Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMARLIK EKONOMİSİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM6025 6 MİMARLIK EKONOMİSİ 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı

Mimari tasarım ve uygulamada mesleki kararların; ekonomiklik, rasyonellik ve mesleki etik açısından etkinliğini ve sahip olduğu potansiyeli vurgulamak. Bina projelerinde kullanılan maliyet kavramları (ilk maliyet (yatırım maliyeti), işletme/ kullanma maliyeti- yaşam dönemi maliyet) konusunda mimarı bilgilendirmek.

Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında maliyetin tahmini ve hesaplanması için kullanılan teknikleri tanıma seçme ve uygulama becerisi kazandırmak.

Planlama ve tasarım kararlarında, ilk yatırım ve işletme-kullanma maliyetini etkileyen tasarım parametreleri konusunda mimarı bilgilendirmek.

Tasarım sırasında maliyetin denetim altında tutulmasında kullanılan Maliyet planlaması ve denetimi teknikleri ve kullanım koşulları konusunda bilgilenmeyi sağlamak.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar 06.03.2018 tarihli 2017-2018/4 no'lu Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu'nun 2 sayılı kararı gereğince; öğrencilerin kuramsal derslerin en az %70'ine devam etmeleri zorunludur.06.03.2018 tarihli 2017-2018/4 no'lu Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu'nun 2 sayılı kararı gereğince; öğrencilerin kuramsal derslerin en az %70'ine devam etmeleri zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. İlgili devam koşulunu sağlamayan öğrenciler devamdan puan alamazlar.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 11:00-13:00, Amfi Z-B-2 (Şube 01) Perşembe, 14:00-16:00, Amfi Z-D-2 (Şube 02)
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU, 2.C.07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, örnek olay uygulamaları ve sınavlar
Temel Kaynaklar Bostancioglu, E. (2015). Maliyeti Etkileyen Faktörlere Dayalı Bir Maliyet Tahmin Modeli, Turkiye Alim Kitapları, Istanbul, ISBN: 978-3-639-67416-3. Sey, Y., Orhon, I., v.d. (1986). Bina Maliyeti Ders Notları. İTÜ Gemi İnsaat Fakultesi Ofset Matbaasi. Gözü, S.U. (1995). Inşaat Metraj ve Keşif Işlemi. Bilim Yayınları. Akcalı,U.;. (2018). 2018 İnşaat Birim Fiyat Analizleri I. Safak Matbaacilik San.Tic.Ltd.Sti, Ankara. Akcalı,U.;. (2018). 2018 İnşaat Birim Fiyat Analizleri II. Safak Matbaacilik San.Tic.Ltd.Sti, Ankara. Akbiyikli, R. (2008). Inşaat Yonetimi Metraj ve Maliyet Hesaplari.Birsen Yayinevi.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtımı, amaç, içerik ve yöntem Sözlü anlatım
2. Hafta Maliyet, ekonomi ve rasyonellik kavramları ve bu kavramların girişimci, malsahibi, yüklenici, yapımcı, kullanıcı ve toplum açısından irdelenmesi Sözlü anlatım
3. Hafta Yapı üretim süreci ve rol alanlar Sözlü anlatım
4. Hafta Yaşam dönemi maliyet yaklaşımı: İlk yatırım maliyeti, işletme maliyetleri, bakım-onarım maliyetleri Sözlü anlatım
5. Hafta Girişim ve planlama aşamasında maliyeti etkileyen faktörler Sözlü anlatım
6. Hafta Tasarım aşamasında maliyeti etkileyen faktörler Sözlü anlatım+Kısa Sınav
7. Hafta Tasarım aşamasında maliyeti etkileyen faktörler Sözlü anlatım
8. Hafta İhale, yapım ve kullanım aşamasında maliyeti etkileyen faktörler Sözlü anlatım
9. Hafta İnşaat maliyeti tahmin ve hesaplama yöntemleri Sözlü anlatım
10. Hafta Yıliçi Sınavı Sınav
11. Hafta İnşaat maliyeti tahmin ve hesaplama yöntemleri Sözlü anlatım
12. Hafta UYGULAMA- Yapım işlemlerine dayalı maliyet hesaplama yöntemi Sözlü anlatım+Uygulama
13. Hafta UYGULAMA- Yapım işlemlerine dayalı maliyet hesaplama yöntemi Sözlü anlatım+Uygulama
14. Hafta Maliyet Yönetimi ve Değer Mühendisliği- Y.Mimar Bengü Yoğurtçu Seminer
15. Hafta
16. Hafta Yılsonu Sınavı Sınav
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Tasarım projesi, uygulanması ve kullanımı çerçevesinde; finans ve bina ekonomisinin temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-2Yapı üretim sürecince maliyeti etkileyen faktörleri tanıma ve değerlendirebilme
ÖÇ-3Yapı üretim sürecinde bina maliyeti tahmin ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma ve değerlendirebilme
ÖÇ-4Tasarım projesi, uygulanması ve kullanımı çerçevesinde bina maliyeti hesaplama yöntemlerini kullanabilme
ÖÇ-5İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dökümantasyonunu yapabilme, yapıyı analiz edebilme
ÖÇ-6Maliyet planlaması ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olma
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6