Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


KÜLTÜR KONUT VE TASARIM

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0108 KÜLTÜR KONUT VE TASARIM 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Bu ders ile ,

•     Tasarım disiplinlerine veri oluşturabilecek insan-çevre ilişkileri ( ya da çevre-davranış) çalışma alanını tanıtmak ve mimari tasarımdaki önemini ortaya koymak,

•     Öğrencilerin sistematik araştırma yaratısını geliştirmek için, insan-çevre ilişkilerinde genel bir  kavramsal çerçeve modeli oluşturmak,

•     Fiziksel çevreyi, özellikle konut çevrelerinde, biçimlendirmede kültürel faktörlerin etkinliğini vurgulamak, hedeflenmektedir.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Sevinç ERTÜRK (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 13:00-16:00, Ataköy Yerleşkesi, 1-C-12/14
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Sevinç Ertürk, Çarşamba, 14.00-17.00, Ataköy Yerleşkesi, 2-C-14
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Gelenekten geleceğe Türk Evi ve kültürel özü, çağdaş Türk konutu açısından irdelenmiş; tartışmalar  sonucunda ortaya çıkarılan  tasarım  ilkelerinin, konut tasarımlarında kullanılmasına dair  bilgi ve beceri kazandırılmıştır.  
Temel Kaynaklar
Arias, E.,The meaning and use of Housing, Ethnoscapes Series, Aldershot:Avebury, 1993
Altman, I., Chemers, M. M.,Culture and Environment, Cambridge University Press, 1980.
Altman, I., Werner, C. M., Home Environments: Human Behavior and Environment, Vol.8, New York: Plenum, 1985.
Cieraad, I. (ed) (1999), At Home: An Anthropology of Domestic Space (Space,Place and Society), Syracuse University Press,
Benjamin, N. D., The Home:Words, Interpretations, Meanings, and environments, Ethnoscapes Series, Aldershot:Avebury, 1995
Lawrence,R.J.,Housing, Dwellings and Homes: Design, Theory, Research and Practice, Chichester: John Wiley and Sons, 1987
Oliver, P., Shelter, sign& symbol, The Overlook Press, 1980. İlk sunum kaynagı
Rapoport, A.,House Form and Culture, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice Hall, 1969
Rapoport, A.,Culture and Built Form, Architecture in Cultural Change, Kansas 1985.
Turgut, H.,Kültür-Davran__-Mekan Etkileşiminin Saptanmasında Kullanılabilecek bir Yöntem, _İstanbul, Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 1990.
Anon,. Gelenekten Geleceğe Evimiz Proje Yarışması , Ankara:TC Kültür Bakanlığı,1992.İkinci sunum kaynağı
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kayıt ve Tanışma Teori
2. Hafta Giriş Teori
3. Hafta Kültür / Konut / Tanımlar Teori
4. Hafta Geçmişten günümüze konut / Konut edinme süreci, modeller Teori
5. Hafta Kültür / Konut / Kullanıcı Gereksinmeleri / Konut / eylemler, mekanlar, mekanlar arası ilişkiler Teori
6. Hafta Kültür / Konut / Temel Kavramlar / Mahremiyet, Kişisel Mekan, Egemenlik Sınırı, Kimlik, Aidiyet Teori
7. Hafta Konut / Geleneksel Türk Evi / Geleneksel Konut Tipolojileri / Mahalle, sokak, komşuluk ilişkileri Teori
8. Hafta Ara değerlendirme / Öğrenci sunumları Değerlendirme + Sunum
9. Hafta Öğrenci sunumları Sunum
10. Hafta Öğrenci sunumları Sunum
11. Hafta Konut tasarımı / Kültürel özün aranması, Mekan analizleri Teori
12. Hafta Konut tasarımı / Öneriler Sunum
13. Hafta Konut Tasarımı / Geliştirme Sunum
14. Hafta Konut Tasarımı / Değerlendirme Sunum
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Projeler 1 50
Final Projesi 1 50


ÖÇ-1Kültürel çevre / konut ilişkisini anlama, bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-2Fiziksel Çevre / İnsan etkileşimini anlama, bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-3Gereksinim / istek / davranış kalıpları / toplumsal örüntüleri kavrama, bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-4Farklı kültürlerin sosyal ve mekansal örüntülerindeki farklılıkları anlama, bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-5Geleneksel Türk evi özelinde kültürel farklılıkları tanıma, yorumlama ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-6Kültürel özün günümüz konutlarındaki varlığını tartışma, yorumlama ve çözüm önerileri geliştirebilme (BECERİ)
ÖÇ-7Kültür - Konut etkileşimi bağlamında konut tasarlama, aktarabilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7