Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM5030 5 ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı

18. Yüzyıl’da Aydınlanma çağı mimarlığı ve kent tasarımı yaklaşımları, 19. Yüzyıl mimarlığında Endüstri Devrimi ve endüstrileşmenin getirdiği kentsel ve mimarî sorunlar ve yaklaşımlar, endüstrileşmenin mimarlık alanındaki etkilerinin sonucu. 20. Yüzyıl başında ortaya çıkan akımlar ve mimarî örnekler; Uluslararası Stil, CIAM Kongreleri ve Modernizm’in Avrupa’da ve Avrupa dışındaki gelişimi, Modernizm’e yönelik eleştiriler, Brütalizm, Post-Modernizm ve Post-Modernizm sonrası mimarlık. Güncel mimarlık yaklaşımları, Post-Strüktüralizm, Dekonstrüktivizm, Minimalizm, Mimarlıkta Sürdürülebilirlik, Ekolojik Tasarımlar. Avrupa’da ve genel anlamda Batı’daki mimarlık konusunda kuramsal düzeyde bilgilere sahip olabilme, 18. Yüzyıl’dan günümüze mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerini, sosyal, kültürel tarih gelişimi içinde yorumlayabilme ve değerlendirebilme ve tasarım prensiplerini ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yeterliliklerinin kazandırılabilmesi.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Dersin %70'ına devam zorunludur.
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Ceren GÖĞÜŞ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 12:00-14:00, 4-C-0305; Cuma 15:00-17:00, B1-3
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe 13:00-17:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Tartışma, Dönem Ödevi.
Temel Kaynaklar

Bachelard, G., 1996, Mekânın Poetikası, Kesit Yayıncılık, İstanbul

Conrads, U., 1991 , 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, Maya, İstanbul

Davies, C., 2011, Thinking About Architecture, Laurence King, China

Frampton, K., 1997, Modern Architecture: A Critical History, Thames and Hudson, London

Kruft, H.-W., 1994, A History of Architectural Theory From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, New York

Ragon, M., 2010, Modern Mimarlık ve Şehircilik Tarihi, Kabalcı, İstanbul

Sennott, R. S., (ed.), 2004, Encyclopedia of 20th Century Architecture, Fitzroy Dearborn, London 

Venturi, R., Scott Brown, D., Izenour, S., 1994, Learning From Las Vegas, The MIT Press.

Diğer Kaynaklar  

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin Tanıtımı Tanışma
2. Hafta 18. yüzyıl, Tarihselcilik: Neoklâsisizm ve Aydınlanma Çağı Anlatım, Tartışma
3. Hafta 18. yüzyıl, Tarihselcilik: Romantizm Anlatım, Tartışma
4. Hafta 19. yüzyıl, kent planlama çalışmaları Anlatım, Tartışma
5. Hafta Endüstri Mimarlığı, ilk çelik ve çok katlı yapılar Anlatım, Tartışma
6. Hafta 19. yüzyıl, tekil denemeler ve yüzyıl dönümü üslupları Sınav
7. Hafta Art Nouveau Anlatım, Tartışma
8. Hafta Vize Anlatım, Tartışma
9. Hafta Bauhaus: Walter Gropius ve Adolf Meyer, Modern MimarlığınBauhaus, Uluslararası Üslup üç büyük mimarı: Frank Lloyd Wright, Le Corbusier ve Mies van der Rohe, kuramları ve mimarlıkları Anlatım, Tartışma
10. Hafta Mies van der Rohe, kuram ve mimarlığı Anlatım, Tartışma
11. Hafta Le Corbusier, kuram ve mimarlığı Anlatım, Tartışma
12. Hafta Art Deco; Frank Lloyd Wright, kuram ve mimarlığı Anlatım, Tartışma
13. Hafta Post-Modernizm Anlatım, Tartışma
14. Hafta Dönem Ödevi Teslimi, Sunum Ödev teslimi, Sunumu
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-118. yüzyılda Aydınlanma çağı mimarlığı ve kent tasarımı yaklaşımları konusunda kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ);
ÖÇ-219. yüzyıl mimarlığında endüstri devrimi ve endüstrileşmenin getirdiği kentsel ve mimari problemler ve yaklaşımlar konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ); Eklektisizm
ÖÇ-3Endüstrileşmenin mimarlık alanındaki etkileri sonucu 20. yüzyıl başında ortaya çıkan akımlar ve ortaya çıkan mimarî örnekler konusunda kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-4Uluslararası Stil, CIAM Kongreleri ve Modernizm’in Avrupa’da ve Avrupa dışında gelişimi, Modernizm’e yönelik eleştiriler, Post-Modernizm ve Post-Modernizm sonrası mimarlık konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-5Güncel mimarlık yaklaşımları, Post-Strüktüralizm, Dekonstrüktivizm, Minimalizm, Mimarlıkta Sürdürülebilirlik, Ekolojik Tasarımlar. Batı’daki mimarlık yaklaşımları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-618. Yüzyıldan günümüze, mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerini, sosyal, kültürel tarih gelişimi içinde yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-7Ders kapsamında öğrenciye kazandırılan kuramsal bilgi ve beceriler ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (YETKİNLİK)
ÖÇ-8Ders kapsamında öğrenciye kazandırılan kuramsal bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7                             
ÖÇ 8