Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / İLKÇAĞ VE BATI MİMARLIĞI TARİHİ

İLKÇAĞ VE BATI MİMARLIĞI TARİHİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM4030 4 İLKÇAĞ VE BATI MİMARLIĞI TARİHİ 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Prehistorik Dönem, Mısır Uygarlığı, Minos ve Miken Uygarlıkları mimarlıkları, Antik Yunan, Antik Roma ve Geç Roma Dönemleri mimarlıkları, Romanesk ve Gotik Mimarlığı, Strüktürel sistem ve iç mekan aydınlatmasının Romanesk'ten Gotik Mimarlığa uzanan gelişimi, Rönesans, Barok ve Rokoko mimarlıkları ve sanatları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma, Prehistorik Dönem’den, Antik Çağ sonuna kadar  Akdeniz çevresindeki sosyal, kültürel tarih gelişimi içinde,  mimarlık alanında ortaya çıkan yenilik ve gelişmeleri, mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerini, bilgi ve becerileri kullanarak yorumlayabilme ve değerlendirebilme, Bizans Mimarlığı ile Romanesk ve Gotik Mimarlığın temel özelliklerini irdeleyerek, Ortaçağ’da Doğu’da ve Batı’da mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerini ve Antik Çağ dünyasının yeniden keşfedildiği Rönesans Dönemi Mimarlığı’nın, Antik Çağ mimarlığı ile ilişkilerini irdeleyerek yorumlayabilme ve değerlendirebilme, ders kapsamında öğrenciye kazandırılan bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve bu bilgi ve beceriler ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yeterliliklerinin kazandırılması.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar %70 derse devam zorunluluğu
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Ceren GÖĞÜŞ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı; 9:00-11:00, Ataköy Yerleşkesi, ZD2; 13:00-15:00, Ataköy Yerleşkesi, ZA1
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğr.Üyesi Ceren GÖĞÜŞ, Çarşamba, 15:00-17:00, Ataköy Yerleşkesi, 2G01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Temel Kaynaklar

Kruft, H.-W., 1994, A history of Architectural Theory From Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, New York

Panofsky, E., 1995, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe -Gothic Architecture and Scholasticism-, Kabacı Yayınevi, İstanbul

Roth, L.M., 2002, Mimarlığın Öyküsü -Understanding Architecture Its Elements, History and Meaning-, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 

Thorpe, Martin, 2002, Roma Mimarlığı, Homer Kitabevi , İstanbul

Vitruvius, 1993, Mimarlık Üzerine On Kitap, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı  Yayınları, Ankara

Diğer Kaynaklar  

Akurgal, E., 2007, Anadolu Uygarlıklar, Net Yayıncılık, İstanbul

Delius, P. (Ed.), 1996, The Story of Architecture, From Antiquity to the Present, Könemann, Cologne

Fletcher, Sir B., 1996, History of Architecture, UK

Kostof, Spiro, 1985, A History of Architecture: Settings and Rituals. Oxford University Press,  London

Kostof, Spiro, 1985, A History of Architecture: Settings and Rituals. Oxford University Press, London

Mutlu, B., 2001, Mimarlık Tarihi Ders Notları, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları, İstanbul

Risebero, B., 1997, The Story of Western Architecture, Herbert  Press, London

Trachtenberg, M., Hyman, I., 1986, Architecture, From Prehistory to Post-Modernism, Harry N. Abrams, Netherlands 

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tanışma, Program Tanıtımı Anlatım
2. Hafta Prehistorik Dönem Mimarlığı Anlatım
3. Hafta Mısır Uygarlığı, Minos ve Miken Uygarlıkları mimarlıkları Anlatım
4. Hafta Antik Yunan Dönemi Mimarlığı Anlatım
5. Hafta Antik Roma mimarlığı Anlatım
6. Hafta Antik Bizans Mimarlığı Anlatım
7. Hafta Vize Vize Sınavı
8. Hafta Romanesk mimarlık ve sanat Anlatım
9. Hafta Gotik Mimarlık ve sanat Anlatım
10. Hafta Gotik Mimarlık ve sanat Anlatım
11. Hafta Rönesans Dönemi Mimarlığı ve Sanatı Anlatım
12. Hafta Rönesans Dönemi Mimarlığı ve Sanatı Anlatım
13. Hafta Barok Dönemi Mimarlığı ve Sanatı Anlatım
14. Hafta Barok Dönemi Mimarlığı ve Sanatı Anlatım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Prehistorik Dönem, Mısır Uygarlığı, Minos ve Miken Uygarlıkları mimarlıkları, Antik Yunan ve Antik Roma mimarlıkları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-2Romanesk ve Gotik mimarlıkları, Rönesans, Barok ve Rokoko mimarlıkları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-3Prehistorik Dönem’den, Antik Çağ sonuna kadar Akdeniz çevresindeki sosyal, kültürel tarih gelişimi içinde, mimarlık alanında ortaya çıkan yenilik ve gelişmeleri, mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerini, bilgi ve becerileri kullanarak yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-4Bizans Mimarlığı ile Romanesk ve Gotik Mimarlığın temel özelliklerini irdeleyerek, Ortaçağ’da Doğu’da ve Batı’da mimarlık ve kent gelişiminin ilkelerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-5Antik Çağ’dan sonra yaşanan Ortaçağ’ın ardından gelen ve Antik Çağ dünyasının yeniden keşfedildiği Rönesans dönemi mimarlığının, Antik Çağ mimarlığı ile ilişkilerini irdeleyerek yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-6Ders kapsamında öğrenciye kazandırılan kuramsal bilgi ve beceriler ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
ÖÇ-7Ders kapsamında öğrenciye kazandırılan kuramsal bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7