Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / İNSAN DAVRANIŞLARI VE MİMARLIK

İNSAN DAVRANIŞLARI VE MİMARLIK

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0105 İNSAN DAVRANIŞLARI VE MİMARLIK 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Mimari tasarımda önemli bir girdi olan insan davranışlarının etkilerinin öğrencilere anlatılması.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Evren ENGİNÖZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 17:00-19:45, Ataköy Kampüsü, Malz.Lab I
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 13:00 - 15:00, 2-C-11
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Dersde işlenen konular, ilgili makale ve slaytlar yardımıyla desteklenerek aktarılacaktır. Öğrencilerden seçtikleri konu başlığı altında sunum yapması ve yazılı olarak dönem sonunda teslim etmesi beklenmektedir.     
Temel Kaynaklar -Lang, J., 1987, Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design, New York, Van Nostrand Reinhold Co.

Lynch, K., 1960. The Image of the City, Cambridge, Mass: MIT Press.
Lynch, K., 1977. Growing Up in Cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence in Crakow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca, and Warszawa, The MIT Press, Cambridge, massachusetts, and London, Englend, UNESCO, Paris,
Massey, D., 1994. Space, Place, and Gender, University of Minnesota Press, Minneapolis, Printed in Great Britain.
McCubbin, M.A., McCubbin, H.I., 1989, Theoretical Orientation to Family Stress and Coping. In C.R. Figley Edition, Treating Stress in Families, New York: Bruner/Mazel.
Moore, G.T., 1985, Environmental Design Research Directions, Praege Special Studies, Praeger Publisher.
Moore, G.T., Zube, E.H., 1987. Advances in Environment, Behaviour, and Design, Vol:1, Plenum Press, New York and Londan.
Moore, G.T., Zube, E.H., 1987. Advances in Environment, Behaviour, and Design, Vol:2, Plenum Press, New York and Londan.
Moore, G.T., Zube, E.H., 1987. Advances in Environment, Behaviour, and Design, Vol:3, Plenum Press, New York and Londan.
Rapoport, A., 1969, House Form and Culture, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall.
Rapoport, A., 1977, Human Aspects of Urban Form, New York, Pergamon
Rapoport, A., 2004, Kültür, Mimarlık Tasarım, Yapı Yayınları, ISBN:9758599526
Stea, D., Canter, D., Krampen, M., 1988. Environmental Perspectives, Vol:1, Gower Publishing Company Limited, England.
Stea, D., Downs, R.M., 1973. Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behaviour, Aldine Publishing Company, Chicago.
Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Tarih Vakfı Yayınları, 1996
Ünlü, A., 1996, Çevresel Tasarımda İlk Kavramlar, Mimarlık Fakültesi, İ.T.Ü
Zube, E.H., Moore, G.T., 1985, Environmental Design Research Directions, Published in Cooperation with The Environmental design Research Association, Inc., Praeger Publishers, New York
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Çevresel davranışlar ve bunların tasarım sürecine etkileriyle ilgili genel tanıtıcı bilgilerin verilmesi. Dersin süreci (anlatım-arasınav-sunum) hakkında bilgi verilmesi.
2. Hafta Fiziki ve sosyo-kültürel çevrenin tanımı. Psikolojik ve Fizyolojik etkenlerin mekan oluşumuna etkilerinin tartışılması Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma
3. Hafta Kültürel ve görsel algının mimari tasarıma etkilerinin incelenmesi. Davranış kalıpları: Bireysel Görünüm, Sosyo-kültürel görünüm. Bilişsel Alanlar Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma.
4. Hafta Kişisel Mekan: sabun köpüğü, etkileşim seviyesi. Yakınlaşma Kuramı: mesafeli-yakın çevre, içe dönük-Dışa dönük ve birey. Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma.
5. Hafta Mahremiyet: yalnızlık, anonimlik, Mahremiyetin Ekolojik ve Kültürel Görünümü, Psiko-Sosyal Alan, Savunulan Alan Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma. Öğrencilerin fiziki, sosyo-kültürel çevre; konut ve yerleşim alanlarında dönem içinde yapacakları çalışmalar hakkında bilginin verilmesi. Öğrenci gruplarının ve konularının belirlenmesi.
6. Hafta Mahremiyet, psiko-sosyal alan, savunulan alan kavramlarının mimari tasarıma etkilerinin örnekler yardımıyla incelenmesi. Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma.
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Çevresel Bilişim Kuramları: Bilişimin Uyarı Genelleme Kuramı Bilişimin yanıt genelleştirme kuramı,Bilişsel Şema-Haritalama, Bilişsel Gelişim Kuramı Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma
9. Hafta Stres, Çevresel Stres, Stres yapıcılar. Dersin slaytlar yardımıyla anlatımı ve tartışma
10. Hafta Öğrencilerin hazırladıkları fiziki, sosyo-kültürel çevre; konut ve yerleşim alanlarıyla ilgili sunumları Öğrenciler Kendi Araştırma Konuları doğrultusunda farklı yöntem ve biçimlerde sunumlar yapacaktır.
11. Hafta Öğrencilerin hazırladıkları fiziki, sosyo-kültürel çevre; konut ve yerleşim alanlarıyla ilgili sunumları Öğrenciler Kendi Araştırma Konuları doğrultusunda farklı yöntem ve biçimlerde sunumlar yapacaktır.
12. Hafta Öğrencilerin hazırladıkları fiziki, sosyo-kültürel çevre; konut ve yerleşim alanlarıyla ilgili sunumları Öğrenciler Kendi Araştırma Konuları doğrultusunda farklı yöntem ve biçimlerde sunumlar yapacaktır.
13. Hafta Öğrencilerin hazırladıkları fiziki, sosyo-kültürel çevre; konut ve yerleşim alanlarıyla ilgili sunumları Öğrenciler Kendi Araştırma Konuları doğrultusunda farklı yöntem ve biçimlerde sunumlar yapacaktır.
14. Hafta Öğrencilerin hazırladıkları fiziki, sosyo-kültürel çevre; konut ve yerleşim alanlarıyla ilgili sunumları Öğrenciler Kendi Araştırma Konuları doğrultusunda farklı yöntem ve biçimlerde sunumlar yapacaktır.
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 40


ÖÇ-1Fiziksel ve sosyo-kültürel çevrenin mekan oluşumuna etkileri hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-2Algının tasarıma etkileri, davranış kalıpları, bireysel ve sosyo-kültürel görünüm ile bilişsel alan kavramları hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-3Kişisel mekan ile yakınlaşma kuramları hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-4Mahremiyet: yalnızlık, anonimlik, Mahremiyetin Ekolojik ve Kültürel Görünümü, Psiko-Sosyal Alan, Savunulan Alan kavramları hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-5Çevresel Bilişim Kuramlarının mekan oluşumuna etkilerini bilme (BİLGİ)
ÖÇ-6Stres, Çevresel Stres, Stres yapıcıların, mekansal kurgu ile ilişkisini kurabilme (BECERİ)
ÖÇ-7Çevresel davranış çalışmalarını tasarım sürecinde kullanabilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7