Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


YAPI BİLGİSİ III

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM4020 4 YAPI BİLGİSİ III 2/2/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Yapı Bilgisi derslerinin amacı, öğrencilerin yapı sistemi üzerine gerekli donanıma sahip olmaları, sistem seçimi ve sistem kurabilme becerisini kazanabilmeleridir. Yapı Bilgisi III dersi kapsamında, önceki yapı derslerinde öğrenilen alt sistemleri bütünleştirebilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, edinilen birikimin bir proje kapsamasında bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ders iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda öğrencilerden, verilen arsalar üzerinde kütüphane veya sanat galerisi tasarımı geliştirmeleri istenmektedir ve ihtiyaç programları öğrencilere verilmektedir. Süreç avan proje çalışmaları, düşey sirkülasyon ve 1/20 ölçekli cephe sistem detayının çözümlenmesi ile 1/5 ölçekli nokta detaylarının tasarlanması ve 1/50 ölçekli uygulama projesinin çizilmesiyle tamamlanmaktadır.

Ders kapsamında mevcut ana bilgilerin kullanılmasının yanı sıra, öğrencilerin özel konulara ilişkin bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Buna yönelik olarak dersin ikinci kısmında, tasarımın gelişim sürecine uygun olarak ilgili firmalardan uzmanlar seminer vermektedir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar % 80 devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, başarısız sayılırlar ve dönem sonunda proje teslim edemezler.
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Gamze ALPTEKİN, Öğr.Gör. Deniz Aylin AKIN, Öğr.Gör. Gün ALEV
Asistanlar Arş.Gör.Dilara ERÜSTÜN GÜR, Arş.Gör.Berkay OSKAY
Ders Gün,Saat ve Yeri Şube 01: Salı, 09:00-13:00, MTS-I/II; Şube 02: Salı, 13:00-17:00, MTS-I/II; Şube 03: Çarşamba, 09:00-13:00, MTS-I/II;
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör. Gün ALEV , Öğr.Gör. Deniz Aylin AKIN , Dr.Öğr.Üyesi Gamze ALPTEKİN , Doç.Dr. Esin KASAPOĞLU
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kuram ve uygulama
Temel Kaynaklar Prof. Muhittin Binan, “Yapı Elemanları”, İ.T.Ü. Yayınları, İstanbul, 1986

Prof. M. Rıfat Çelebi, “Yapı Bilgisi”, İ.K.Ü. Yayınları, İstanbul, 2002

Prof. Abdullah Sarı, “Merdivenler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2000

Prof. Sedat H. Eldem, “Yapı”, Birsen Yayınevi, İstanbul

Murat Soygeniş, “Yapı 2”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1999

Murat Soygeniş, “Yapı 3”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002

Murat Soygeniş, “Yapı 4” Birsen Yayınevi, İstanbul, 2003

Görün Özsen, Emel Yamantürk, “Taşıyıcı Sistem Tasarımı”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1991

Köksal Özcan, “Yapı”, Bilim Yayınevi, İstanbul, 2000

Çetin Türkçü, “Yapım”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000

Lemi Yücesoy, “Temeller-Duvarlar-Döşemeler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları , İstanbul, 2001

Nihat Toydemir, Ülger Bulut, “Çatılar”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2004

Çetin Türkçü, “Çağdaş Taşıyıcı Sistemler”, Bilim Yayınevi, İstanbul, 2003

Selçuk Güner, Abdülrahim Yüksel, “Yapı Teknolojisi”, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2001

Francis D. K. Ching, “Çizimlerle Bina Yapım Rehberi”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2001

Mario Salvadori, “The Art of Construction”, Chicago Review Press, U.S.A. 1981

R. Barry, “The Construction of Buildings 1-2-3-4-5-6”, Blackwell Science, Great Britain,1996 

Edward Allen, “How Building Work / The Natural Order of Architecture”, Oxford University Press, 2005
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tanışma / Proje alanı ve konularının dağıtılması / Tasarıma giriş Teori
2. Hafta PROJE KONTROL: 1/200 Vaziyet Planı – 1/100 Avan Proje Plan, Kesit, Görünüş Teori + Uygulama
3. Hafta PROJE KONTROL: 1/200 Vaziyet Planı _ 1/100 Avan Proje Plan, Kesit, Görünüş TESLİM: 1/50 Strüktür Maketi Teori + Uygulama
4. Hafta PROJE KONTROL: 1/50 Plan, Kesit, Görünüş TESLİM: 3 adet Cephe Alternatifi Teori + Uygulama
5. Hafta TESLİM: 1/50 Plan, Kesit, Görünüş (1/20 Sistem Detayı anlatımı) Teori +Ara Teslim
6. Hafta TESLİM: 1/20 Sistem Detayı Maketi (Taşıyıcı Sistem Elemanları) SUNUM: Malzeme Sunumu (Grup ödevi) Teori + Uygulama
7. Hafta PROJE KONTROL: 1/20 Sistem Detayı - Kesit TESLİM: 1/20 Sistem Detayı Maketi (Temel Detayı) Teori + Uygulama
8. Hafta PROJE KONTROL: 1/20 Sistem Detayı – Kesit, Görünüş TESLİM: 1/20 Sistem Detayı Maketi (İç duvarlar, Döşeme Kaplamaları) Teori + Uygulama
9. Hafta ARA SINAV: 1/20 Sistem Detayı Ara Sınav
10. Hafta PROJE KONTROL: 1/20 Sistem Detayı – Plan, Kesit, Görünüş, 1/5 Nokta Detayları Teori + Uygulama
11. Hafta TESLİM: 1/20 Sistem Detayı (1/50 Sistem Detayının yerini gösterir plan ve kesit), 1/5 Nokta Detayları, Bitirme Malzemeleri ve Detay Dosyası, Teori + Uygulama
12. Hafta TESLİM: 1/20 Sistem Detayı Maketi, 1/50 Uygulama Projesi anlatımı Teori + Uygulama
13. Hafta PROJE KONTROL: 1/50 Uygulama Projesi Teori + Uygulama
14. Hafta PROJE KONTROL: 1/50 Uygulama Projesi Teori + Uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 8 55
Final Teslimi 1 15
Final 1 15


ÖÇ-1Yapı alt sistemleri hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
ÖÇ-2Yapı alt sistemleri hakkında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme, seçebilme ve kullanabilme
ÖÇ-3Bina kabuğuna ilişkin tasarım, sistem seçimi, malzeme seçimi, farklı ,sistemlerin biraraya getirilmesinde ortaya çıkacak problemlere ilişkin çözüm önerileri geliştirme
ÖÇ-4Yapı alt sistemlerini bütünleştirebilme
ÖÇ-5Edindiği kazanımları bağımsız olarak geliştirdiği bir proje çerçevesinde kullanabilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5