Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / RÖLÖVE RESTORASYON VE YENİDEN KULLANIM

RÖLÖVE RESTORASYON VE YENİDEN KULLANIM

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM6031 6 RÖLÖVE RESTORASYON VE YENİDEN KULLANIM 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, tarihi yapıların analiz, restitüsyon ve restorasyonuna yönelik olarak alanda uygulamalı olarak rölöve çalışmaları, tarihi bir yapının yapım teknolojisi ve malzemelerinin alanda tespit ve belgelenmesi, restitüsyon ve restorasyon projelendirme tekniklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar ARC 5031 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon dersinin alınmış olması bu dersin özel koşulunu oluşturur. Öğrencilerin başarılı olabilmek için az 11 derse devam etmiş olmaları koşulu aranır.
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör.Dr. Selen ONUR YAZICI, Öğr.Gör. Göze ÖNER
Asistanlar Arş. Gör. Şeyda Şen, Arş. Gör. Merve Aksoy
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma; 9:00-17:00; Ataköy Yerleşkesi, MTS I
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğr. Üyesi Nisa Semiz, Çarşamba, 10:00-12:00, Ataköy Yerleşkesi, 2-C-09
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Teorik konular sınıfta işlenecek, konuların aktarılmasından sonra öğrenciler seçtikleri bir yapı üzerinde uygulamalı olarak çalışacaklardır.
Temel Kaynaklar Ahunbay, Z. (2004). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Yem Kitabevi. -
Erder, C., 1999 (0). Tarihi Çevre Kaygısı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları. –
 
Kuban, D., 2000 (0). Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu. Yem Kitabevi.

Uluengin, B., 2005 (0). Rölöve. Yem Kitabevi. -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersle ilgili genel bilgi, çalışılacak yapıların ve ders föyünün dağıtılması, ilk uygulaması Ders, İlk uygulama
2. Hafta Uygulama çalışması ve grupların oluşturulması Ders, İkinci uygulama
3. Hafta Yapıların ve grupların kesinleştirilmesi ve Kuzguncuk’ta alan çalışmaları Atölye Çalışması
4. Hafta Rölöve alan çalışmaları Yeşilköy ve Kumkapı Tren İstasyonu yapılarında ve Büyükada’da seçilen yapılarda alan çalışmaları Atölye Çalışması
5. Hafta Rölöve Çalışmaları Atölye Çalışması
6. Hafta Rölöve çalışmaları Harita Atlas firmasından Harita Mühendisi Serap Ata Akkoca tarafından optik cihazlarla yapılan ölçümler semineri Atölye Çalışması
7. Hafta Rölöve çalışmaları ve analiz çalışmaları Üniversitemiz mezunlarından Sündüz Erşen'in de katılımıyla yüzey modellemesi atölyesi Atölye Çalışması
8. Hafta Rölöve Çalışmaları Atölye Çalışması
9. Hafta Ara Teslim ve analiz çalışmaları Ara Teslim
10. Hafta Restitüsyon Çalışmaları Atölye Çalışması
11. Hafta Restitüsyon Çalışmaları Atölye Çalışması
12. Hafta Restorasyon ve yeniden kullanım çalışmaları Atölye Çalışması
13. Hafta Restorasyon ve yeniden kullanım çalışmaları Atölye Çalışması
14. Hafta Restorasyon ve yeniden kullanım çalışmaları Atölye Çalışması
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Projeler 1 30
Final 1 50


ÖÇ-1Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkileri ile ilgili fikir ve bilgilere sahip olma, (BİLGİ)
ÖÇ-2Tarihi bir tek yapı koruma prensipleri hakkında bilgi sahibi olma (BİLGİ)
ÖÇ-3Tarihi bir tek yapıyı değerlendirme ve koruma prensiplerini yorumlayabilme (BECERİ)
ÖÇ-4Tarihi tek yapının özelliklerini ölçerek tanıma ve çevreyle olan ilişkilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, (YETKİNLİK)
ÖÇ-5Tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri uygulayabilme, (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5