Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMARLIK KAVRAMLARI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM2030 2 MİMARLIK KAVRAMLARI 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı

Mimarlık öğrencilerine mimarlık ve mimarlık tarihi ile ilgili kavramları kuramsal olarak tanıtmak ve öğretmektir.


Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar %70 derse devam zorunluluğu
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Ömer SAATÇİOĞLU
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı; 9:00-11:00; 11:00-13:00, Ataköy Yerleşkesi, ZB-1/3b12-16
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saatçioğlu, Çarşamba, 14:00-16:00, Ataköy Yerleşkesi, 2G01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders anlatimi ve verilen ödevle kişisel çalışmanın sağlanması.
Temel Kaynaklar

“Mimarlık Üzerine”, Vitrivius, Alfa Yayıncılık, 2017.

“Mimarlık, Form Ve Geometri” Esen Onat, Efil Yayınevi Yayınları, 2010.

“Mimarlık Kavramları”, Doğan Kuban. İstanbul, 2007.

“Mimarlık101”, Nicole Bridge, Say Yayınları, 2016.

“Mimarlıkta Teknik Resim”, Fehmi Kızıl, Orhan Şahinler, Yem Yayınları, 2011.

“Mimarlık Üzerine”, Adolf Loos, Janus Yayıncılık, 2017.

“İstanbul-Bir Kent Tarihi”, Doğan Kuban, İşbankası Yayınları, 2011.

“Osmanlı Mimarisi”, Doğan Kuban, 2007

“Cennetin Kapıları”, Doğan Kuban, Yem Yaınları. 2009.

“Mimarlık Teknolojisine Giriş”, Will Mclean, Pete Silver, Yem Yayınları, 2014.

“Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü”, Doğan Hasol, Yem Yayınları, 2005.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Derse giriş ve ders programının tanıtılması: Mimarlık nedir? Tanışma ve programın tanıtılması
2. Hafta Malzemenin mantığı Ders anlatımı ve tartışma
3. Hafta Yapı Malzemeleri, Strüktür tasarımı Ders anlatımı ve tartışma
4. Hafta Mimari Mekan Ders anlatımı ve tartışma
5. Hafta Biçim, İşlev, Mekan Ders anlatımı ve tartışma
6. Hafta Hafıza olarak eskiz Ders anlatımı ve tartışma
7. Hafta Tasarım aracı olarak Maket Ders anlatımı ve tartışma
8. Hafta Geometri, Oran, Ölçek, Estetik Ders anlatımı ve tartışma
9. Hafta Mimari sunuş Ders anlatımı ve tartışma
10. Hafta Teknoloji ve Mimarlık Ders anlatımı ve tartışma
11. Hafta Ara Sınav/ Sanat ve Mimarlık Ders anlatımı ve tartışma
12. Hafta Şehir Bölge Planlama ve İstanbul Ders anlatımı ve tartışma
13. Hafta Mimarlık akımları-binalar ve mimarlar Ders anlatımı ve tartışma
14. Hafta Mimarlık akımları-binalar ve mimarlar Ders anlatımı ve tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 14 60
Final 1 20


ÖÇ-1Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkileri ile ilgili fikir ve bilgilere sahip olma, (BİLGİ)
ÖÇ-2Mimarlık tarihi ile ilgili kavramlar hakkında kuramsal olarak bilgi sahibi olma, (BİLGİ)
ÖÇ-3Mimarlık tarihi boyunca ortaya çıkan yapıyla ilgili kavramları yorumlayabilme ve değerlendirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-4Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını yorumlayabilme ve değerlendirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-5Yapının çevre koşulları ve insanla olan ilişkilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5