanal gerçeklik çalışmasının Final sunumu Sözlü anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta Final Sunumu Alan çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 40
Final 1 30


ÖÇ-1Sanal gerçeklik kavramı
ÖÇ-2Sanal gerçeklik uygulamaları
ÖÇ-3Sanal gerçeklik modeli hazırlama
ÖÇ-4"texture baking" tekniği
ÖÇ-5Sanal gerçeklik odası kullanımı
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5