Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


YAPIM YÖNETİMİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM7025 7 YAPIM YÖNETİMİ 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Müşteriyi ve Mimarın çalışma alanını şekillendiren organizasyonları ve yönetim yaklaşımlarını, teknik-ekonomik-politik-sosyal özellikleri ile tanıtmak; Mimarlık uygulamalarında, mimarın, yönetici-tasarımcı, yönetici-yapımcı ve proje yöneticisi olarak, ofis/işletme/proje yönetiminde üstlendiği yönetim görevlerini tanımlamak; bu görevleri üstlenecek mimarlara tasarlayacakları binaları Maliyet-süre-kalite kriterleri açısından belirlenen hedefe yöneltecek ve yönetim etkinliğini arttıracak yaklaşım-model ve teknikleri tanıma ve uygulayabilme becerisi kazandırmak.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar 06.03.2018 tarihli 2017-2018/4 no'lu Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu'nun 2 sayılı kararı gereğince; öğrencilerin kuramsal derslerin en az %70'ine devam etmeleri zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 11:00-12:45 (Şube 01-SS2), 13:00-14:45 (Şube 02-Amfi ZA1)
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç.Dr. Esra Bostancıoğlu, 2.C.10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, örnek olay uygulamaları ve sınavlar
Temel Kaynaklar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Resmi Gazete No: 24648.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Resmi Gazete No: 24648.

 

Baytop, F. (2011) Şantiye Yönetimi, İstanbul, YEM Yayın.

 

Knutzson, K., Schexnayder, C.J., Fiori, C.M., Mayo, R.E. (2009) "Construction Management Fundamentals", McGraw-Hill Higher Education, U.S.A.

 

Levy, S.M. (2007) "Project Management in Construction", 5th Edition, McGraw-Hill, U.S.A.

 

Bennett, F.L. (2007) "The Management of Construction", Butterworth-Heinemann, U.K.

 

Galipoğulları, N. (2007) "Uygulamalı Toplam İnşaat Yönetimi", İstanbul, Birsen Yayınevi.

 

Clough, R.H., Sears, G.A., Sears, S.K. (2005) "Construction Contracting", 7th Edition, John Wiley and Sons Inc., U.S.A.

 

Jaggar, A., Ross, A., Smith, J., Love, P. (2002). Building Design Cost Management. Blackwell Science.

 

Galipoğulları, N. (2001) "Şantiye Yöneticileri için İnşaat Yönetimi", İstanbul, Birsen Yayınevi.

 

Ritz, G.J. (1994) "Total Construction Project Management", McGraw-Hill, U.S.A.

Barutçugil, İ. S. (1986). İnşaat Yönetimi. İnkılap Kitabevi. –

Hendrickson, C. (2008). Project Management for Construction. http://pmbook.ce.cmu.edu

 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin tanıtımı:Amaç-İçerik-Yöntem Sözlü anlatım
2. Hafta Yönetim ve organizasyon kavramları Sözlü anlatım
3. Hafta Yönetimin tarihçesi Sözlü anlatım
4. Hafta İnşaat sektörü ve bina üretim (inşaat) projeleri Sözlü anlatım
5. Hafta Bina üretim (inşaat) projelerinde teknik, organizasyonel ve ekonomik fizibilite çalışmaları Sözlü anlatım
6. Hafta Bina üretim (inşaat) projelerinde ekonomik fizibilite çalışmaları Uygulama
7. Hafta Bina üretim (inşaat) projelerinde süre, maliyet ve kaynak planlaması ve denetimi Sözlü anlatım
8. Hafta Bina üretim (inşaat) projelerinde süre, maliyet ve kaynak planlaması ve denetimi Sözlü anlatım
9. Hafta Bina üretim (inşaat) projelerinde süre, maliyet ve kaynak planlaması ve denetimi Uygulama
10. Hafta Yıliçi Sınavı Sınav
11. Hafta Bina üretim (inşaat) projeleri: İhale türleri ve Sözleşme biçimleri Sözlü anlatım
12. Hafta Bina üretim (inşaat) projeleri: Sözleşme biçimleri ve Şartname türleri Sözlü anlatım
13. Hafta Bina üretim (inşaat) projeleri: Örgütlenme modelleri(iş yaptırma biçimleri) Sözlü anlatım
14. Hafta Bina üretim (inşaat) projeleri: Örgütlenme modelleri(iş yaptırma biçimleri) Sözlü anlatım
15. Hafta
16. Hafta Yılsonu Sınavı Sınav
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Projeler 2 15
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 45


ÖÇ-1Mimarlık mesleğini destekleyen proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkeleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
ÖÇ-2Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü öğrenme
ÖÇ-3Mimarın, müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinmelerini tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme
ÖÇ-4Sözleşme yapma ve hizmet sözleşmelerini hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
ÖÇ-5Görevlendirme, personel yönetimi, danışman belirleme ve proje dağıtım yöntemleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
ÖÇ-6Mimarlık mesleğini destekleyen pazarlama ve finansal yönetimin temel ilkeleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
ÖÇ-7Mimarlık mesleğini destekleyen iş planlama hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgileri sahip olma ve işi planlayabilme
ÖÇ-8İş planlama için projeye ait yapım sürecinin tam ve doğru dökümantasyonunu yapabilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7                             
ÖÇ 8