Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


AFET VE KONUT TASARIMI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0110 AFET VE KONUT TASARIMI 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Afet sonrası barınma ihtiyacının karşılanması için tasarım kriterlerinin sorgulanması
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Evren Burak ENGİNÖZ (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri ÇarşmbA, 09:00 - 12:00, 5c-12/14
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 13:00 - 15:00, 2-C-11
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -İlgili konular, makale ve slaytlar yardımıyla desteklenerek anlatılacaktır.
Temel Kaynaklar -
Craine, M.H., Hanks, R., ve Stevens, H., 1992, Mapping Family Stress: The Application of Family Adaptation Theory To Post-traumatic Stress Disorder, The American Journal of Family Therapy, Volume: 20, No:3.
Doherty, G.W., 1999. Cross-cultural Counseling In Disaster Setting, The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies, Volume 1999-2.
Gillard, M., Paton, D., 1999. Disaster Stress Following a Hurricane: The Role of Religious Differences in the Fijian Islands, The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies, Volume 1999-2.
Huzziff, C.A., Ronan, K., 1999. Prediction of Children’s Coping Following a Natural Disaster- The Mount Ruapehu Eruptions: a Prospective Study, The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies, Volume 1999-1.
Jackson, E. L., 1981, Response to earthquake Hazard: The West Coast of North America, Environment and Behaviour, Volume 13, Number 4, July, pg.387-416.
Johnson, C., 2002. “What’s the big deal about temporary housing? Planning consideration for temporary accommodation after disasters: example of the 1999 Turkish earthquakes”:proceedings, 2002 TIEMS Disaster Management Conference, Waterloo, Canada.
Johnson, C., 2002. “What’s the big deal about temporary housing?”, Typers of temporary accommodation after disasters: example of the 1999 Turkish earthquake, Planning Considerations for Temporary Housing, I-Rec website, www.grif.umontreal.ca
Deprem Özel Sayısı, Cogito sayı: 20 , Güz 99, Yapı Kredi Yayınları- Üç aylık Düşünce Dergisi,1999.
İmamoğlu, E.O., İmamoğlu, V., 1996. İnsan evi ve Çevresi: Ankara’da Bir Toplu konut Araştırması, Konut Araştırmaları Dizisi:15, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı.
Komut, E.M., 2000. Kentsel Yerleşmeler ve Doğal Afetler: II. Bölge Çalışma Programı Atölye Çalışması, UIA Mimarlar Odası, Nisan, Ankara.
Lang, J., 1987, Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design, New York, Van Nostrand Reinhold Co.
Lynch, K., 1960. The Image of the City, Cambridge, Mass: MIT Press.
Lynch, K., 1977. Growing Up in Cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence in Crakow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca, and Warszawa, The MIT Press, Cambridge, massachusetts, and London, Englend, UNESCO, Paris

Oliver, P. 1987. Housing the Homeless: Dwellings, The House Across The World, Phaidon Press Limited and Paul Oliver, Syf. 212-233.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders tanıtımı. afetin tanımı, etkileri ve türleri Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
2. Hafta Afet sonrası psikolojik travmanın etkileri Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
3. Hafta Afetin stres yapıcıları. Afet sonrası stresin yaşa, cinsiyete ve farklı kültürlere bağlı olarak görünümleri Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
4. Hafta Stresin etkilerinin azaltılması: afet sonrası konutlar Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
5. Hafta Afet sonrası konut yerleşimleri: tanımı, örnekler ve uygulamalar (Türkiye'de) Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
6. Hafta Afet sonrası konut yerleşimleri: tanımı, örnekler ve uygulamalar (Dünya'da) Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
7. Hafta Yerel sosyo-kültürel girdilere bağlı olarak afet sonrası konut yerleşimlerinin gelişimi. Dinar/Afyon örneği üzerinden bakış Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
8. Hafta Kurban Bayramı Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
9. Hafta Afet sonrası konutları için yapım metodu, malzeme ve strüktür seçimi. Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
10. Hafta Ara sınav Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
11. Hafta Geçici ve kalıcı afet sonrası konutlarının tasarım ilkeleri. / Final ödev tesliminin açıklanması (Öğrencilerden ödev olarak afet sonrası geçici konut projesi tasarlamaları istenecektir.) Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
12. Hafta Geçici ve kalıcı afet sonrası konutlarının tasarım ilkelerinin toplu olarak örnekler üzerinden tartışılması Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
13. Hafta Afet sonrası konut ve yerleşimleri için tasarım modelleri Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
14. Hafta Dünya genelinde afet sonrası konut edindirme politikaları Data projectör, dia ve tepegöz yardımıyla ders anlatımı
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 70


ÖÇ-1Afet kavramı, etkileri ve türleri hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-2Afet sonrası stresin yaşa, cinsiyete ve kültürlere bağlı farklılaşan çıktıları bilme (BİLGİ)
ÖÇ-3Afet sonrası stresin etkilerinin azaltma (BECERİ)
ÖÇ-4Dünya'da ve Türkiye'de Afet sonrası yerleşim örnekleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-5Afet konutları için yapım metodu, malzeme ve strüktür seçimi hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-6Geçici ve kalıcı afet konutları için uygun tasarım yapabilme (BECERİ)
ÖÇ-7Afet sonrası yeniden yapılanma,tasarım modelleri ve kurgusal altyapının öğrenilmesi (BİLGİ)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7