Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMARLIKTA MEKANSAL OKUMA

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0109 MİMARLIKTA MEKANSAL OKUMA 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Mimarlık eğitimin omurgasını oluşturan mimari tasarım dersine destek olmak üzere yapılaşmış kentsel çevrenin okunması bağlamında “yer” e ilişkin bilgi üretimi yöntemi öğretilmektedir. Mekanlaşmış kitlesel eylemler ile görünmeyen güçlerin sınırlarının izi sürülerek yerde var olan kitlesel ilişkiler açığa çıkartılacak, Henri Lefebvre ve Michel de Certeau da olduğu gibi sözsel olarak anlatılacak ve biçimsel anlatım olarak tasarımlanarak mimarlık alanına bilgi üretme çalışması gerçekleştirilecektir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derse devam, odevler uzerinden tartisma, Istanbul ici/disi gezi, istanbul ici/disi etkinlik, sunum
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Kürşat Açıkgöz (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 12:00-15:00, Ataköy Yerleşkesi, 3B-03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Seminer, sunum, tartisma, gezi, etkinlik duzenleme
Temel Kaynaklar - Kent
Diğer Kaynaklar
- Foucault, M., 1988, Architecture Today, Academy Editions, London, England
- Foucault, M., 1970, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, Pantheon BooksDe
- Certeau, M., 1980, The Practice of Everyday Life
- Blauvelt, A. (ED), 2003, Strangely Familiar: Design and Everyday Life, Walker Art Center. 2003.
- Lefebvre, H., 1996, Modern Dünyada Gündelik Hayat, (Çev.I. Gürbüz), Metis Yayınları, İstanbul
- Nalbantoğlu, H.Ü., 1996, Bugünün yorumlanması, Yayımlanmamış Seminer, Gazi Üniv., Ankara
- Norberg-Schulz, C., 1980, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli International Publications, NY, USA, 19-21
- Taburoğlu, Ö., Ekim 1996, Gündelik yaşam, kent ve Flaneur, Birikim 90, Birikim Yayınları, İstanbul, 34-35, 37
- Tschumi, B., 1994,The Manhattan Transcripts, Academy Editions, London, GB, s 77
- Venturi, R., Brown, S.D., Izenour S., 1993, Las Vegas’ın Öğrettikleri, (Çev.S.M.Özaloğlu), Şevki Vanlı Mimarlık, Ankara
- Lynch, Kevin, The Image of the City, MIT Press, Cambridge MA 1960
-Alexander, C., A Pattern Language, with Ishikawa and Silverstein (1977)
- Alexander, C., An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe (ISBN 0-972-65290-6)
- The Nature of Order Book 1: The Phenomenon of Life (2002)
- The Nature of Order Book 2: The Process of Creating Life (2002)
- The Nature of Order Book 3: A Vision of a Living World (2005)
- The Nature of Order Book 4: The Luminous Ground (2004)
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanitimi Sohbet
2. Hafta Mimarın Toplumsal yönü ve Kent okuma yöntemleri Seminer
3. Hafta Kent okuma uygulaması (Gözlem, anket, analiz yöntemleri) Atolye calismasi
4. Hafta Sunum Tartisma
5. Hafta Istanbul disinda bir kenti okuma calismasi Atolye calismasi
6. Hafta Sunum Tartisma
7. Hafta Sunum Tartisma
8. Hafta Istanbul dışında bir kenti okuma uygulaması Gezi
9. Hafta Sunum Tartisma
10. Hafta Sunum Tartisma
11. Hafta Sunum Tartisma
12. Hafta Sunum Tartisma
13. Hafta Sergi hazirligi Tartisma
14. Hafta Sergi hazirligi Tartisma
15. Hafta Sergi Etkinlik
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 50
Final 1 50


ÖÇ-1Yeni bir mimari anlatim tasarimi yapabilme
ÖÇ-2Cevreyi mekansal olarak anlama
ÖÇ-3Cevrenin mekansal niteliklerini anlatabilme yapabilme
ÖÇ-4Belirli bir cevre icin mekansal oneride bulunmayi anlayabilme
ÖÇ-5Gercek mekan ile soyut anlatim arasindaki iliskiyi anlama
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5