Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / MİMARLIK VE MESLEKİ UYGULAMA

MİMARLIK VE MESLEKİ UYGULAMA

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM8025 8 MİMARLIK VE MESLEKİ UYGULAMA 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Mimarlık mesleğine adım atmak üzere olan öğrencilerin, imar yasalarından ve uygulamalarından haberdar olmaları sağlanarak,her kademede icra edecekleri görevlerini zaman, enerji ve ekonomik kayıplara uğramadan gerçekleştirmeleri için bilgilenmeleri hedeflenmektedir.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Raife KARATAŞ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 09:00 - 10:45 / 13:00 - 14:45 Ataköy Kampüsü
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr. Gör. Raife Karataş Pazartesi 11:00 - 15:00 Ataköy Kampüsü
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - İlgili idareler tarafından yapılmış yasal işlemlere ait örnek dökümanlar ve mahkemelerden imarla ilgili alınmış yargı karar örnekleri üzerinde teorik bilgiler verilmektedir. Mimari proje hazırlanmasından önce yapılacak hazırlık çalışması adımları tek tek öğretilmekte ve örnek dökümanlar üzerinde uygulamalar yapılmaktadır.Bu konuda sene içi ve sene sonunda ödev hazırlanması istenmektedir. Proje çizimi, yapı izni, yapım süreci ve iskan izni aşamalarında mimarlık mesleğini ilgilendiren yasal kurallar hakkında örnek uygulamalar üzerinden eğitim yapılmaktadır.
Temel Kaynaklar
·         Erkün, S., Türk İmar Hukukunun Ana Çizgileri, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları
·         Ünal, Y., 1988. Kent Planlama ve Uygulamanın Yasal Yönleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul
·         Kalabalık, H., 2003. İmar Hukuku Dersleri (Planlama, Yapı, Arsa Koruma), Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara
·         Dereci,B., 2003. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlık Baş İş Müfettişi, İnkılap Kitabevi.
·         Bülbül, T.E., Türk, Ö., İmar Mevzuatı, Kiptaş Yayını.
Diğer Kaynaklar
·         İmar Kanunu
-     Yapı Denetim Yasası
·         Boğaziçi Kanunu
·         Kıyı Kanunu
·         Gecekondu Kanunu
·         İstanbul İmar Yönetmeliği
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ülkemizde imarın tarihçesi, imarın anayasal temelleri. Anlatım
2. Hafta 3194 sayılı İmar Kanununun genel esasları ve tanımları. İmar planları, amaçları ve ölçekleri, mimarlıkla ilişkisi. İmar Durumu hk. örnekler üzerinde kapsamlı inceleme. Anlatım-uygulama
3. Hafta 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar planı hazırlanmasında uyulacak (hamur kuralı, düzenleme ortaklık payı) arazi ve arsa düzenlemesi Planların hazırlanması yürürlüğe konması; kamulaştırma, tevhid, ifraz, irtifak. Anlatım
4. Hafta Mesleki uygulamada mülkiyet konusu ve ayrıntıları ve örnekler üzerinde çalışma.İmar durumuna uygun yol haritasının belirlenme esasları ve atılacak adımlar, örnek döküman üzerinde uygulama yapılması Anlatım-uygulama
5. Hafta Yapı ve yapı ruhsatı alınması, ruhsat süresi. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı kanunla ilişkisi.Ayrıca örnek dökümanlar üzerinde uygulama çalışması yapılması. Anlatım-uygulama
6. Hafta Mesleki uygulamadaki adımlardan imar ve inşaat istikamet ve binalara kot verilmesi hk. anlatım ve örnek döküman üzerinde uygulama yapılması Anlatım-uygulama
7. Hafta Ödev ve dökümanlarının duyurusunun yapılması ve teslimi hk. bilgilendirme. Kamulaştırılacak yerlerde geçici inşaat müsaadesi. Kamuya ait yapı ve tesislere ruhsat verme şartları.İstanbul İmar Yönetmeliğinin yapı ile ilgili bölümleri Anlatım
8. Hafta Teknik Uygulama Sorumlusu olanların yükümlülükleriRuhsata aykırı durumlarda uygulanacak yasal yaptırımlar. Ayrıca inşaatlarda ve arsalarda alınması gerekli tedbirler. Anlatım-uygulama
9. Hafta 2960 sayılı Boğaziçi Yasasının genel esasları, Boğaziçi Planları hakkında genel bilgi ve Boğaziçi Mevzuatında uygulamaya yönelik yaptırımlar.Boğaziçi Yasasının başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere diğer yasalarla karşılaştırılması ve hukuksal örnekler. Anlatım
10. Hafta Ödevlerin değerlendirilmesi ve eleştirilerin öğrenciye iletilmesi. 1/200 Ölçekte vaziyet planı ve kesitlerin üzerinde çalışma yapılması. Anlatım-uygulama
11. Hafta 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, koruma amaçlı imar planları ile eski eser parsellerinde imarla ilgili yaptırımlar. Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurullarının yasadaki yerleri, ilke kararları. Anlatım
12. Hafta 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve eki yönetmeliğine göre planlama,yapı yapma kuralları ve yasaya aykırı davranılması durumunda uygulanacak yaptırımlar. 775 Gecekondu Yasası amacı,yasal yaptırımı ve cezai işlemler. Anlatım-uygulama
13. Hafta 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasındaki arsa ve binalara ilişkin hak ve sorumluluklar ayrıca ortak yerlerde ve imarla ilişkili konularda uygulancak yasal kurallar. (Yargı kararı örnekleri verilecek) Anlatım
14. Hafta İş Yasasında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümler açıklanacak, alınması gereken tedbirler ve sorumluluklar üzerinde durulacak. Anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Kısa sınav(lar) 4 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1İmar kavramı ve temellerini oluşturan disiplinleri bilmek
ÖÇ-23194 sayılı İmar Kanunu,uygulama imar planları ve imar durumu hk.bilinçlenmek
ÖÇ-3Mimarların imar disiplini içindeki görev ve sorumluluklarını bilmek
ÖÇ-4İmar disiplinine aykırı hareket edilmesi durumunda karşılaşılacak cezai işlemleri bilmek
ÖÇ-5Yapı ruhsatı, ruhsat süresi ve ruhsatlarda kazanılmış hak kavramlarını bilmek
ÖÇ-6İnşai faaliyetlerde alınacak tedbirler ve can ve mal güvenliğinin sağlanması hükümlerini bilmek
ÖÇ-7İş Yasasındaki işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki yasal hükümlerin bilincinde olmak
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7