Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMARİ TASARIM VII

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0007 7 MİMARİ TASARIM VII 2/6/0 Z Türkçe 10
Dersin Amacı

Mimari Tasarım VII Stüdyosu’nda, belirlenmiş bir kentsel alanın detaylı bir şekilde çözümlenerek, alanın sorun, değer ve potansiyellerinin ortaya konması ve bu bulgular ışığında, kentsel ölçeği de içeren mimari tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu projelerde kente ve alana ilişkin fiziksel verilerin yanı sıra, tarihi, sosyo-ekonomik ve organizasyonel bulguların doğru biçimde kullanılması, farklı ölçeklerde kararlar üretilmesi, kente ait mimari bir problemi tanımlayarak kentin sistemine eklemlenebilen yeni çok programlı bir mekânsal çözümün geliştirilmesi bu dersin amaçları arasındadır.


Ön Koşullar MIM0006 MİMARİ TASARIM VI
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayhan USTA, Doç. Dr. Zafer AKDEMİR, Öğr. Gör. Sıddık GÜVENDİ, Y.Mimar Önder ÇELİK
Asistanlar Arş. Gör. Merve Aksoy, Arş. Gör. Şeyda Şen, Arş. Gör. Önder Çelik
Ders Gün,Saat ve Yeri PAZARTESİ, 09:00-13:00, PERŞEMBE 13:00-17:00, MTS IV
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Ayhan Usta, Çarşamba 10:00-12:00, 2C15.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Stüdyoda yürütücülerin yönettiği bir tartışma ortamı oluşturularak öğrencilerin, disiplinler arası bilgileri birleştirebilmeleri sağlanır. Yöntem olarak tasarım sürecinde yer, coğrafya, gündelik hayat bağlamında mekân analizleri yapılır. Kentte yer alan ulaşım, iletişim ve toplum, kent sistemleri gibi farklı türde bilgilerin araştırılması ve sentezinin yapılması, seçilen çevreye ait programın yorumlanması ve mekânsal olarak düzenlenmesi, tasarımda bilgisayar desteğinin kullanılması ve sunum yapılmasının geliştirilmesi beklenmektedir.

Daha önceki mimari tasarım stüdyolarından farklı olarak bu stüdyo, kentsel ölçekte kararları kapsayan, tarihi çevrenin korunmasına ait bilgilerin sorgulanarak tasarımda girdi olarak kullanıldığı veya potansiyelini yeterince gerçekleştiremeyen bir alanın değerlendirildiği bir tasarım sürecini içermektedir. Projede uygulama süreçlerine ilişkin sistemlerin tartışılması ve ölçeklendirilmesi beklenmektedir.

Öğrencinin bireysel ya da grup elemanı olarak stüdyo çalışmalarına aktif katılımı sağlanarak, tüm çalışmaların stüdyoda yaratılan tartışma ortamında paylaşılması ve eleştiriye açık olması, öğrencinin iletişim yeteneğini geliştirmesinde yardımcı olur. Mimari konferanslara katılım, mimari metinlerin okunması ve yazılması, tasarım bağlamında okuma ve yazma becerisini geliştirir. Düşünce, mekân ve uygulama alanlarında çağdaş dünya mimarlığı ile ilgili farkındalık yaratılması önemlidir.

Temel Kaynaklar

A  Agkathidis, A., 2009. Modular Structures in Design and Architecture, BIS Publishers.

Anon. Density: New Collective Housing, Condensed Edition (2006). Edited and published by A+T (Density Series).

Anon. Hoco – Density Housing Construction & Costs, (2009). Edited and published by A+T (Density Series).

Atalık, G., Levent, T.B., 1993. Sürdürülebilir Kalkınma/Kentleşme İkilemlerine İlişkin Görüşler, Türkiye’de 17. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu,  Kent ve Çevre Planlamaya Ekolojik Yaklaşım , MSÜ, İstanbul .

Fernandez Per A., Arpa, J., 2007. Density Projects: 36 New Concepts on Collective Housing, A+T (Density Series) ediciones.

Fernandez Per, A. 2008. The Public Chance: New Urban Landscapes, A+T Ediciones.

Keleş, R., 1990. Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi ,Ankara.

Schittich C., 2000. In Detail: High-Density Housing, Birkhäuser Architecture, Germany.

Simmel, Georg, 2003. Modern Kültürde Çatışma, sunuş David Frisby, çev. Tanıl Bora, Nazile Kalaycı, Elçin Gen, İletişim Yayınları, İstanbul.

Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, 1996. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Atölye süreci tanıtımı anlatım, bilgilendirme
2. Hafta Seçilen konu ve yer ile ilgili araştırma, inceleme, belgelendirme Analiz çalışmaları, tartışma, maket çalışmalarıt tartışma, araştırma
3. Hafta Analiz çalışmaları, tartışma, maket çalışmaları Analizlerin Sunumu tartışma, araştırma
4. Hafta Vaziyet planları üzerinde çalışmalar, maket çalışmaları Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/500 tartışma, araştırma, eleştiri
5. Hafta Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/500 – 1/200 eleştiri,tartışma
6. Hafta Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/500 – 1/200 eleştiri,tartışma
7. Hafta Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/500 – 1/200 eleştiri,tartışma
8. Hafta Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/500 – 1/200 eleştiri,tartışma
9. Hafta Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/200 eleştiri,tartışma
10. Hafta Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/200 eleştiri,tartışma
11. Hafta Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/200 Jüri eleştiri,tartışma
12. Hafta Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/200 1/50 alt sistemlerin çözülmesi eleştiri,tartışma
13. Hafta Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/200 1/50 alt sistemlerin çözülmesi eleştiri,tartışma
14. Hafta Atölye çalışması+Eleştiri Ölçek:1/200 1/50 alt sistemlerin çözülmesi Final proje sunum çalışmaları, öneriler eleştiri,tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. Tasarımda strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerine ilişkin bilgi edinme, (BİLGİ)
ÖÇ-2II. İnsan-çevre etkileşimini anlayabilme ve tasarım sürecinde değerlendirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-3III. Tasarım sürecinde kapsamlı program hazırlayabilme, (BECERİ)
ÖÇ-4IV. Mimari ve kentsel tasarım ölçeğinde fikir geliştirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-5V. İşlevsel, yapısal ve estetik değerlendirmelerle geniş kapsamlı tasarım yapabilme, (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5