Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


KENTSEL PLANLAMA İLKELERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM5040 5 KENTSEL PLANLAMA İLKELERİ 1/2/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Dersin amacı; kentsel planlamayla ilgili temel organlar, kavram ve süreçler hakkında bilgi vermek, planlamanın temel sorunsallarından biri olan kentsel dönüşümle ilgili ön bilgilendirme yaparak, süreci örnekler üzerinden tartışmaya açmaktır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar -Vize ve final sınavlarına girmek zorunludur. -Ödev teslimi yapmak zorunludur. -Derse devamlılık koşulu (en az) %70'tir. 5 ve daha fazla derse devam etmeyen öğrenci başarısız kabul edilir.
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Evrim TÖRE, Dr.Öğr.Üyesi Ayşe GÖKŞİN
Asistanlar Ar. Gör. Çisem ÇILDIR
Ders Gün,Saat ve Yeri Şube 1: Cuma 9:00-12:00, Şube 2: Cuma 12:00-13:00, Şube 3: Cuma 15:00-18:00 MTS II
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç.Dr.Evrim TÖRE, 2C05, Cuma 09-12:00 Yrd.Doç.Dr.Z. Ayşe GÖKŞİN, 2C05, Cuma 13:00-16:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatım, örnekler yardımıyla tartışma
Temel Kaynaklar -

 Aydemir, Ş., Aydemir, S.E., Beyazlı, D.Ş., Ökten, N., Öksüz, A.M., Sancar, C., Özyaba, M. ve Türk, Y.A. (2004). Kentsel Alanların Planlaması ve Tasarımı, Akademi Kitabevi.

Ersoy, M. (der.) (2012). Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük. Ninova Yayınları.  

Hall, T. (1998). Urban Geography. Routledge. -
Keleş, R. (1997). Kentleşme Politikası. İmge Yayınevi. -
Özdemir, D. (der.) (2010) Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama. Nobel Yayınları.-
Pacione, M. (2009). Urban Geography . Taylor and Francis Group. -
Parker, S. (2004). Urban Theory and the Urban Experience. Taylor and Francis Group. –
Tallon, A. (2010). Urban Regeneration in the UK. Routledge.-
Smith, A. (2010). Events and Urban Regeneration. Routledge.-
Diğer Kaynaklar -
İMP (2006) İstanbul 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Raporu ve Plan Hükümleri, İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi-BİMTAŞ, İstanbul.
İBB (2009) İstanbul 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Raporu ve Plan Hükümleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü, İstanbul.  
İlgili kanun ve yönetmelikler
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin içeriği, kapsamı ve kaynakçası hakkında bilgilendirme/sanayileşme süreci Görsel örnekler yardımıyla anlatım
2. Hafta Sanayisizleşme sonrası kentler ve kentleşme Görsel örnekler yardımıyla anlatım
3. Hafta Sanayisizleşme sonrası kentler ve kentleşme Görsel örnekler yardımıyla anlatım
4. Hafta Sanayisizleşme sonrası kentler ve kentleşme Görsel örnekler yardımıyla anlatım
5. Hafta Kentsel dönüşüm: Amaç, kapsam, süreç ve yöntemleri itibariyle aktarılması (yurtiçi ve yurtdışı örnekleri) Görsel örnekler yardımıyla anlatım
6. Hafta Kentsel Planlamada temel kavramlar, organlar ve süreçler: Görsel örnekler yardımıyla anlatım
7. Hafta VİZE VİZE
8. Hafta Dünya örnekleri: Kentsel dönüşüm projeleri Atölye çalışması
9. Hafta Dünya örnekleri: Kentsel dönüşüm projeleri Atölye çalışması
10. Hafta Dünya örnekleri: Kentsel dönüşüm projeleri Atölye çalışması
11. Hafta Dünya örnekleri: Kentsel dönüşüm projelerinin sunulması ve tartışılması Grupların sunumları ve tartışma
12. Hafta Dünya örnekleri: Kentsel dönüşüm projelerinin sunulması ve tartışılması Grupların sunumları ve tartışma
13. Hafta Dünya örnekleri: Kentsel dönüşüm projelerinin sunulması ve tartışılması Grupların sunumları ve tartışma
14. Hafta Dünya örnekleri: Kentsel dönüşüm projelerinin sunulması ve tartışılması Grupların sunumları ve tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Final 1 30


ÖÇ-1Dünyada kentlerin oluşumunda, gelişiminde ve değişiminde etkili olan; kapitalizm, sanayileşme, kentleşme, sanayisizleşme, küreselleşme gibi temel kavramlar hakkında bilgilere sahip olma (BİLGİ),
ÖÇ-2Dünyada sanayisizleşme sonrasında kentlerde öne çıkan; kentsel dönüşüm, kapalı yerleşmeler, soylulaştırma gibi temel kavram ve süreçler hakkında bilgilere sahip olma (BİLGİ),
ÖÇ-3Kentsel donatı standartları hakkında bilgilere sahip olma (BİLGİ),
ÖÇ-4Türkiye'de üst ve alt ölçekli plan türleri, plan süreçleri ve planlamada etkin organlar hakkında bilgilere sahip olma (BİLGİ),
ÖÇ-5İstanbul'un yürürlükte olan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli planlarından gelen ve alt ölçeklerdeki planları etkileyecek ana ilkeler hakkında bilgilere sahip olma (BİLGİ),
ÖÇ-6İstanbul'da üst ölçekli planla gelen kentsel dönüşüm ve proje alanları, gerekçe ve süreçler hakkında bilgilere sahip olma (BİLGİ),
ÖÇ-7Ele alınacak bir örnek üzerinden kentsel dönüşümü amaç, kapsam, süreç ve yöntemleri itibariyle analiz edebilme (BECERİ),
ÖÇ-8Bir kentsel dönüşüm örneğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme (YETKİNLİK),
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7                             
ÖÇ 8